Vloge in obrazci

Izpolnjene in podpisane vloge ter obrazce lahko: 

  • pošljete na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, 
  • skenirane in podpisane z varnim elektronskim podpisom posredujete na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si ali 
  • osebno prinesete v sprejemno pisarno v času uradnih ur.


Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za subvencioniranje varstva otrok

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka !!! Novi Zakon o prijavi prebivališča (iz leta 2017) določa, da je stalno prebivališče novorojenčka, rojenega v RS, enako stalnemu prebivališču matere oziroma stalnemu prebivališču očeta, če mati v RS nima stalnega prebivališča. Prijava se izvede avtomatsko.

Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve

Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna občine Ankarana za namen: 

- nakupa ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin,

- kritja drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca,

- plačila ogrevanja,

- plačila stroškov počitniškega varstva osnovnošolcem,

- plačila stroškov obveznih gospodarskih javnih služb,

- plačila storitev socialnega servisa,

- plačila stroškov šole v naravi v okviru obveznega programa šole osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran,

- regresiranja stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija,

- plačila zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ter stroški povezani z zdravljenjem odvisnosti,

- nakupa šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada (naročilnica) ter pomoč pri plačilu dijaških vozovnic.


Oddelek za okolje in prostor

Prošnja za uporabo javne površine

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Vloga za pridobitev izjave, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka


Oddelek za gospodarske dejavnosti

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za oprostitev turistične takse

Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine

Obrazec Evidenca oddanih azbestnih odpadkov


Ostalo

Vloga za elektronsko obveščanje o zadevah

Vloga za objavo osmrtnice

Uveljavljanje pravic v preostalih upravnih postopkih je mogoče na podlagi vloge, ki ni v obliki predpripravljenega obrazca, temveč jo stranka pripravi sama.