Register občinskih predpisov

Splošni pravni akti

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 55/2024)

Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe (Uradni list RS, št. 52/2024)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran  

UL št. 64/2023 

Neuradno prečiščeno besedilo: Statut Občine Ankaran (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2015 in 10/2022)

Neuradno prečiščeno besedilo: Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/2015 in 10/2022)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran

UL št. 10, 21. 1. 2022 / Ankaran

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran

UL št. 10, 21. 1. 2022 / Ankaran

Odlok o glasilu Občine Ankaran 

UL št. 35, 31. 5. 2019 / Ankaran 

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran dne 18. novembra 2018 

UL št. 78, 4. 12. 2018 / Ankaran 

Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne skupnosti, dne 18. novembra 2018 

UL št. 78, 4. 12. 2018 / Ankaran 

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 18. novembra 2018 

UL št. 78, 4. 12. 2018 / Ankaran 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran 

UL št. 12, 10. 3. 2017 / Ankaran

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran 

UL št. 63, 7. 10. 2016 / Ankaran

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran 

UL št. 101, 23. 12. 2015 / Ankaran

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran 

UL št. 50, 10. 7. 2015 / Ankaran

Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran 

UL št. 50, 10. 7. 2015 / Ankaran 

Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran 

UL št. 50, 10. 7. 2015 / Ankaran 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran 

UL št. 50, 10. 7. 2015 / Ankaran

Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran 

UL št. 17, 13. 3. 2015 / Ankaran 

Statut Občine Ankaran 

UL št. 17, 13. 3. 2015 / Ankaran 

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran 

UL št. 4, 19. 1. 2015 / Ankaran 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov 

UL št. 4, 19. 1. 2015 / Ankaran

Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Ankaran 

UL št. 80, 10. 11. 2014 / Ankaran 

Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Ankaran 

UL št. 80, 10. 11. 2014 / Ankaran 

Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne skupnosti, dne 5. oktobra 2014 

UL št. 74, 17. 10. 2014 / Ankaran 

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 5. oktobra 2014

UL št. 74, 17. 10. 2014 / Ankaran


Družbene dejavnosti

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran

UL št. 96, 15. 7. 2022 / Ankaran

Sklep o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa 

UL št. 77, 28. 5. 2020 / Ankaran

Sklep o določitvi pogojev za dodelitev občinske pomoči in njene višine 

UL št. 77, 28. 5. 2020 / Ankaran

Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran

UL št. 77, 28. 5. 2020

Odlok blaženju posledic epidemije covida-19  

UL št. 77, 28. 5. 2020

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran 

UL št. 8, 7. 2. 2020

Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok 

UL št. 45, 12. 7. 2019 / Ankaran 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran 

UL št. 45, 12. 7. 2019 / Ankaran 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

UL št. 11, 22. 2. 2019 / Ankaran 

Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka

UL št. 41, 10. 6. 2016 / Ankaran

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran

UL št. 24, 1. 4. 2016 / Ankaran


Gospodarske dejavnosti

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Srebrničeva ulica – zaklonišče«

UL št. 49, 14. 6. 2024

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica – vzhod«

UL št. 49, 14. 6. 2024

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica – zahod«

UL št. 49, 14. 6. 2024

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Bevkova ulica«

UL št. 49, 14. 6. 2024

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Regentova ulica 6-10«

UL št. 49, 14. 6. 2024 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«

UL št. 126, 15. 12. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod«

UL št. 126, 15. 12. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – zahod«

UL št. 126, 15. 12. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«

UL št. 126, 15. 12. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«

UL št. 126, 15. 12. 2023

Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

UL št. 134/2023, 28. 12. 2023

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran 

UL št. 134/2023, 28. 12. 2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«

UL št. 54/2023, 12. 5. 2023

Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«  

UL št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana« 

UL št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Lazaret«

UL št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«

UL št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«

UL št. 146/2022, 25. 11. 2022 

Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran

UL št. 96, 15. 7. 2022 / Ankaran

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran 

UL št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran

UL št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

UL št. 101, 17. 7. 2020 / Ankaran 

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« 

UL št. 95, 7. 7. 2020 / Ankaran 

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – zahod« 

UL št. 95, 7. 7. 2020 / Ankaran 

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – vzhod« 

UL št. 95, 7. 7. 2020 / Ankaran 

Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« 

UL št. 64, 25. 10. 2019 / Ankaran

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« 

UL št. 64, 25. 10. 2019 / Ankaran

Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana 

UL št. 83, 24. 12. 2018

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran 

UL št. 52, 27. 7. 2018 / Ankaran

Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran 

UL št. 77, 27. 12. 2017 / Ankaran

Sklep o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ankaran 

UL št. 15, 31. 3. 2017 / Ankaran

Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019« 

UL št. 15, 31. 3. 2017 / Ankaran

Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran 

UL št. 86, 29. 12. 2016 / Ankaran

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran

UL št. 41, 10. 6. 2016 / Ankaran

Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino

UL št. 55, 19. 8. 2016 / Ankaran 

Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine

UL št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016Okolje in prostor

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič

UL št. 96, 15. 7. 2022 / Ankaran

Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist – nepremičnini s parc. št. 1036/71 in 1036/72

UL št. 96, 15. 7. 2022 / Ankaran

Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist 

UL št. 87, 15. 6. 2020 / Ankaran

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran 

UL št. 64, 25. 10. 2019

Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič 

UL št. 48, 13. 7. 2018 / Ankaran 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran 

UL št. 77, 27. 12. 2017 / Ankaran

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran

UL št. 86, 29. 12. 2016 / Ankaran

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1

UL št. 47, 1. 7. 2016 / Ankaran

Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13

UL št. 47, 1. 7. 2016 / Ankaran

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3

UL št. 47, 1. 7. 2016 / Ankaran

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

UL št. 44, 24. 6. 2016 / Ankaran

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran 

UL št. 97, 30. 12. 2014 / Koper


Finance in računovodstvo

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2024 

UL št. 134/2023, 28. 12. 2023

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023 

UL št. 112/2023, 3. 11. 2023

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 (UL št. 34/2023), popravek Odloka (UL št. 37/2023) 

Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar-marec 2023

UL št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022

UL št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022

UL št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021

UL št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019 

UL št. 95, 7. 7. 2020 / Ankaran

Odlok o prvem rebalansu proračunu Občine Ankaran za leto 2020

UL št. 69, 15. 5. 2020 / Ankaran

Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2020

UL št. 79, 24. 12. 2019 / Ankaran

Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019 

UL št. 79, 24. 12. 2019 / Ankaran

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019 

UL št. 39, 21. 6. 2019 / Ankaran

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018 

UL št. 35, 31. 5. 2019 / Ankaran

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 

UL št. 83, 24. 12. 2018/ Ankaran

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2018 

UL št. 83, 24. 12. 2018/ Ankaran

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017 

UL št. 27, 20. 4. 2018 / Ankaran 

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 

UL št. 77, 27. 12. 2017 / Ankaran

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017  

UL št. 69, 8. 12. 2017 / Ankaran

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017 

UL št. 59, 27. 10. 2017 / Ankaran

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016 

UL št. 17, 10. 4. 2017 / Ankaran

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2017 

UL št. 86, 29. 12. 2016 / Ankaran

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 

UL št. 86, 29. 12. 2016 / Ankaran

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 

UL št. 41, 10. 6. 2016 / Ankaran

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 

UL št. 24, 1. 4. 2016 / Ankaran

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015 

UL št. 24, 1. 4. 2016 / Ankaran

Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2016 

UL št. 1, 8. 1. 2016 / Ankaran

Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 

UL št. 1, 8. 1. 2016 / Ankaran

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015 

UL št. 107, 31. 12. 2015 / Ankaran

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015

UL št. 76, 9. 10. 2015 / Koper

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015 

UL št. 50, 10. 7. 2015 / Kope

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju april–junij 2015 

UL št. 23, 3. 4. 2015 / Koper

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2015 

UL št. 2, 9. 1. 2015 / Koper


Javna varnost in zaščita

Sklep o uvedbi videonadzora na Sveti Katarini

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« z dne 2. 6. 2021.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 

UL št. 95, 7. 7. 2020 / Ankaran 

Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 

UL št. 52, 23. 8. 2019 / Ankaran 

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran

UL št. 87, 13. 11. 2015 / Piran


Režijski obrat

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki

Pravilnik o oddaji družabnega prostora na območju športnorekreacijskega parka Sv. Katarina z dne 31. 10. 2023.

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo družabnega prostora na območju ŠRP S. Katarina


V občini se z uveljavitvijo Statuta Občine Ankaran in do uveljavitve drugih občinskih predpisov smiselno uporabljajo vsi predpisi Mestne občine Koper, veljavni na dan 22. 10. 2014, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni, kolikor ni s tem statutom ali akti pristojnih organov Občine Ankaran posamezno vprašanje drugače urejeno. Za pridobitev omenjenih predpisov se obrnite na sprejemno pisarno Občine Ankaran