Pogosta vprašanja in odgovori

Za vas smo zbrali nekatera najpogostejša vprašanja občanov, na katera smo že odgovorili. Prosimo vas, da pogledate že odgovorjena vprašanja, preden oddate vprašanje. Morda smo na podobno ali enako vprašanje že odgovorili.

Na koga se lahko obrnem, če bi rad opozoril na kakšno pomanjkljivost v občini ali imam kakšen predlog za izboljšavo?

Če opazite kakšno napako na občinski infrastrukturi ali imate predlog, ki bi izboljšal raven kakovosti življenja v občini, nam lahko to sporočite prek obrazca na pobude občanov. Poskrbeli bomo, da z vašim pozivom seznanimo pristojni občinski oddelek ali službo. Če pa je vaše vprašanje vezano bolj na delovanje občine (na primer: kdaj bo objavljen nov razpis za financiranje društev, kako se izračuna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča …), nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte info@obcina-ankaran.si

Kdaj so uradne ure občinske uprave Občine Ankaran?

Uradne ure občinske uprave so ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure, ob sredah pa od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

Kdo vse se lahko udeleži seje občinskega sveta?

Delo občinskega sveta je javno, zato je vsakršna navzočnost javnosti (novinarjev, občanov) na sejah sveta dobrodošla.

Koliko znaša enkratna pomoč ob rojstvu otroka in kdo je do nje upravičen?

Denarna pomoč ob rojstvu otroka znaša 500 evrov bruto. Do izplačila pomoči je upravičen eden od staršev novorojenca, če sta starš (ali zakoniti zastopnik otroka) in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata oba na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno prebivališče v občini Ankaran. 

Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga dobi v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Ankaran. Upravičenec pošlje izpolnjen  obrazec po pošti ali ga vloži v sprejemni pisarni, in sicer najpozneje v treh mesecih od otrokovega rojstva.

Pisni vlogi mora starš priložiti izpisek iz rojstne matične knjige za otroka. Če vlogo oddaja zakoniti zastopnik otroka, mora ta priložiti tudi odločbo pristojnega organa.

Potrdilo o stalnem bivališču in državljanstvu za otroka in starše ter druge potrebne podatke pridobi občinska uprava iz uradnih evidenc državnih organov in nosilcev javnih pooblastil na podlagi pisne izjave vlagatelja, ki je sestavni del obrazca za vlogo.

Na koga se obrnem, če opazim okvarjeno svetilko na javni razsvetljavi?

Za javno razsvetljavo v občini skrbi javno podjetje Marjetica Koper. Ob napakah lahko kontaktirate njihovo intervencijsko službo za izvajanje vzdrževalnih del na javni razsvetljavi, ki jo dobite na telefonski številki 051 644 977 ali 05 66 33 700. Več o prijavi napake na javni razsvetljavi si lahko preberete tu.

Želim oddati počitniško nastanitev. Kje lahko uredim vse potrebno?

Najprej se morate vpisati v Register nastanitvenih obratov, kar naredite na izpostavi Ajpesa v Kopru. Kontaktna oseba je mag. Sonja Belac. Dobite jo na telefonski številki 05/612-10-34.