Vloge in obrazci

Izpolnjene in podpisane vloge ter obrazce lahko: 

  • pošljete na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, 
  • skenirane in podpisane z varnim elektronskim podpisom posredujete na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si ali 
  • osebno prinesete v sprejemno pisarno v času uradnih ur,
  • z oddajo eVloge.

Elektronske vloge 

 V letu 2022 smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) kot dodatno možnost pripravili nekaj obrazcev tudi v elektronski obliki, spodaj v naboru vseh vlog označenih s predpono "eVloga". Za njihovo uporabo boste potrebovali digitalno potrdilo, s katerim izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

 V primeru, da digitalnega potrdila še nimate, so navodila za pridobitev na spodnjih povezavah. Starejši od 15 let pa ga lahko pridobijo brezplačno z oddajo obrazca na Upravni enoti Koper. 

Oddajanje eVLOG:

  •  FIZIČNE osebe oddajajo eVloge preko portala E-uprava.
     PRAVNE osebe oddajajo   eVloge preko portala SPOT.

Razlika med obema načinoma vlaganja je v prilagojenem naboru razpoložljivih obrazcev eVlog.  Več informacij o pravicah in načinu uporabe različnih subjektov je na tej povezavi.

Plačilo takse

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno za izdajo določenih dokumentov plačati upravno takso. Višina takse je različna in je odvisna od zahtevnosti postopka. 

Takso lahko plačate ob oddaji izpolnjene vloge v sprejemni pisarni Občine Ankaran, na Regentovi 2, z gotovino. V primeru oddaje e-vloge je potrebno takso plačati takoj ob oddaji preko spletnega bančništva.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za subvencioniranje varstva otrok

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu in posvojitvi otroka 

Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve

Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna občine Ankarana za namen: 

- nakupa ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin,

- kritja drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca,

- plačila ogrevanja,

- plačila stroškov počitniškega varstva osnovnošolcem,

- plačila stroškov obveznih gospodarskih javnih služb,

- plačila storitev socialnega servisa,

- plačila stroškov šole v naravi v okviru obveznega programa šole osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran,

- regresiranja stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija,

- plačila zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ter stroški povezani z zdravljenjem odvisnosti,

- nakupa šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada (naročilnica) ter pomoč pri plačilu dijaških vozovnic.


Oddelek za okolje in prostor

Vloga za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Vloga za pridobitev izjave, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka


Oddelek za gospodarske dejavnosti

Prošnja za uporabo javne površine

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za oprostitev turistične takse

Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine

Obrazec Evidenca oddanih azbestnih odpadkov

Obrazec za posredovanje podatkov_TT


Režijski obrat

Vloga za uporabo družabnega prostora na območju športnorekreacijskega parka Sv. Katarina

Ostalo

Vloga za elektronsko obveščanje

Vloga za objavo osmrtnice

Uveljavljanje pravic v preostalih upravnih postopkih je mogoče na podlagi vloge, ki ni v obliki predpripravljenega obrazca, temveč jo stranka pripravi sama.