Mladi in družine

Da na mladih svet stoji, se v občini Ankaran dobro zavedamo, zato mladim in družinam posvečamo veliko pozornosti – od podpore pri osnovnošolskem izobraževanju in družbenih aktivnostih do nagrade ob rojstvu otroka.

Javni stanovanjski sklad

Fond javnih stanovanj v občini upravlja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK). Na območju Občine Ankaran ima sklad 45 stanovanj, večinoma v središču kraja. 

Stanovanja v lasti JSS MOK je mogoče pridobiti v najem na podlagi javnega razpisa. Več informacij na http://www.jss-mok.si

Nagrada ob rojstvu in posvojitvi otroka

Starš otroka, ki ima prijavljeno stalno bivališče v občini Ankaran, je upravičen do denarne pomoči v višini 500 evrov bruto. 

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do denarnega prispevka, na dan podaje vloge stalno prebivališče v občini Ankaran.

Pravico do enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi posvojitelj ali druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Pravice posvojitelja se po tem odloku enačijo s pravicami staršev.

Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec z vlogo na obrazcu, ki ga prejme v sprejemni pisarni Občine Ankaran oziroma ki je na razpolago na spletni strani Občine Ankaran in ga izpolnjenega pošlje elektronsko, po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Ankaran.

Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Če vlogo vloži posvojitelj, začne rok šestih mesecev teči od datuma posvojitve, ki je naveden na odločbi pristojnega organa o posvojitvi.

Obrazci: