Letna poročila

Občina Ankaran je skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o državni statistiki ter po 98. členu Zakona o javnih financah (ZJF) zavezana za zagotovitev javnosti podatkov in državno statistiko AJPES-u predložiti letno poročilo do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V letnem poročilu je zapisana evalvacija zastavljenih ciljev in načrta dela Občine Ankaran za posamezno leto ter opis izvedenih aktivnosti po posameznih oddelkih občinske uprave.

Vir:  

  • Zakon o računovodstvu,   
  • Zakon o državni statistiki,
  • Zakon o javnih financah.