Skip to content
 

URAD ŽUPANJE / ŽUPANA

– Župan Občine Ankaran: Gregor Strmčnik
– Podžupanja Občine Ankaran: Barbara Švagelj
– Podžupan Občine Ankaran: Franko Železnjak
– Kabinet županje/župana: vodja kabineta Linda Rotter

Predstavitev županje/župana:

Predstavitev podžupanje/podžupana:

Naloge županje/župana:
• predstavlja in zastopa občino,
• predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
• skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
• skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
• druge naloge določene z zakoni in statutom občine.

——————————————————————————————

OBČINSKI ORGANI

Občinski svet

Nadzorni odbor

Urad župana

Občinska uprava

Share