Občinska uprava

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z odlokom Občine Ankaran.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava Občine Ankaran je organizirana v osem oddelkov.

Sekretariat:

Vodja oddelka: Nataša Mahne

Kontakt: sek@obcina-ankaran.si 

 • izvaja naloge sprejemne pisarne,
 • skrbi za organizacijo poslovanja in hrambo dokumentarnega gradiva,
 • opravlja naloge s področja medobčinskega in regionalnega povezovanja, naloge s področja evropskih zadev in skrbi za čezmejno sodelovanje,
 • izvaja naloge s področja sistema kakovosti, organizacije poslovnih procesov in managementa informacijskih sistemov,
 • ureja kadrovske in splošne zadeve.

Oddelek za družbene dejavnosti:

Vodja oddelka: Katja Pišot Maljevac

Kontakt: odd@obcina-ankaran.si 

 • naloge na področju vzgoje in izobraževanja, kulture ter športa,
 • naloge s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter skrbi za starejše,
 • naloge s področja narodnostnih in verskih skupnosti ter
 • naloge s področja prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti, društev, nevladnih organizacij ter civilnodružbenih gibanj.

Oddelek za gospodarske dejavnosti:

Vodja oddelka: Elvis Vižintin

Kontakt: ogd@obcina-ankaran.si

 • strokovne, upravne in druge naloge v zvezi z zagotavljanjem opravljanja gospodarskih javnih služb iz pristojnosti občine,
 • nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in strokovni  nadzor nad dejavnostjo gospodarskih javnih služb ter
 • strokovne in upravne naloge s področja gospodarskega razvoja, turizma, gostinstva in kmetijstva.

Oddelek za okolje in prostor:

Vodja oddelka: Patricija Fabijančič Močibob

Kontakt: oop@obcina-ankaran.si 

 • strokovne, upravne in druge naloge na področju priprave ter izvedbe občinskih prostorskih razvojnih načrtov in razvojnih projektov ter koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih programih ter projektih,
 • upravne in strokovne naloge pri izdelavi občinskih prostorskih aktov, vodi postopke njihovega sprejemanja ter spremlja njihovo izvajanje,
 • strokovne in upravne naloge na področju komunalnega opremljanja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in postopek odmere komunalnega prispevka,
 • upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja ter gospodarjenja s poslovnimi prostori in v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • upravljanje z občinskimi javnimi cestami in javnimi površinami ter zadeve iz pristojnosti občine na področju prometa,
 • postopke izvedbe investicij po sprejetem proračunu in strokovno-tehnične naloge v zvezi z izvedbo investicijskih projektov ter
 • strokovne in upravne naloge s področja zaščite, reševanja ter civilne obrambe.

Oddelek za razvoj in investicije:

Vodja oddelka: mag. Aleks Abramović

Kontakt: ori@obcina-ankaran.si 

 • sprejemanje pobud občanov,
 • oblikovanje razvojnih in investicijskih programov proračunskega obdobja (NRP) ter (NIP),
 • strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja kulturnih, ekonomskih, naravnih ter prostorskih virov,
 • dolgoročno razvojno načrtovanje in
 • sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov ter menedžment informacijskih sistemov.

Oddelek za finance in računovodstvo:

Vodja oddelka: 

Kontakt: ofr@obcina-ankaran.si 

 • strokovne zadeve pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna in finančne operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine,
 • proračunsko računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna in po dogovoru opravlja te naloge tudi za potrebe drugih proračunskih uporabnikov ter
 • nadzor porabe sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih, pri čemer o morebitnih nepravilnostih obvešča direktorja in župana ter jima predlaga ustrezne ukrepe. V skladu s predpisi organizira izvajanje notranje revizije.

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo:

Vodja oddelka: Jani Krstić

Kontakt: ops@obcina-ankaran.si 

 • upravne naloge iz pristojnosti župana,
 • strokovne in upravne naloge občinske uprave, ki niso v neposredni pristojnosti drugih uradov, še zlasti s področja kadrovskih in pravnih zadev ter delovanja občinskega sveta,
 • izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti,
 • postopke pridobivanja in odtujevanja nepremičnega premoženja v lasti občine,
 • strokovne naloge v zvezi z izvajanjem javnih naročil in nadzor nad izvajanjem postopkov javnih naročil,
 • centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine ter
 • sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem.

Oddelek za javno varnost in zaščito:

vodja oddelka: Valdi Pucer

Kontakt: info@obcina-ankaran.si 

Oddelek za javno varnost in zaščito zagotavlja strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine, na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:

 • varnosti, reda in miru, ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (telesa) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini,
 • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite, ki zajema zlasti zagotavljanje administrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljanje analiz ter strateških in drugih predlogov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • občinskega redarstva, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja redarske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore redarski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinskega redarstva,
 • občinske inšpekcije, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije.

Režijski obrat:

Vodja režijskega obrata: Urška Božič

Kontakt: info@obcina-ankaran.si 

Režijski obrat Občine Ankaran deluje kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave. Namen njegove ustanovitve je snovanje zametka občinskega javnega zavoda, ki bo pokrival športne, kulturne, družbene in turistične dejavnosti. 

Režijski obrat je ustanovljen za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij lokalne skupnosti ter je njihovo izvajanje v javnem interesu. V tem okviru režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:

 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture ter skrb za njeno obratovanje,
 • urejanje, čiščenje in vzdrževanje obale, priobalnega pasu ter javnih kopališč (urejenih in neurejenih),
 • javni potniški promet (mestni kopenski potniški promet, pomorski potniški promet …),
 • vodenje in izvajanje programa javnih del,
 • nudenje izvajanja programa strokovnega praktičnega izobraževanja,
 • urejanje javnih površin in infrastrukture za potrebe javnih prireditev,
 • vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih ter drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč,
 • skrb za ureditev, vzdrževanje in obratovanje objektov ter površin za kulturne prireditve,
 • gostinska dejavnost za potrebe delovanja in obratovanja športnih objektov, kulturnih objektov in prireditev, javnih kopališč ter javnih prireditev (dejavnost strežbe jedi in pijač, gostinsko-nastanitvene dejavnosti …),
 • urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin ter površin za pešce,
 • plakatiranje in obveščanje,
 • vzdrževanje prostorov v lasti in uporabi občine,
 • skrb za zagotavljanje varnosti in zagotavljanje sprejema (vratarja) v občinskih objektih ter drugih javnih površinah in
 • druge dejavnosti po odredbi župana.

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in zakonom.

V sklop Režijskega obrata sodi tudi upravljanje s Krajinskim parkom Debeli rtič ter drugimi območji z naravovarstvenim statusom. 

Uradne osebe Občinske uprave Občine Ankaran, pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih in vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe