Skip to content
 

OBČINSKI SVET


Člani občinskega sveta Občine Ankaran:

– Barbara Švagelj,
– Aleks Abramović,
– Nina Derenda,
– Zvezdan Ražman,
– Zoran Pejanović,
– Davor Andrioli,
– Gašpar Gašpar Mišič,
– Klara Maučec,
– Zoran Pavić,
– Darko Kavre,
– Franko Železnjak


Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 13 članov, enega izmed teh pa izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne ali posamične akte.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državnih pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • odloča o združevanju občine v širšo lokalno skupnost in o drugih oblikah povezovanja občine,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o odtujitvi in zamenjavi občinskega nepremičnega premoženja,
 • odloča o zadolževanju občine,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom: določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev, določa merila za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov, kolikor z zakonom ali drugim aktom ni določeno drugače, ter določa kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • odloča o uporabi obale, pripadajočih zemljišč in morja za opravljanje pristaniške dejavnosti,
 • določa pristanišča javnega prometa,
 • predpisuje režim plovnih pristanišč, zaklonišč, prezimovališč in njihovo nadzorstvo,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava,
 • odloča o vlaganju kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava,
 • odloča o igralništvu v občini,
 • daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, in odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
 • določa predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, če to ni v zakonu določeno drugače,
 • določa predstavnike občine v organih družb, v katerih ima občina po zakonu predstavnika, oziroma v organih gospodarskih družb, združenj in organizacij, ki jih ustanovi sama, razen če gre za zastopanje,
 • ustanovi komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter imenuje in razrešuje njene člane,
 • ustanovi svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakon, Statut Občine Ankaran in odlok.

– SESTAVA OBČINSKEGA SVETA:

– ODBORI, KOMISIJE IN DELOVNA TELESA:

– SEJE OBČINSKEGA TELESA:

 

 • 1. seja Občinskega sveta z dne 22. 10. 2014:

– sklic/vabilo
zapisnik


 • 2. seja Občinskega sveta z dne 17. 11. 2014:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 3. seja Občinskega sveta z dne 18. 12. 2014:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 1. izredna seja Občinskega sveta z dne 22. 12. 2014:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 4. seja Občinskega sveta z dne 3. 3. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 5. seja Občinskega sveta z dne 31. 3. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 6. seja Občinskega sveta z dne 21. 4. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 7. seja Občinskega sveta z dne 9. 6. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 8. seja Občinskega sveta z dne 22. 9. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 9. seja Občinskega sveta z dne 15. 12. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 10. seja Občinskega sveta z dne 28. 12. 2015:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 11. seja Občinskega sveta z dne 22. 3. 2016:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 12. seja Občinskega sveta z dne 31. 5. 2016:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 13. seja Občinskega sveta z dne 28. 6. 2016:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 14. seja Občinskega sveta z dne 27. 9. 2016:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 15. seja Občinskega sveta z dne 20. 12. 2016:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 16. seja Občinskega sveta z dne 28. 2. 2017:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 17. seja Občinskega sveta z dne 28. 3. 2017:

sklic/vabilo
zapisnik


 • 18. seja Občinskega sveta z dne 23. 5. 2017:

sklic/vabilo
– zapisnik


OBČINSKI ORGANI

Občinski svet

Nadzorni odbor

Urad župana

Občinska uprava

Share