Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora občinske javne porabe.

Zadolžen je za nadziranje porabe proračunskega denarja v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev ter nadziranje razpolaganja s premoženjem občine.

Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem občine, nenamenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, mora o tem obvestiti občinski svet, župana ter kršitelja. Nadzornemu odboru morajo vsi uporabniki proračuna in upravljavci premoženja občine omogočiti vpogled v svoje poslovanje ter finančno stanje.

Delo občinskega nadzornega odbora je javno. Ko je njegovo poročilo dokončno, o svojih ugotovitvah obvesti javnost. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Člani Nadzornega odbora Občine Ankaran v mandatu 2018–2022
Predsednica
mag. Tatjana Vošinek Pucer
Član
Erno Mikolavčič
Član Drago Božac