Skip to content
 

Zdravje, zdravstveno varstvo in socialna varnost

V Ankaranu bomo pokrivali področja vseh treh stebrov storitvenih dejavnosti socialne varnosti – zdravstva, farmacije in dolgotrajne oskrbe in imeli vzpostavljeno mrežo izvajalcev v zdravstvenih dejavnostih in dejavnostih socialnega varstva.

Varovanje zdravja pomeni njegovo ohranjanje, krepitev in pospeševanje. V lokalni skupnosti spodbujamo in usmerjamo posameznika v lastni skrbi za zdravje, zdravstveno varstvo pa zagotavljamo s preskrbljenostjo z zdravstveno oskrbo, ki vsebuje aktivnosti preventivnih ukrepov in storitve primarne zdravstvene dejavnosti ter opravljanja drugih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni.

Hkrati se zavedamo tudi pomena dolgoživosti družbe, zato zasledujemo modularni koncept izgradnje domov po vzoru sodobnega in vsebinsko naprednejšega koncepta doma IV. generacije kot nove oblike skupnega življenja starejših – stanovanjske skupnosti, varovana stanovanja in medgeneracijsko središče – z visokimi standardi oziroma nadstandardi storitev in načeli socialne varnosti v kombinaciji sodelovanja države, lokalne skupnosti, javno-zasebnega partnerstva, koncesije ter z vključevanjem stroke, strokovnih institucij in prostovoljstva.

———————————————————————————————————————-

ZDRAVJE

Informacije in kontaktni podatki izvajalcev zdravstvenih storitev, ki delujejo v Ankaranu:

Ankaran zdravje

———————————————————————————————————————-

Življenje v tretjem obdobju

V Ankaranu podpiramo sodobni in napredni koncept sožitja generacij, ki starejše z družbenega obrobja, kamor so pogosto umaknjeni v današnjih domovih upokojencev, postavlja v stičišče generacij in nazaj v življenje.

Program lokalnega medgeneracijskega središča je idejni vzorec bodočega reševanja bivanja oziroma sobivanja v tretjem življenjskem obdobju in ima poleg uveljavljanja najboljše mednarodne prakse več prednosti.

Središče kot ga razumemo v Ankaranu predstavlja na lokalnem nivoju in v slovenskem prostoru velik napredek v razumevanju odgovornosti pri uresničevanju potreb starejših in posebnih skupin uporabnikov.

Za uspešnost zastavljenega projekta so pomembni znanje in izkušnje ter visoka stopnja ozaveščenosti celotnega lokalnega okolja, kar je še ena, nedvomna prednost naše lokalne skupnosti.

———————————————————————————————————————-

Medgeneracijsko središče Ankaran

Poslanstvo projekta Medgeneracijskega središča Ankaran je v vključevanju in sožitju vseh treh generacij po vzoru medgeneracijske vzajemnosti in solidarnosti znotraj naše lokalne skupnosti.

Medgeneracijsko središče odlikujejo napredne vsebinske in strokovne prostorske rešitve ter preplet različnih dejavnosti, ki zagotavljajo bogato druženje vseh generacij in kakovostno staranje v domačem okolju.

V središču so zajete vse oblike pomoči, s katerimi se stanovalcem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine (oskrba, zdravstvena nega, dodatne in nadstandardne storitve).

Medgeneracijsko središče zajema vrhunsko oskrbo starejših in posebnih skupin uporabnikov po doslednem vzoru domov IV. generacije, oblikovani po modelu novih oblik skupnega življenja starejših – gospodinjskih skupin in varovanih stanovanj, kot prilagodljivo bivalno okolje, ki se funkcionalno prilagaja stanovalcem in s tem ustvarja podobo družine in družinskega življenja, kot so ga vajeni od doma.

Medgeneracijsko središče vsebuje dnevno varstvo, pomoč na domu, institucionalno varstvo, strokovne programe in izobraževanja (socialno učenje, samopomoč) ter informiranje. Središče je namenjeno tudi dolgotrajni negi, ki jo dopolnjujejo medicinski programi in drugi programi z odprto ponudbo (turistično rekreacijskimi, kulturnimi, družabnimi) ter druge dejavnosti (npr. vrtec).

Središče je s svojimi dejavnostmi komplementaren drugim projektom Ankarana.

———————————————————————————————————————-

Prostovoljno delo

Z namenom širjenja ozaveščenosti o načelih socialne varnosti, volje po širitvi znanja in osebni bogatitvi v Ankaranu zagovarjamo in spodbujamo prostovoljno delo.

Zavedamo se, da prostovoljstvo zelo pomembno prispeva k razvijanju solidarnosti in vzajemnosti, krepitvi odgovornosti in samostojnosti, graditvi in spoštovanju medčloveških odnosov ter ima neposreden pomen za razvoj in bodočnost družbe.

Prostovoljno delo v naši lokalni skupnosti razvijamo in podpiramo na vseh področjih ter v vseh pojavnih oblikah in starostnih obdobjih.

Share