Pojdite na vsebino

Ankaranska opozicija odkrito deluje v korist Mestne občine Koper

Na današnji seji bi ankaranski občinski svet moral obravnavati sklep o razdelitvi premoženja med MOK in Občino Ankaran, do česar ni prišlo, saj svetniki list Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda niso prišli na sejo, s čimer so onemogočili sprejetje enega najpomembnejših sklepov za lokalno skupnost.

Ankaranska opozicija odkrito deluje v korist Mestne občine Koper in v škodo Ankarana. Poleg tega je neudeležba opozicijskih svetnikov prinesla dodatne zaplete za delovanje občinskega sveta, saj ni bil potrjen sklep občinske volilne komisije in s tem mandat nadomestne članice občinskega sveta, kar deluje obstruktivno tudi za nadaljnje seje akaranskega občinskega sveta in pomeni hud demokratični deficit. 

8 seja OS OA brez VSA in GS8. seje občinskega sveta se niso udeležili občinski svetniki iz vrst Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda. (Foto: Občina Ankaran)

V preteklosti sta se Mestna občina Koper (MOK) in Občina Ankaran (OA) glede zaključka delitvene bilance skušali sporazumno dogovoriti in poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani. Nazadnje je bil predlog sporazuma s strani Občine Ankaran MOK-u poslan februarja 2022, vendar MOK nanj ni odgovorila, temveč je naposled svojo odločitev sprejela enostransko, brez soglasja in v nasprotju s stališči Občine Ankaran. Na seji mestnega sveta 22. junija 2023 je enostransko in brez uskladitve z Občino Ankaran sprejela lasten Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper, s katerim je enostransko določila, da ima MOK 94,05 odstotka ustanoviteljskih in kapitalskih pravic v javnih zavodih, ki si jih deli z Občino Ankaran. Poleg tega je mestni svet MOK sprejel tudi Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Koper in Občine Ankaran za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, javnih zavodih in javnih skladih. V javnem podjetju Rižanski vodovod, Glasbeni šoli Koper in Obalnih lekarnah, kjer so ustanoviteljice vse štiri občine slovenske Istre, je koprski delež po tem izračunu 58-odstoten. Občina Ankaran je napovedala izpodbijanje spornega odloka in pripravo lastnega akta, ki bo odražal stališča Občine Ankaran. Na julijski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so občinski svetniki župana Gregorja Strmčnika soglasno pooblastili, da sproži upravni spor in uporabi vsa preostala razpoložljiva pravna sredstva za obrambo interesov občine Ankaran na področju, ki ga ureja sporni koprski odlok, ter pripravi ankaranski akt s stališči za zaščito interesov Občine Ankaran. Tožba zoper predmetni koprski odlok je že bila vložena, prav tako je pripravljen tudi predlog Sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran. Župan je predmetni sklep predložil v obravnavo ankaranskemu občinskemu svetu kot gradivo za 8. redno sejo občinskega sveta, sklicano za 21. septembra 2023.

Oba akta, koprski odlok in ankaranski predlog sklepa, ter morebitni sodni odločbi (v kolikor bo posamičen akt predmet tožbe oziroma pravne presoje), predstavljajo temelj, na osnovi katerega se bo pripravljal skupni akt o razdelitvi skupnega premoženja. 

Z blokado seje občinskega sveta do nesprejetja strateško pomembnega akta za Ankaran   

Današnja seja je imela zgolj dve točki dnevnega reda, izmed katerih je le ena vsebinska. Poleg izjemno pomembne razdelitve skupnega premoženja OA in MOK je bila na dnevnem redu še formalna potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta. A seje ni bilo. Kljub soglasni zadolžitvi župana za pripravo predmetnega sklepa, so se seje udeležili zgolj svetniki programske liste Radi imamo Ankaran in predstavnica italijanske narodne skupnosti, medtem ko se je predstavniki list Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda niso udeležili. 

Argument obeh list, da gre za (pre)zahtevno gradivo, Občina Ankaran ostro zavrača iz več razlogov: 

  • po pripravi osnutka je bila nosilka liste Vsi smo Ankaran kot pravnica povabljena na delavnico, na katero pa kljub prvotni potrditvi udeležbe nazadnje ni prišla; 
  • sklep je bil predstavljen na Odboru za pravne zadeve, ki na predstavljeno gradivo ni imel pripomb; 
  • sklic seje je bil 8 dni pred sejo in ne zakonsko predpisanih 7 dni pred sejo; 
  • župan in občinska pravna služba sta bila članom občinskega sveta v prostorih Občine Ankaran tri zaporedne popoldneve pred sejo na razpolago za dodatna pojasnila (odzvali so se samo svetniki liste Radi imamo Ankaran, na odboru pa se je predstavitve udeležila tudi predstavnica italijanske narodne skupnosti);
  • na seji so bili prisotni trije razlagalci gradiva in 
  • seja je bila namenoma skrčena na zgolj eno vsebinsko točko dnevnega reda – sprejem predmetnega sklepa   

Stališče opozicije, da je potrebno gradiva in vsebine, ki jih obravnava občinski svet, predhodno uskladiti z vsemi svetniki, in da je morebitna neusklajenost vsebin lahko razlog za obstrukcijo, tako ne zdrži resne presoje. Iz dejanj opozicijskih svetnikov, ki že od priprave proračuna iščejo načine za onemogočanje delovanja občinske uprave Ankaran, Nadzornega odbora in sedaj še Občinskega sveta, sledi, da nikakor ne delujejo v korist Ankarana, pač pa z današnjo obstrukcijo neposredno in odkrito v korist sosednje občine. 

Čigave interese torej zasledujejo svetniki list Vsi smo Ankaran in Gibanje svoboda? 

Eden najpomembnejših sklepov Občine Ankaran, ki zadeva ureditev premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper, tako ni bil sprejet, čeprav je njegova uveljavitev nujen korak za zaščito lokalne skupnosti Ankarana. Njegovo nesprejetje pomeni izrazito škodo za občane Ankarana na eni in hkrati korist za Mestno občino Koper na drugi strani. Poleg tega je neudeležba opozicijskih svetnikov prinesla dodatne zaplete za delovanje občinskega sveta v prihodnje. Takšno ravnanje nakazuje popolno nerazumevanje osnovnih demokratičnih načel in pomeni oviranje izvajanja volilne pravice občanov, ki so svetnikom podelili svoj glas. Tako izogibanje udeležbi na seji je škodljivo in obstruktivno tudi za nadaljnje seje občinskega sveta, hkrati pa kaže, da opozicijski svetniki namenoma ovirajo prevzem funkcije izvoljeni predstavnici občanov. 

Dejstvo, da predmetni sklep ni bil sprejet, pomeni nepotrebne zaplete tudi pri pripravi potrebnega rebalansa proračuna občine Ankaran. Primanjkljaj na prihodkovni strani je nastal kot posledica zadrževanja cca. 1,5 mio ankaranskih sredstev, ki bi jih lahko v primeru dogovora z MOK v kratkem prejeli, z nesprejetjem današnjega sklepa pa je umanjkal temelj za vzpostavitev dela ankaranskih denarnih terjatev do Mestne občine Koper. Morda se bo Občina Ankaran, prvič od začetka svojega delovanja, zaradi današnje obstrukcije opozicijskih svetnikov primorana zadolžiti. Pa čeprav so ankaranska sredstva »na zalogi« v sosednji koprski občini.

Da se zaradi neosnovanih zamer do župana svetniki ne udeležijo seje, čeprav so po zakonu kot izvoljeni predstavniki občanov to funkcijo dolžni opravljati, je najmanj neodgovorno. O pomembnosti in vsebini sklepa so se svetniki na prejšnji seji že zedinili, a je bilo soglasje kratkega roka. Zastavlja se vprašanje, čigave interese torej zasledujejo tisti, ki se današnje seje občinskega sveta občine Ankaran niso udeležili?