Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 13 članov, enega izmed njih pa izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne ali posamične akte.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema prostorske načrte in druge načrte razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave in določi njihovo organizacijo ter delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave in skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih ter javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državnih pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • odloča o združevanju občine v širšo lokalno skupnost in o drugih oblikah povezovanja občine,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane odborov ter komisij občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo pri predčasnem prenehanju funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o odtujitvi in zamenjavi občinskega nepremičnega premoženja,
 • odloča o zadolževanju občine,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev, določa merila za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov, če z zakonom ali drugim aktom ni določeno drugače, ter določa merila za nagrade in nadomestila članom organov ter delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • odloča o uporabi obale, pripadajočih zemljišč in morja za opravljanje pristaniške dejavnosti,
 • določa pristanišča javnega prometa,
 • predpisuje režim plovnih pristanišč, zaklonišč in prezimovališč ter njihovo nadzorstvo,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava,
 • odloča o vlaganju kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava,
 • odloča o igralništvu v občini,
 • daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, ter odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
 • določa predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, če to ni v zakonu določeno drugače,
 • določa predstavnike občine v organih družb, v katerih ima občina po zakonu predstavnika, oziroma v organih gospodarskih družb, združenj in organizacij, ki jih ustanovi sama, razen če gre za zastopanje,
 • ustanovi komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter imenuje in razrešuje njene člane,
 • ustanovi svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
 • določi organizacijo občinskega sveta in način njegovega delovanja v vojni,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote ter
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakon, Statut Občine Ankaran in odlok.

Odbori in komisije občinskega sveta

Stalna delovna telesa občinskega sveta – odbori
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarske dejavnosti
Odbor za okolje in prostor
Odbor za razvoj in investicije
Odbor za finance in računovodstvo
Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo
Stalna delovna telesa občinskega sveta – komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja
Komisija za vloge in pritožbe
Komisija za priznanja in nagrade
Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti