Register občinskih predpisov

Družbene dejavnosti

Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran


Gospodarske dejavnosti

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran

Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino

Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine


Okolje in prostor

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1

Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran


Varnost in zaščita

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran


Drugi predpisi

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran

Statut Občine AnkaranV občini se z uveljavitvijo Statuta Občine Ankaran in do uveljavitve drugih občinskih predpisov smiselno uporabljajo vsi predpisi Mestne občine Koper, veljavni na dan 22. 10. 2014, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni, kolikor ni s tem statutom ali akti pristojnih organov Občine Ankaran posamezno vprašanje drugače urejeno. Za pridobitev omenjenih predpisov se obrnite na sprejemno pisarno Občine Ankaran

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper