Vzgoja in izobraževanje

Občina Ankaran si prizadeva za dostopno kakovostno vzgojo in izobraževanje, zato šoloobveznim otrokom omogoča brezplačne nadstandardne programe.

Maja 2016 je ustanovila Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je septembra istega leta prevzel podružnično Osnovno šolo dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini in enoto vrtca Semedela. S tem je pridobila lastno osnovno šolo in vrtec ter prevzela upravljanje vzgoje in izobraževanja na območju občine. 

V zavod sta vključena devetletna osnovna šola z 12 oddelki in vrtec za prvo ter drugo starostno obdobje (od 1. do 6. leta) s sedmimi oddelki, ki je organiziran kot njena enota.

Osnovnošolsko izobraževanje v italijanskem učnem jeziku za pripadnike italijanske narodne skupnosti je organizirano v okviru Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, ki ima podružnico do petega razreda v Hrvatinih. Predšolska vzgoja v italijanskem jeziku je organizirana v enoti vrtca Asilo d'infanzia Delfino blu v Ankaranu, v prostorih nekdanje enote vrtca Semedela.

Občina Ankaran finančno podpira dijake in študente pri izobraževanju z univerzalnimi občinskimi štipendijami, ki so unikum v slovenskem prostoru in si jih štipendisti ob širokem naboru meril oblikujejo in dvigujejo z lastnim trudom. 

Nadstandardni program

Občina Ankaran podpira javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran s financiranjem nadstandardnih programov in omogočanjem dodatnih zaposlitev v šoli ter vrtcu. Starši šoloobveznih otrok v občini so med drugim razbremenjeni plačila dnevov drugih dejavnosti v šoli, šol v naravi in plavalnega tečaja. Občina prav tako financira dva dodatna pomočnika vzgojitelja v vrtcu in dodatno učiteljico razrednega pouka v oddelku prvega razreda, ter drugega učitelja razrednega pouka za medpredmetno sodelovanje, razvijanje sodelovalnega učenja, učenja v naravi in izkustveno učenje (nadgradnja učenja s primeri iz življenjskih situacij). 

Osebna izkaznica zavoda

Ime zavoda

Osnova šola in vrtec Ankaran

Sedež

Regentova ulica 4, 6280 Ankaran

Ravnateljica

Željka Adamčič

Poslovna sekretarka 

Ana Bordon

Uradne ure

vsak dan od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00

Telefon (tajništvo)

05 662 66 80

Faks

05 662 66 89

E-pošta

info@osv-ankaran.si, tajnistvo@osv-ankaran.si

Splet

www.osv-ankaran.si

Zavod upravlja 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljice (občine), pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Mandat predstavnikov sveta zavoda traja štiri leta. 

Svet zavoda v mandatu 2020–2024
Predsednik, predstavnik ustanoviteljice
Mirko Zorman
Predstavnik ustanoviteljice
Katja Pišot Maljevac 
Predstavnica ustanoviteljice
Mirella Ceglar Jurinčič
Predstavnica delavcev zavoda
Zorica Krstič
Predstavnica delavcev zavoda
Valentina Šukljan
Predstavnik delavcev zavoda, namestnik predsednika
Igor Smolnik
Predstavnik delavcev zavoda
Miha Franca
Predstavnik delavcev zavoda
Nataša Jerman
Predstavnik staršev
Bojan Ferlež
Predstavnica staršev
Petra Privošnik
Predstavnica staršev
Veronika Kruljac

Srednje šole na območju Slovenske Istre in Krasa

Univerze v Sloveniji in bližnji okolici