Skip to content
 

Proračun 2018

Oblikovanje participativnega proračuna Občine Ankaran za leto 2018

Obveščam Vas, da bo Občinski svet Občine Ankaran na prihodnjih rednih sejah pričel z obravnavo in postopki sprejemanja proračuna Občine Ankaran za leto 2017. Tudi tokrat bo za razporejanje pretežnega dela proračunskega denarja uporabljen institut participativnega proračuna.

Občanke in občani z odločanjem o investicijah izboljšujemo kakovost življenja v skupnosti. Sami vemo, kaj najbolj potrebujemo in kako poiskati najprimernejše rešitve. V vsakdanjem življenju opažamo in ugotavljamo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše. Na ta način realizirane naložbe veliko bolj natančno in korektno odgovarjajo na potrebe skupnosti.

Z uvedbo instituta participativnega proračuna dobimo ljudje možnost, da soodločamo o porabi dela proračunskih sredstev občine. Proces nas, občane, vključuje na vseh točkah – od zaznavanja naših dejanskih potreb, preko oblikovanja predlogov za rešitev in kreiranja konkretnih projektov.

V proračunu Občine Ankaran za leto 2016, smo vgradili preko 420 pobud prebivalcev Ankarana. Nekatere so že opravljene in zaključene, druge se bodo prenesle v leto 2017. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 37 projektov, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih programov Občine Ankaran. Projekti, ki se izvajajo so bili predstavljeni v oktobrski številki glasila Amfora, celoten pregled nad udejanjanjem Načrta razvojnih programov Občine Ankaran pa je razviden iz spodnje preglednice.

Vljudno Vas vabimo, da se seznanite s potekom projektov in kot aktivni občan razmislite, kaj naš Ankaran še potrebuje, kaj pogrešate in česa si želite, ter nam posredujete predloge za izboljšave našega življenjskega okolja. Vaše predloge in dodatne pobude bomo temeljito preučili, morda bo potrebno dopolniti in razširiti tudi Načrt razvojnih programov Občine Ankaran.

Prosimo, da Vaše predloge in pobude za oblikovanje proračuna Občine Ankaran za leto 2017 vpišete v spodnji obrazec najkasneje do 24.11.2016.

V vodstvu Občine Ankaran spodbujanjem aktivnega sodelovanja in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v razvojno načrtovanje razumemo v širših prizadevanjih za gradnjo bolj humane družbe z etiko, ki temelji na človeških in drugih naravnih vrednotah ter na podlagi doslednega spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, vključujoč različnost, enakost možnosti in pravično solidarnost.

Zaradi naših stališč in prepričanj se je porodila in tudi udejanjila zamisel o drugačni, samostojni, predvsem pa verodostojni organiziranosti lokalne skupnosti. Iskreno Vas vabimo, da se z Vašimi predlogi oblikovanja proračuna Občine Ankaran za leto 2017 aktivno pridružite oblikovanju naše skupne prihodnosti.

Z odličnim spoštovanjem!

Občina Ankaran

Župan
Gregor Strmčnik

 

Bilancio partecipativo del Comune di Ancarano per il 2017

Spettabili!

Vi informiamo che, il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nelle prossime sedute ordinarie comincerà con le procedure di lettura e approvazione del bilancio per l’anno 2017. Anche quest’anno, la maggior parte dei fondi a disposizione verranno, assegnati seguendo il sistema di bilancio partecipativo.

Con la partecipazione dei cittadini nelle decisioni riguardanti gli investimenti, viene migliorata la qualità della vita nella comunità. Infatti, siamo noi cittadini quelli che conosciamo meglio i nostri bisogni e sappiamo anche come trovare le soluzioni più appropriate. Nella vita quotidiana, vediamo e notiamo quali sono i bisogni più urgenti della comunità. Così facendo, gli investimenti realizzati rispecchiano in modo più preciso le esigenze della stessa.

Con l’introduzione del sistema di bilancio partecipativo, abbiamo la possibilità di partecipare e decidere per quanto riguarda la ripartizione di una parte dei fondi di bilancio. Tale procedimento, coinvolge noi cittadini in tutte le fasi – dalla percezione delle nostre reali necessità, attraverso la formulazione di proposte risolutive e la creazione di progetti concreti, che portano a decisioni, che nel contesto degli stanziamenti disponibili, vengono realizzati con priorità.

Nel bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2016 abbiamo implementato più di 420 proposte formulate dagli abitanti di Ancarano. Alcune delle quali sono già state portate a termine, altre verranno realizzate nel 2017 o nei prossimi anni. Le attività più a lungo termine, sono state pianificate nell’ambito di 37 progetti, che formano il contenuto del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano. I progetti in corso sono stati presentati nel numero di ottobre del periodico Amfora, una panoramica completa di attuazione del Piano dei programmi di sviluppo è indicato in seguito.

Anche quest’anno abbiamo ricevuto moltissime vostre proposte e i vostri suggerimenti per migliorare l’ambiente in cui viviamo. Le vostre proposte saranno oggetto di studi approfonditi, che probabilmente porteranno alla necessità di integrare e ampliare l’attuale Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano.

L’amministrazione del Comune di Ancarano promuove la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella pianificazione dello sviluppo, che è intesa nel più ampio sforzo di costruire una società più umana, con l’etica basata su valori umani e su valori naturali, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà, compresi la diversità, l’uguaglianza di opportunità e l’equità solidale.

Grazie ai nostri punti di vista e le nostre convinzioni, è stata concepita e realizzata l’idea di un’organizzazione diversa, indipendente, e soprattutto credibile di comunità locale. Siamo lieti che avete colto il nostro sincero invito a partecipare con le vostre proposte alla formazione del bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2017, con il fine di creare il nostro futuro comune.

Distinti saluti!

Comune di Ancarano

Il sindaco
Gregor Strmčnik

 


 

Pregled udejanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran (oktober 2016)

1
Knjižnica
Knjižnica bo svoja vrata odprla predvidoma na kulturni praznik 8. 2.2017.

2
Osnovna šola – vrtec Ankaran
Nov javni zavod je pričel delovati s 1.9.2016. V nadaljevanju bodo izvedena dodatna dela za ureditev okolice šole in razsvetljave v telovadnici. Zagotovili se bodo pogoji za pripravo hrane v kuhinjah zavoda.

3
Vrtec Italijanske narodne skupnosti
V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4
Športno rekreacijski park Sv. Katarina
Zaključuje se priprava projektne dokumentacije. Nekatera dela so se že začela in bodo zaključena predvidoma spomladi 2017.

5
Zdravstvena ambulanta Ankaran
V sklepni fazi so dela v splošni ambulanti, izvajajo se adaptacijska dela v zobozdravstveni ambulanti.

6
Središče za tretje življenjsko obdobje
V letu 2016 se bo izvedla delavnica s predstavitvijo primera dobre prakse ter v 2017 izdelal program za starejše.

7
Dom družbenih dejavnosti
Zaključena so adaptacijska dela in zunanja ureditev. V pripravi so pravila o uporabi prostorov in idejna zasnova za fazo 2, ki vključuje vzpostavitev vrtca Delfino blu, parkirišča, mini dvorane in otroškega igrišča.

8
Turistično – gostinski objekti
Pripravljajo se idejne zasnove za ureditev območij in pogoji za zagon delovanja na Sv.Katarini in plaži MNZ Debeli rtič, med poletjem pa smo vas razvajali s ponudbo v Valdoltri, Na študentu in Sv.Jerneju.

9
Javni potniški promet (avtobus, šolski avtobus, turistični avtobus)
V sodelovanju z licenciranim presojevalcem se bo izvedla celovita analiza in izdelalo elaborat z ukrepi za zagotovitev varnih poti, v nadaljevanju pa tudi zagotovil ustrezen prevoz za šolarje.

10
Pokopališče
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

11
Komunalna ureditev območja Dolge njive
Izvajajo se aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2017 se bo predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje in območje komunalno opremilo.

12
Kanalizacija MZL Debeli rtič-Lazaret
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

13
Kanalizacija Razgledna pot
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

14
Kanalizacija Cesta na prisojo
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

15
Kanalizacija Vinogradniška cesta
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

16
Ostala komunalna ureditev
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

17
Javna kopališča
V letu 2017 se nadaljujejo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ureditev javnih kopališč Valdoltra, Študent, Jernej, Lazaret.

18
Javna parkirišča in mirujoči promet
Uredila so se parkirišča na območju Lazareta, Sv.Jerneja in Debelega rtiča ter parkirišče ob Cahovi ulici. V 2016 se bodo začela dela na parkirišču na Regentovi. Pripravila se bo projektna dokumentacija za izvedbo parkirišč na območju Sv.Katarine in ob Domu družbenih dejavnosti.

19
Javna pristanišča in mandrači
Izvedla se bo sanacija pomolov Valdoltra in Sv.Katarina. V 2017 se pristopi k izdelavi novega Odloka o pristaniščih in celoviti ureditvi javne službe.

20
Javne kolesarske poti in pešpoti
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

21
Klančine na javnih poteh
Pripravljen je popis potrebnih del za odstranitev arhitektonskih ovir na poteh. Dela se izvedejo predvidoma v 2016.

22
Prenova občinskih objektov
V letu 2016 je bil prenovljen objekt na Bevkovi 1 (Dom družbenih dejavnosti). V 2017 se pripravi projektna dokumentacija za sanacijo objektov R2 in J66.

23
Sanacije državne ceste R2-406/1407 ŠKOFIJE – LAZARET
V novembru 2016 se bo izvedla preplastitev odseka med avtobusnim postajališčem na Debelem rtiču in MZL ter dogovorilo za izvedbo še najnujnejših del. V izdelavi je geodetski načrt, ki bo strokovna podlaga za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste. V 2017 se bo izvedlo dodatna prehoda za pešce pri Kranjčanih in na parkirišču na Debelem rtiču, povezava med pločnikom v Sončnem parku in kolesarsko potjo ter postavilo dodatne opozorilne table Vi vozite.

24
Sanacija Železniške ceste
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

25
Sanacija Vinogradniške ceste
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

26
Sanacija Oljčne poti z izvedbo pločnika
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

27
Sanacija cest in ulic na Rožniku
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

28
Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

29
Sanacija Razgledne poti
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

30
Sanacija ostalih cest
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

31
Ulične table in signalizacija
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

32
Javna razsvetljava
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

33
Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv.Katarina-Lazaret)
Uredila se je pešpot med Valdoltro in kopališčem na Študentu. V teku so aktivnosti za zagotovitev prostega prehoda vzdolž celotne obale.

34
Klif Debeli rtič
Naročil se bo Elaborata za celovito sanacijo plazišč na celotnem priobalnem pasu območja Občine Ankaran. V 2017 je planirana izvedba sanacija podora v MLZ Debeli rtič.

35
Sredozemski botanični vrt “ADRIANA”
S predstavniki ZRSVN in SGP Koper potekajo pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 – Ankaran – park ob objektu MORS. Na podlagi že izdelanega elaborata se izvede revitalizacija zelenega pasu na zgornjem delu klifa na Debelem rtiču.

36
Javna otroška igrišča
Aktivnosti bodo stekle v letu 2017.

37
Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran
V juniju 2016 je bil sprejet Sklep o začetku priprave OPN OA. V oktobru 2016 se izvede transformacija prostorskega razvojnega scenarija v osnutek OPN, izdela strokovne podlage Prikaz stanja prostora in začne z izdelavo strokovnih podlag za poselitev, ter izvede delavnice s predstavitvijo predloga prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran in načina vključevanja širše javnosti v pripravo OPN. Ministrstvu za okolje in prostor se je podala pobuda za sklenitev dogovora o izvedbi ukrepa varstva naravne vrednote državnega pomena – Debeli rtič, z namenom, da se v 2017 sprejme odlok o razglasitvi naravnega rezervata Debeli rtič.

slovenia_20 Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran (oktober 2016) (.pdf)

italy_20 Panoramica della situazione del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano (ottobre 2016) (.pdf)

 


 

Posredovanje predlogov in pobud za proračun Občine Ankaran za leto 2018
Formulario per la presentazione di proposte e iniziative per il bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2018

Pobuda oziroma predlog se nanaša na področje (prosimo izberite)
La proposta o l’iniziativa si riferisce al settore (si prega di contrassegnare con il simbolo X)

DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH - ATTIVITÀ SOCIALI

GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI - ATTIVITÀ ECONOMICHE

OKOLJA IN PROSTORA - ATTIVITÀ LEGATE ALL’AMBIENTE E AL TERRITORIO

OSTALO - ALTRO

Podatki o pobudniku (neobvezno)
Dati del proponente (non obbligatorio)

 

 


Share