Skip to content

OPN


 

PRIPRAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ANKARAN

Urejanje prostora je ena izmed izvirnih nalog občine. Občina načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditvi objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Zakon o načrtovanju prostora določa, da občine pripravljajo dve vrsti prostorskih aktov, in sicer občinski prostorski načrt (OPN) ter občinske podrobne prostorske načrte (OPPN).

OPN določa dolgoročni prostorski razvoj in ima kot tak velik vpliv na življenje in delovanje občanov. S ciljem izboljšanja kakovosti OPN se zato v njegovo pripravo poleg strokovnih podlag, usklajevanja varstvenih zahtev in potreb razvoja, zahtev nosilcev urejanja prostora itd., vključuje tudi dialog s ključnimi deležniki in vso zainteresirano javnostjo. Transparenten in vključujoč proces bo odločevalcem in pripravljavcem OPN omogočil pravočasno prepoznati, kakšne so v tej zvezi potrebe in predlogi ključnih deležnikov in občanov. OPN, ki bo zasnovan z upoštevanjem vrednot, potreb in prioritet deležnikov in prebivalcev, bo bolj sprejemljiv za večji del skupnosti ter zato bolj podprt in bolj izvedljiv v praksi.

 

Strokovne podlage

Za potrebe priprave osnutka novega Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

 

Prostorski razvojni scenarij

Prostorski razvojni scenarij je dokument, ki prikaže optimalno prostorsko ureditev občine v prihodnje. Pri pripravi dokumenta smo tako strokovnjaki iz tujine kakor tudi člani projektne skupine skušali dosledno upoštevati predhodno podane usmeritve oziroma zahteve občanov. Prostorski razvojni scenarij je torej rezultat usmeritev, zapisanih v projektni listini, in dela na treh prostorskih delavnicah ter javnega posveta z dne 22. 11. 2016. Ogled dokumenta …

 

Strokovne podlage za poselitev

Za opredelitev sistema poselitve ter funkcij naselij v omrežju naselij v občini, prav tako pa tudi za  potrebe presojanja posameznih razvojnih pobud ter za določitev obsega in podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč so bile pripravljene strokovne podlage s področja poselitve. Na podlagi ustrezne analize in kriterijev se je poselitveni sistem razčlenil na posamezne sklope (naselja, razpršena poselitev, razpršena gradnja, druge oblike poselitve v prostoru občine), vsak od sklopov pa se je v nadaljevanju podrobneje analiziral in valoriziral. Ogled dokumenta …

 

Urbanistični načrt

Urbanistični načrt je akt celovitega razmisleka o dolgoročni ureditvi urbane sredine – središčnega naselja. Z urbanističnim načrtom se določijo območja notranjega razvoja, celovite prenove z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo ter območja širitev, nadalje javne površine s prometnimi ureditvami z mirujočim prometom, zelene površine, temeljne urbanistične in arhitektonske usmeritve ter gospodarska javna infrastruktura. Ogled dokumenta …

 

Krajinska zasnova

Osnovni namen krajinske zasnove Ankaran je enovita in celostna obravnava prostora s poudarjenim turističnim potencialom in pestro kulturno krajino, ki temelji na prepoznavnosti in dobri ohranjenosti območja. Pripravljena je bila predvsem zaradi omejitve oziroma preprečevanja nasprotujočih si interesov v zvezi z rabo prostora, pritiskov za poselitev znotraj območij pestre kulturne krajine z značilnimi kulturnimi terasami, ter načrtovanih posegov, ki bi lahko pomembno vplivali na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje narave ter na prepoznavne značilnosti prostora. Ogled dokumenta …

 

 

Share