Skip to content
 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor občine Ankaran je najvišji organ nadzora občinske javne porabe. Zadolžen je za nadziranje porabe proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem občine Ankaran

Če Nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem občine, nenamenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, mora o tem obvestiti občinski svet, župana in kršitelja. Nadzornemu odboru morajo vsi uporabniki proračuna in upravljavci premoženja občine omogočiti vpogled v njihovo poslovanje in finančno stanje.

Delo občinskega nadzornega odbora je javno. Ko je njegovo poročilo dokončno, o svojih ugotovitvah obvesti javnost.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora Občine Ankaran so:

Tatjana Vošinek Pucer, predsednica

Martina Angelini, članica

Andrej Pitako, član

——————————————————————————————

OBČINSKI ORGANI

Občinski svet

Nadzorni odbor

Urad župana

Občinska uprava

Share