Skip to content

ANKARAN


Objavljena razpisa za sofinanciranje društev

Torek, 19. 9. 2017 – Občina Ankaran je objavila razpisa za sofinanciranje programov društev, ki so aktivna na področju družbenih dejavnosti ali športa. Več informacij …


Župan podelil priznanja za vsestransko odličnost učencem Osnovne šole Ankaran

Petek, 15. 9. 2017 – Župan Gregor Strmčnik je v prostorih občine sprejel pet mladih, ki so v minulem šolskem letu uspešno zaključili Osnovno šolo Ankaran ter v času šolanja dosegli izjemne dosežke. VEČ


Brezplačni avtobusni prevozi v tednu mobilnosti

Sreda, 13. 9. 2017Od 16. do 22. septembra bodo v okviru projekta Teden mobilnosti avtobusni prevozi na liniji Lazaret–Koper brezplačni.

Trasporto pubblico gratuito nella Settimana della Mobilità

Mercoledì, 13 settembre 2017 – Trasporto pubblico gratuito sulla linea Lazzaretto–Capodistria nella Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre.


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Ponedeljek, 4. 9. 2017 – Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM. Okvirno najmanj 25 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran bo uspelim upravičencem oddanih v najem v letih 2018 in 2019.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo imeti v času razpisnega postopka prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občine Koper ali Občine Ankaran.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu JSS MOK, in sicer od 4. 9. 2017 do vključno 4. 10. 2017 v sprejemni pisarni pisarni Mestne občine Koper, v pritličju Verdijeve ulice 10 v Kopru, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 17. ure, ali na JSS MOK, Nazorjev trg 5, v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 12.00 ure in v sredo od 14.00 do 17.00 ure.

Podrobnejše informacije in pogoji za prijavo na razpis:

Besedilo razpisa

Vloga za prijavo na razpis

Točkovanje

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti

 


 

Podaljšan rok za prijavo škode zaradi posledic suše

Četrtek, 31. 8. 2017 – Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 17. 8. 2017 sprejela sklep o ocenjevanju škode po suši ter pričetku zbiranja prijav škode po suši 2017. Občina Ankaran v skladu s tem sklepom poziva oškodovance z območja občine, naj prijavijo škodo na kmetijski proizvodnji, ki je nastala kot posledica suše.

Obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani Občine Ankaran, na vložišču Občine Ankaran ter na Kmetijsko svetovalni službi Koper. Ustrezno izpolnjene obrazce zbiramo na vložišču Občine Ankaran oz. sprejemamo po pošti do petka, 8. 9. 2017, saj je bil rok podaljšan.

Pogoji za uveljavljanje škode so skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode naslednji:

  • Dejanska škoda na kmetijskih kulturah mora biti večja od 30 %.
  • Skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč mora obsegati najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov).
  • Prizadete površine se nahajajo na območju Občine Ankaran.
  • Vlagatelj mora imeti urejen KMG-MID na dan 15. 7. 2017.

 

Sklep Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

OBRAZEC: Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči

 


Javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest

Torek, 22. avgust 2017 – Zaradi velikega števila prejetih prijav na javne natečaje za zasedbo prostih delovnih mest postopek pregledovanja vlog še vedno poteka. Pristojne službe obravnavajo vloge s posebno skrbnostjo. Vsi, ki so vlogo oddali, pa bodo obveščeni o rezultatih natečajev, ko bodo ti znani.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občinska uprava Občine Ankaran


Občina pozvala Adrio, naj odstrani ovire in ukine vstopnino za pse

Torek, 1. avgust 2017 – Občina Ankaran uradno pozvala družbo Adria d. o. o., naj odstrani ovire, s katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale ter morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta, in preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov. VEČ


17. REDNA SEJA: Svetniki sprejeli zaključni račun proračuna

Na 17. redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016. Lanska realizacija prihodkov je znašala 5.857.464,70 evra, odhodkov pa 5.669.337,67 evra. Občina je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov v višini 188.127,08 evra, ki so se prenesli v proračun za leto 2017.

SPOROČILO ZA JAVNOST


16. REDNA SEJA: Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so se na 16. redni seji seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v samem naselju (grafika). Postavitvi 27-metrske postaje so nasprotovali, župana in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne skupnosti. Občinski upravi so tudi naložili, naj pridobi neodvisno strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj.


 

OPOZORILO!

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvešča javnost o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco podtipa H5N8 pri poginjenem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v solinah v Občini Piran. Preiskave za določitev patogenosti še potekajo.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep, da se tudi na območju OU Koper izvajajo naslednji ukrepi: perutnino in ptice v ujetništvu se

  • zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi)
  • ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Imetniki perutnine naj bodo izredno pozorni, saj predstavljajo največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu

  • neposredni stik z okuženo živaljo
  • ter z virusi kontaminirana krma in voda.

Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginule ptice, izločki prostoživečih ptic …).

Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj preprečevanja vnosa AI v rejo.


 

DPN Mladi Ankaran Ankaran lokalna samouprava

Spoštovani!

Dobrodošli na spletni strani Občine Ankaran – Ancarano

Spletna stran, ki je pred Vami, je še v razvoju in deluje poskusno, zato se za vse pomanjkljivosti ali celo netočnosti v naprej opravičujemo. Vljudno Vas vabimo, da s svojimi podatki, prispevki, novicami, napovedmi, pobudami in mnenji sooblikujete spletno stran Občine Ankaran. Še posebej se veselimo sodelovanja mladih, katerih tematiko v prihodnje v Ankaranu postavljamo v samo sredino.

Oblikujmo prihodnjo podobo Ankarana!

Benvenuti sulle pagine del nostro sito Web in costruzione dedicate al comune di Ancarano. Le pagine tra le quali state navigando sono in fase di costruzione e saranno attive in forma di prova. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente o problema nella dicitura. Già da ora cogliamo l’occasione invitandovi a contribuire all’arricchimento di queste pagine con i vostri dati, inserti, notizie, aggiornamenti, iniziative, pareri e quant’altro. Saremmo lieti di cooperare con i giovani i quali saranno al centro del nostro interesse.

Diamo forma alla futura immagine di Ancarano.

 

Share