Okolje in prostor

Občina Ankaran je nastala zaradi želje prebivalcev po soodločanju o razvoju lokalne skupnosti, zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja in varovanju naravnih danosti.

Prvi občinski prostorski načrt (OPN) je občina pripravila v sodelovanju z občani. Da bi dosegla bolj uravnotežen razvoj, varuje OPN tudi naravne danosti ankaranske občine in dragoceni obmorski pas pred pozidavo. 

Na območju Občine Ankaran so številna območja naravnih vrednot lokalnega ali državnega pomena (Debeli rtič, park ob objektu MORS, obrežno močvirje pri sv. Nikolaju, trstišča v zalivu sv. Jerneja, ankaranska Bonifika, park Ortopedske bolnišnice Valdoltra, reka Rižana). Območje Debelega rtiča in obrežno močvirje pri sv. Nikolaju sta zaščitena v okviru evropskega omrežja ekološko pomembnih območij Natura 2000.  

Debeli rtič je eno od ključnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti slovenskega obalnega morja in obale, zato si je Občina Ankaran prizadevala, da bi ga zaščitila tudi uredba Vlade RS. Pobudo za uvrstitev širšega območja Debelega rtiča na seznam naravnih vrednot državnega pomena je bila na Ministrstvo za okolje in prostor RS podana s strani Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran.

Širše območje Debelega rtiča je Občina Ankaran razglasila za krajinski park junija 2018. Krajinski park Debeli rtič obsega celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja ter 250 do 450 metrov širok pas morja med omenjenima zalivoma.

Obrazci:

Štoparski vodnik po varstvu okolja