Skip to content

Proračun 2018

Oblikovanje participativnega proračuna Občine Ankaran za leto 2018

Bliža se novo proračunsko obdobje in na Občini Ankaran že tečejo postopki za pripravo in sprejetje proračuna za leto 2018. Tako kot je že v navadi, bo tudi letos del proračuna zasnovan na podlagi pobud, ki jih boste posredovali občani.

Participativni proračun smo izbrali, ker v ospredje postavlja zadovoljevanje potreb občank in občanov, dvig kakovosti bivanja in skladen razvoj naselja in podeželja. Omenjeni institut je postal pomemben del načrtovanja občinskega proračuna, saj smo prav občanke in občani tisti, ki najbolje vemo, kako lahko še izboljšamo in nadgradimo kakovost življenja v naši lokalni skupnosti.

Gre za proces, ki se začne z zaznavanjem naših dejanskih potreb, nadaljuje z oblikovanjem predlogov, rešitev, konkretnih projektov in zaključi s sprejetjem odločitve, kateri projekti so izvedljivi in kateri bodo prednostni. Naložbe bodo tako smiselne in usmerjene v konkretne rešitve, ki bodo nam občanom olajšale vsakodnevno življenje. Možnost soodločanja o investicijah in sodelovanje pri oblikovanju proračuna nam daje možnost, da soodločamo o tem, kako bodo porabljena sredstva, ki jih ima občina na razpolago.

V letu 2017 je bilo kar 56 % proračuna pripravljenega po načelu participativnosti. V proračun je bilo vgrajenih 220 novih pobud občanov, prvič pa so se vključile tudi pobude učencev Osnovne šole Ankaran. Nekatere so že opravljene in zaključene, druge se bodo prenesle v leto 2018. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 39 projektov, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih programov Občine Ankaran. Celoten pregled nad udejanjanjem Načrta razvojnih programov Občine Ankaran pa je razviden iz pripete preglednice.

Aktivno sodelovanje in vključevanje v načrtovanje prihodnosti lokalne skupnosti sta prava koraka za ustvarjanje bolj humane družbe, ki jo vodi spoštljiv odnos do sočloveka in narave, zato vas vabimo, da do 14.11.2017 posredujete svoje pobude in predloge.

Z odličnim spoštovanjem!

Občina Ankaran

Gregor Strmčnik, župan

Iztok Mermolja, v.d. direktorja OU

 

Bilancio partecipativo del Comune di Ancarano per il 2018

Nel Comune di Ancarano si sta avvicinando il periodo della stesura del bilancio. Sono già in corso i preparativi per l’adozione del bilancio del 2018. Come di consueto, anche quest’anno, il bilancio verrà formulato secondo i suggerimenti che proporrete al comune.

Abbiamo scelto il bilancio partecipativo, perché viene incontro ai bisogni dei concittadini e delle concittadine, innalza la qualità della vita ed è conforme allo sviluppo della città e del territorio. L’istituzione descritta è diventata una parte importante del bilancio comunale, in quanto siamo solo noi a sapere cosa può migliorare e innalzare la qualità della vita nella nostra comunità locale.

Il processo comincia con l’identificazione dei nostri bisogni, continua con la formulazione delle proposte, delle soluzioni, dei progetti concreti e si conclude con l’approvazione delle decisioni prese e la scelta dei progetti realizzabili e prioritari. Gli investimenti saranno sensati e inclini a soluzioni concrete, che semplificheranno la vita quotidiana di noi cittadini. La possibilità di partecipazione negli investimenti e la collaborazione nella stesura del bilancio, ci dà la possibilità di co-decidere in che modo verranno investiti i fondi a disposizione del comune.

Nel 2017 ben 56% del bilancio è stato preparato secondo il principio partecipativo. Nel bilancio sono stati incluse 220 proposte dei cittadini, per la prima volta abbiamo incluso anche le proposte degli alunni della Scuola elementare di Ancarano. Alcune sono state già portate a termine, le rimanenti verranno spostate al 2018. Le attività a lungo termine sono state trasformate in 39 progetti, che formano il contenuto del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano. Una completa panoramica della situazione del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano è disponibile nella tabella allegata.

La collaborazione attiva e l’inclusione nella pianificazione del futuro della comunità locale, sono i primi passi per la creazione di una società più umana, all’insegna del rispetto verso le persone e la natura. Per questo motivo vi invitiamo a inviarci le vostre iniziative e proposte fino al 14 novembre 2017.

Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik, sindaco

Iztok Mermolja, f.f. direttore AC

 


 

Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran v letu 2017

1
Knjižnica

Projekt vzpostavitve Knjižnice Ankaran je zaključen.

Občina Ankaran je za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran uredila in opremila prostor, nabavila računalniško in drugo opremo ter zagotovila sredstva za temeljno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 enotami. Knjižnica je bila slavnostno odprta 24.4.2017.

2
Osnovna šola – vrtec Ankaran

Projekt obnove kuhinj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠV Ankaran je zaključen.

Občina Ankaran je zagotovila sredstva in vodila projekt obnove kuhinj šole in vrtca. Kuhinja šole je bila deležna temeljite obnove, vključno z dobavo in montažo celotne opreme za pripravo hrane, medtem ko so se v kuhinji vrtca izvedla manjša gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dokupila manjkajoča oprema. Z drugim šolskim letom v samostojni šoli in vrtcu otroci in šolarji tako lahko uživajo obroke, pripravljene v kuhinjah našega zavoda in neposredno ponujene na krožnik. V nadaljevanju bo dobavljena in montirana nova toplotna črpalka, ki bo služila ogrevanju oziroma hlajenju tako prostorov kuhinje šole kot tudi šolske telovadnice. Zadevna zamenjava je prvi korak pri energetski sanaciji objekta. Dodatno so predvidena ureditvena dela na šolskem igrišču.

3
Vrtec Italijanske narodne skupnosti

Projekt obnove objekta na Bevkovi ulici 1 za vzpostavitev enote vrtca Delfino blu Ankaran je zaključen.

Občina Ankaran je zagotovila sredstva in vodila projekt obnove prostorov za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku. Skladno s sporazumom med Mestno občino Koper, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Koper, Samoupravno skupnostjo italijanske skupnosti Ankaran, Javno vzgojno-izobraževalnim zavodom Delfino blu in Občino Ankaran, je slednja zagotovila ustrezne prostore in opremo za delovanje Enote Ankaran in sicer v takšnem obsegu, da se bo lahko izvajalo vzgojno delo v najmanj dveh oddelkih. Prostori in oprema so bili predani v uporabo dne 11.10.2017, Enota Vrtca Delfino blu Ankaran, je dejavnost predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku pričela izvajati dne 16.10.2017.

4
Športno rekreacijski park Sv. Katarina

Vsem društvom, ki delujejo na zadevnem območju, je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo. Izvedena so bila večja ureditvena dela na igriščih na mivki ter sistemu za odvajanje padavinskih vod. Odstranjena je bila večina zapuščenih plovil. Preurejeno je bilo makadamsko parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. Občino zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogometnih igrišč. V pripravi je projektna dokumentacija za:

  • izgradnjo novega črpališča za odpadne vode,
  • ureditev območja za vodne športe z dostopno potjo do pristanišča,
  • postavitev zabojnikov z javnimi sanitarijami.

5
Zdravstvena ambulanta Ankaran

Projekt vzpostavitve splošne in zobozdravstvene ambulante Ankaran Zdravstvenega doma Koper je zaključen.

Občina Ankaran je zagotovila sredstva in vodila projekt obnove ločenih prostorov paviljona C Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Ambulanta Ankaran je pričela delovati dne 24.1.2017.

6
Skrb za starejše

Izdelan je osnutek strategije Skrb za starejše. Seznanili smo se z dobrimi praksami pri izvajanjem dejavnosti v socialnovarstvenem zavodu Dom ob Savinji Celje in Centru dnevnih aktivnosti za starejše Izola ter ogledali oskrbovana stanovanja v Izoli.

Z lastno kuhinjo zavoda OŠV Ankaran se bo v letu 2018 pričel izvajati zastavljeni program »Prehrana na dom« iz skupine oskrbnih programov za starejše občanke in občane Ankarana.

7
Dom družbenih dejavnosti

V teku je opremljanje prostorov s pohištvom in informacijsko tehnologijo v skladu z namenom uporabe posameznega prostora. V sklepni fazi je priprava pravilnika, ki bo določal pogoje uporabe prostorov za izvajanje družbenih dejavnosti.

8
Turistično – gostinski objekti

Pripravljajo se podlage za zagon delovanja gostinskih objektov Režijskega obrata Občine Ankaran na Sv. Katarini in kopališču Debeli rtič.

Za potrebe objekta na Študentu se je izgradil nov vodovodni in električni priključek. V Valdoltri so se zagotovili dodatni skladiščni prostori in sanitarni zabojnik ter postavila se je pergola s premičnim platnom za senčenje platoja pred lokalom.

9
Javni potniški promet (avtobus, šolski avtobus, turistični avtobus)

Za izboljšanje mobilnosti je poletni turistični avtobus v tej sezoni vozil tudi po naselju in sicer po Regentovi in Srebrničevi ulici.

Za učence OŠV Ankaran, ki so do tega upravičeni, se je zagotovil organiziran prevoz. Na podlagi javnega naročila Občine Ankaran se v šolskem letu 2017/2018 izvajajo šolski avtobusni prevozi na relacijah Log – Ankaran in Lazaret – Ankaran.

10
Pokopališče

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

11
Komunalna ureditev območja Dolge njive

Izvajajo se aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2018 se bo predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje in izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca komunalnega opremljanja.

12
Kanalizacija MZL Debeli rtič-Lazaret

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

13
Kanalizacija Razgledna pot

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

14
Kanalizacija Cesta na prisojo

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

15
Kanalizacija Vinogradniška cesta

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

16
Ostala komunalna ureditev

Izvedla so se nujno potrebna vzdrževalna dela na območju tržnice, v pripravi pa je idejna zasnova za uglednejšo ureditvijo nekoliko širšega območja, vključno z možnostjo postavitev javnih sanitarij.

Stekle so aktivnosti za obnovo kanalizacije na Pervanjevi ulici in v pripravi je projektna dokumentacija za komunalno opremljanje območja Kolombini.

Pripravljena je projektna dokumentacija za obnova vodovodnega omrežja na Ulici Rudija Mahniča. Dela se bodo izvedla v letu 2018.

17
Javna kopališča

Izvedla so dodatne ureditvena dela na kopališčih Valdoltra, Študent in Sv. Jernej in območju Lazareta.

V Valdoltri se je odstranila žičnata ograda, uredilo odvodnjavanje padavinskih voda, izvedla delna preplastitev cestišča, postavile svetilke javne razsvetljave in leseni plato na kopalni ploščadi.

Na kopališču Debeli rtič so se uredile zelene površine, izgradili nov vodovodni priključek, del vodovodnega omrežja in tuši na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja se je izvedla dodatna ozelenitev.

18
Javna parkirišča in mirujoči promet

Projekt izgradnje parkirišča na Regentovi ulici 6 – 10 je zaključen.

Uredilo se je 65 novih parkirnih mest za stanovalce, od tega sta dve namenjeni invalidom. Zanje je bila izgrajena tudi klančina. Izvedla se je ureditev brežin in hortikulturna ureditev. Parkirišče je bilo predano v uporabo dne 17.3.2017.

V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici 1. Dela se bodo izvedla v letu 2018.

19
Javna pristanišča in mandrači

Na območju pristanišča Sv.Katarina so bila izvedena vzdrževalna dela na lesenem mostovžu.

V pripravi je projektna dokumentacija za obnovo pomola Valdoltra in Sv. Katarina.

20
Javne kolesarske poti in pešpoti

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

21
Klančine na javnih poteh

Projekt urejanja klančin na pločnikih je zaključen.

Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je omogočeno staršem z vozički in osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi brezskrbno premikanje po vsej občini, posledično pa še izboljšuje dostopnost in mobilnost vseh uporabnikov teh površin.

22
Prenova občinskih objektov

V teku je priprava projektne dokumentacije za izvedbo obnovitvenih del v pritličju občinske stavbe na Jadranski cesti 66.

23
Sanacije državne ceste R2-406/1407 ŠKOFIJE – LAZARET (Jadranska cesta)

Projekt izgradnje trapezne ploščadi s prehodom za pešce »Ankaranska plaža« je zaključen.

Občina Ankaran je zagotovila sredstva za izgradnjo dvignjene ploščadi, postavitev talnih utripalcev in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce. Prehod bil predan v uporabo dne 26.7.2017.

V teku je preplastitev odseka od Moretinov do priključka Železniške ceste. Investicijo izvaja DRSI v sklopu rednega vzdrževanja državnih cest. V sklopu preplastitve bo izvedeno tudi čiščenje odvodnega jarka, urejanje bankin, po potrebi zamenjava dotrajanih robnikov in izvedba novih ter ureditev odvodnjavanja. Dela izvaja podjetje Asfalti Ptuj, rok izvedbe del je 17.11.2017.

V konca leta 2017 je predvidena še preplastitev odseka od krožišča Ankaran center do priključka OB Valdoltra in izgradnja prehoda za pešce na priključku Hrvatinove ulice. Predvidoma hkrati se bo izvedla tudi preureditev krožišča »Ankaran center« z montažnimi elementi v krožišče s fiksnimi elementi.

V pripravi je projektna dokumentacija za postavitev prehoda za pešce »kopališče Debeli rtič«. Hkrati se bo uredila varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča.

Izdelan je popis za najnujnejšo sanacijo pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka.

24
Sanacija Železniške ceste

V pripravi je projektna dokumentacija. Dela bodo izvedena predvidoma v letu 2018.

25
Sanacija Vinogradniške ceste

V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo odseka Valdoltra – Gažel. Predvidena je preplastitev cestišča, izgradnja podpornega zidu in pešpoti ter postavitev javne razsvetljave. Dela bodo izvedena predvidoma v letu 2018.

26
Sanacija Oljčne poti z izvedbo pločnika

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

27
Sanacija cest in ulic na Rožniku

Aktivnosti bodo stekle v letu 2018.

28
Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice

V teku so aktivnosti za izgradnjo trapezne ploščadi s prehodom za pešce na Regentovi ulici na območju stopnišča proti šoli, preostale prehode za pešce v neposredni bližini šole se bo dodatno označilo.

29
Sanacija Razgledne poti

Izgrajene so bile bankine na odseku od priključka na Jadransko cesto do Barižonov.

30
Sanacija ostalih cest

Pripravljena je idejna zasnova za izgradnjo nove navezovalne ceste do območja pod cerkvijo. Idejna zasnova bo predstavljena na javnem posvetu v decembru 2017.

31
Ulične table in signalizacija

Postavljen je nov merilnik hitrosti pred križiščem v Valdoltri, merilnik hitrosti na Regentovi ulici pa je prestavljen v neposredno bližino šole.

Izvedeno je bilo barvanje horizontalne prometne signalizacije, v zgornjem delu naselja sta bila vzpostavljena dodatna prehoda za pešce.

32
Javna razsvetljava

Postavljene so bile dodatne svetilke javne razsvetljave na Cahovi ulici, odcepu Jadranske ceste 70-64 in zgornjem parkirišču naselja Sončni park.

Potekajo aktivnosti za postavitev dodatnih svetilk na delu pešpoti od stanovanjske hiše na naslovu Jadranska cesta 80 in Kocjančičevo ulico ter v zaselku Na Logu.

33
Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv.Katarina-Lazaret)

Redno se ureja pešpot med Valdoltro in kopališčem na Študentu, saniral se je mostovž na območju slanega travnika pri Sv.Nikolaju.

V teku so aktivnosti za zagotovitev prostega prehoda vzdolž celotne obale.

34
Klif Debeli rtič

V pripravi je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo sanacije podora v Mladinskem letovišču in zdravilišču Debeli rtič. Predvidena je izgradnja težnostnega zidu višine 2 m za zaščito pete klifa in lovljenje preperine in postavitev jeklene mreže, ki bo sidrana na zgornjem delu klifa.

35
Sredozemski botanični vrt “ADRIANA”

Izdelan je elaborat za izvedbo revitalizacija zelenega pasu na zgornjem delu klifa na Debelem rtiču.

Izvedena je bila nadomestna zasaditev dreves na makadamskem parkirišču ob vhodu v vinograde.

S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in SGP Koper potekajo pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 – Ankaran – park ob objektu MORS.

V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora se pripravlja strategija varstva in razvoja zelenih površin.

36
Javna otroška igrišča

Obnovilo se je otroško igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki bo v času izven delovanja enote vrtca Delfino blu dostopno vsem občanom.

V nadaljevanju se bo obnovilo otroško igrišče pred vrtcem, v letu 2018 pa je predvidena postavitev otroških igrišč v Hrastovem gaju in v bližini tržnice v centru Ankaran.

37
Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Ankaran

Od sprejema sklepa o začetku priprave OPN so bile izvedene 4 prostorske delavnice in javni posvet o prostorskem razvojnem scenariju Občine Ankaran. Slednji je bil potrjen dne 21.6.2017. Pripravljena je strokovna podlaga »Prikaz stanja prostora«, v zaključni fazi pa je priprava strokovnih podlag »Urbanistični načrt«, »Krajinske zasnova« in »Prometni načrt Občine Ankaran«. Izvedlo se je zbiranje pobud za vnos v OPN. V nadaljevanju se bo izvedla presoja pobud in obveščanje pobudnikov. V decembru 2017 je predviden še en javni posvet s predstavitvijo osnutka strateškega dela OPN, urbanističnega načrta in izhodišč za izvedbeni del OPN.

38
Izgradnja večnamenske dvorane

Aktivnosti bodo stekle predvidoma v letu 2018.

39

Monitoring okolja

V avgustu 2017 se je izvedlo vzorčenje morske vode na treh lokacijah v Valdoltri.

Izvedle so se meritve sevanja bazne postaje mobilne telefonije v centru Ankarana in pridobilo strokovno mnenje o  vplivu neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na zdravje ljudi.

 

slovenia_20 Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran (oktober 2017) (.pdf)

italy_20 Panoramica della situazione del Piano dei programmi di sviluppo del Comune di Ancarano (ottobre 2017) (.pdf)

 


 

Proračun Občine Ankaran za leto 2018

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 (UL RS, št. 77/2017) (.pdf)

Splošni del proračuna 2018 (.pdf)

Posebni del proračuna 2018 (.pdf)


Share