Skip to content
 

Turistična taksa

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04, v nadaljevanju Zakon) dolžni pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Vsak ponudnik nastanitev, ki sprejema turiste na prenočevanje na območju Občine Ankaran, je dolžan do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, oddati občini mesečno poročilo in nakazati obračunano turistično takso.

Občina Ankaran s 1. junijem 2016 prehaja na spletno oddajanje poročil o turistični taksi. Poročila boste ponudniki nastanitev lahko oddali preko spletne aplikacije Turistična taksa, do katere lahko dostopate na tej povezavi: https://www.ttaksa.si.

Na povezavi https://www.ttaksa.si/pomoc/ lahko dostopate do navodil za uporabo oziroma pomoči.

OPOZORILO!

Že dalj časa ugotavljamo, da se nekateri ponudniki prenočitev ne držijo predpisov in poročil o turistični taksi ne posredujejo pravočasno ali jih sploh ne posredujejo. Nekateri ponudnik turistične takse tudi niso nakazali na občinski podračun. V primeru, da se ponudniki prenočitev ne bodo držali predpisov, bo pristojni občinski organ ukrepal skladno z Odlokom o turistični taksi.

Navodila

Občina Ankaran je 20. 12. 2016 sprejela Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran (UL RS, št 86/2016), ki prinaša  spremembe na področju oprostitve turističen takse

Poleg oprostitev plačila turistične takse, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje turizma, so lahko plačila turistične takse oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost, skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prejšnjega odstavka odloči z odločbo pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:
– podatke o organizatorju humanitarnega programa ali storitve;
– podroben opis humanitarnega programa ali storitve in dokazila, ki dokazujejo, da gre za humanitarno dejavnost in humanitarno organizacijo;
– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;
– število, starost in status (udeleženec ali mentor – izvajalec programa) zavezancev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca in mentorja.

Vloga za oprostitev TT

Share