Skip to content

OPN


 

PRIPRAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ANKARAN

Urejanje prostora je ena izmed izvirnih nalog občine. Občina načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditvi objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Zakon o načrtovanju prostora določa, da občine pripravljajo dve vrsti prostorskih aktov, in sicer občinski prostorski načrt (OPN) ter občinske podrobne prostorske načrte (OPPN).

OPN določa dolgoročni prostorski razvoj in ima kot tak velik vpliv na življenje in delovanje občanov. S ciljem izboljšanja kakovosti OPN se zato v njegovo pripravo poleg strokovnih podlag, usklajevanja varstvenih zahtev in potreb razvoja, zahtev nosilcev urejanja prostora itd., vključuje tudi dialog s ključnimi deležniki in vso zainteresirano javnostjo. Transparenten in vključujoč proces bo odločevalcem in pripravljavcem OPN omogočil pravočasno prepoznati, kakšne so v tej zvezi potrebe in predlogi ključnih deležnikov in občanov. OPN, ki bo zasnovan z upoštevanjem vrednot, potreb in prioritet deležnikov in prebivalcev, bo bolj sprejemljiv za večji del skupnosti ter zato bolj podprt in bolj izvedljiv v praksi.

 

POBUDE ZA VNOS V OPN

Na prostorski delavnici dne 7. 11. 2016 smo ključne deležnike pozvali, da nam posredujejo njihove razvojne načrte. Ostale (občane, predstavnike civilno družbenih gibanj, podjetnike, tiste, ki se ukvarjajo s kmetijsko in turistično dejavnostjo) pa smo pozvali, da pri pripravi OPN sodelujejo s pobudami, ki smo jih zbirali do 31.12.2016. Po vrednotenju razvojnih načrtov in pobud bomo le-te smiselno vključili v osnutek OPN.

 

OSNUTEK PROSTORSKEGA RAZVOJNEGA SCENARIJA

Prostorski razvojni scenarij je dokument, ki prikaže optimalno prostorsko ureditev občine v prihodnje. Pri pripravi osnutka tega dokumenta smo tako strokovnjaki iz tujine kakor tudi člani projektne skupine skušali dosledno upoštevati predhodno podane usmeritve oziroma zahteve občanov. Prostorski razvojni scenarij bo torej rezultat usmeritev, zapisanih v projektni listini, in dela na treh prostorskih delavnicah ter javnega posveta z dne 22. 11. 2016. Po njegovi potrditvi bo predan prostorskemu načrtovalcu, ta pa ga bo v nadaljevanju preoblikoval v osnutek OPN. S tem se bo postopek priprave prostorskega razvojnega scenarija zaključil in bomo prešli v postopek priprave OPN.

 

 

Share