Skip to content
 

OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z odlokom Občine Ankaran, s katerim jo je na predlog župana ustanovil občinski svet in z njim določil njene naloge in notranjo organizacijo.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor/direktorica občinske uprave.

Občinska uprava Občine Ankaran je organizirana v 5 oddelkov:

Oddelek za finance in računovodstvo, ki vodi in opravlja:

• strokovne zadeve pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna in opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine,
• proračunsko računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna in po dogovoru opravljal te naloge tudi za potrebe drugih proračunskih uporabnikov
• nadzor porabe sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obveščal direktorja in župana ter jim predlaga ustrezne ukrep. V skladu s predpisi bi organiziral izvajanje notranje revizije.

Oddelek za splošne, pravne in kadrovske zadeve, ki bi vodi in opravlja:

• upravne naloge iz pristojnosti župana,
• strokovne in upravne naloge uprave, ki niso v neposredni pristojnosti drugih uradov še zlasti s področja kadrovskih in pravnih zadev, delovanja občinskega sveta,
• izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti,
• postopke pridobivanja in odtujevanja nepremičnega premoženja v lasti občine,
• strokovne naloge v zvezi z izvajanjem javnih naročil ter nadzora nad izvajanjem postopkov javnih naročil,
• centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine,
• sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri opravljanju z občinskim premoženjem.

Oddelek za okolje in prostor, ki vodi in opravlja:
• strokovne, upravne ter druge naloge na področju priprave in izvedbe občinskih prostorskih razvojnih planov in razvojnih projektov ter opravljal koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih programih in projektih,
• upravne in strokovne naloge pri izdelavi občinskih prostorskih aktih, vodil postopke njihovega sprejemanja ter spremljal njihovo izvajanje,
• strokovne in upravne naloge na področju komunalnega opremljanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči ter opravljal postopek odmere komunalnega prispevka,
• upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostor ter v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
• upravljal z občinskimi javnimi cestami in javnimi površinami ter opravljal zadeve iz pristojnosti občine na področju prometa
• postopke izvedbe investicij po sprejetem proračunu ter opravljal strokovno – tehnične naloge v zvezi z izvedbo investicijskih projektov
• strokovne in upravne naloge s področja zaščite, reševanja in civilne obrambe.

Oddelek za družbene dejavnosti, šolstvo in šport, ki vodi in opravlja:
• naloge na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa,
• naloge s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter skrbi za starejše,

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarstvo, ki vodi in opravlja:
• strokovne, upravne in druge naloge v zvezi z zagotavljanjem opravljanja gospodarskih javnih služb iz pristojnosti občine,
• nadzorstvo nad zakonitostjo dela javnih podjetij ter strokovno nadzorstvo nad dejavnostjo gospodarskih javnih služb,
• strokovne in upravne naloge s področja gospodarskega razvoja, turizma, gostinstva in kmetijstva.


OBČINSKA UPRAVA

Zaposleni:

Iztok Mermolja
v. d. direktorja (gospodarstvo, okolje in prostor)

Jani Krstić
svetovalec (pravne zadeve)

Nina Jurinčič
svetovalka (turizem)

Nataša Mačešić
svetovalka (splošni upravni posli in družbene dejavnosti)

Erika Lampe
poslovna sekretarka (sekretariat, glavna pisarna)

Miloš Klabjan
finančnik (finance in računovodstvo)

Kristina Pegan
poslovna sekretarka (sekretariat, sprejemna pisarna)

Lara Može
strokovna sodelavka (razvoj in investicije, Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran)

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran

——————————————————————————————

OBČINSKI ORGANI

Občinski svet

Nadzorni odbor

Urad župana

Občinska uprava

Share