Skip to content
 

IZVOLITEV DELOVNIH TELES SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN

Ankaran, 1.10.2011

—————————————————————————————————————————-

Svet Krajevne skupnosti Ankaran je izvolil Nadzorni odbor in delovna telesa krajevne skupnosti.

Nadzorni odbor Krajevne skupnosti Ankaran sestavljajo krajani. Naloge in pristojnosti Nadzornega odbora so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem krajevne skupnosti, nadzorovanje zakonitosti, namembnosti in smotrnosti porabe sredstev krajevne skupnosti, nadzorovanje finančnega poslovanje krajevne skupnosti ter obravnavanje zaključnega računa krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost Ankaran ima za proučevanje vprašanj z delovnega področja ter spremljanje in izvajanje aktov in odločitev Sveta krajevne skupnosti ustanovljenih 5 stalnih delovnih teles, ki jih sestavljajo krajani in člani Sveta krajevne skupnosti:

1. Odbor za splošne in pravne zadeve

Delovna področja odbora so pravne, kadrovske in splošne zadeve, organizacija poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva, vzdrževanje in tehnične zadeve, e-uprava in upravni procesi ter informacijski sistem.

2. Odbor za finance, računovodstvo in investicije

Delovna področja odbora so finance in proračun, računovodstvo, razvojni projekti in investicije, javna naročila, evropske zadeve ter čezmejno sodelovanje.

3. Odbor za okolje in prostor

Delovna področja odbora so varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarjenje s kmetijskimi in stavbnimi zemljišči ter gozdovi in upravljanje s poslovnimi prostori ter javno infrastrukturo.

4. Odbor za družbene dejavnosti

Delovna področja odbora so kultura, predšolska in šolsko varstvo, vzgoja in izobraževanje, zdravje in zdravstveno varstvo, socialno varstvo, šport in rekreacija, problematika starejših in mladine, narodnostnih in verskih skupnosti, prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti, društva, nevladne organizacije ter civilnodružbena gibanja.

5. Odbor za gospodarske dejavnosti

Delovna področja odbora so gospodarske družbe, obrt in podjetništvo, turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, gospodarske javne službe, promet ter vzdrževanje javne infrastrukture.

Share