Župan

Župan predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu. Župan občine Ankaran je Gregor Strmčnik.

Naloge župana:

  • predstavlja in zastopa občino,
  • predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
  • občinskemu svetu v sprejem predlaga proračun, zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni in statutom občine.

Življenjepis župana Gregorja Strmčnika

Gregor Strmčnik se je rodil 10. decembra 1965 v Celju, kjer je obiskoval Osnovno šolo Slavka Šlandra. Po šolanju na Srednji pomorski in prometni šoli Piran je med letoma 1985 in 1992 opravljal naloge častnika krova trgovske mornarice na ladjah družbe Genshipping Corporation, Liberia. Med delom je nadaljeval in zaključil študij navtike na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. 

Po vrnitvi v domovino leta 1992 je prevzel projekt zagona proizvodnega podjetja in ga s skupino sodelavcev dve leti kasneje tudi uspešno izpeljal. Nato je je sodeloval pri izgradnji izvajanja nove vrste zdravstvenih zavarovanj v Adriaticu, zavarovalni družbi, d.d., kjer se je zaposlil leta 1994. 

Med letoma 2001 in 2006 je v razvojno-aplikativnem inštitutu IHCHI z delovno skupino uspešno izpeljal projekt vzpostavitve in zagona specializirane zdravstvene zavarovalnice.

V družbi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., je bil med letoma 2002 in 2007 predsednik uprave in ob tem opravljal še funkciji direktorja trženja ter direktorja kadrovskih in splošnih zadev. Od leta 2007 do leta 2010 je bil član uprave, zadolžen za izvajalce zdravstvenih storitev in kadrovske zadeve. Med letoma 2008 in 2010 je v Skupini Triglav opravljal funkcijo direktorja gospodarske družbe Triglav, Zdravstvena dejavnost, d.o.o. V skupnem projektu z Zavarovalnico Triglav, d. d., in Lovčen Osiguranjem, a. d., je v Državnem skladu za zdravstveno zavarovanje (RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje) Črne gore sodeloval pri vzpostavitvi sistema prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj v Republiki Črni gori. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil 10. 12. 2008 s štiriletnim mandatom imenovan v skupščino Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. 

Od leta 2007 je lastnik ladjarske družbe za prevoz potnikov in izposojo plovil, ki na Jadranu izvaja tudi jadralne tečaje in šolo jadranja. Leta 2012 je ustanovil zasebni zavod Ankaranski inštitut za upravljanje naravnih, kulturnih, ekonomskih in prostorskih virov. Na področju poslovodenja gospodarskih družb je pridobil več kot dvajsetletne izkušnje pri opravljanju dela in nalog na položajih s posebnimi pooblastili ter odgovornostmi.

Štiri desetletja aktiven v svojem lokalnem okolju, privržen morju in naravi

V domačem okolju med krajani in mladino od leta 1987 aktivno dviguje okoljsko ozaveščenost ter se trudi za ustrezno zaščito Debelega rtiča, obale in morja ter nemoteno izvajanje humanitarne dejavnosti v mladinskem zdravilišču. Prizadeva si za okoljsko nesporno izvajanje gospodarskih dejavnosti, odgovoren in vključujoč razvoj, ki upošteva interese lokalne skupnosti.

Gregor Strmčnik si je v zadnjem desetletju prizadeval tudi za vzpostavitev učinkovitega in verodostojnega delovanja lokalne samouprave. Od leta 2008 do leta 2011 je vodil civilnodružbeno gibanje »Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran« ter zapleten proces ustanavljanja občine.

Na rednih lokalnih volitvah 2011 je v okviru mestne občine nastopil v Ankaranu z listo kandidatov programske skupine »Radi imamo Ankaran«, ki je v Svetu KS Ankaran osvojila vse mandate vseh volilnih enot.

Kot župan vodi občino Ankaran že drugi mandat. 

Na obojih lokalnih volitvah je nastopil z listo kandidatov programske skupine »Radi imamo Ankaran«. Na prvih rednih lokalnih volitvah v občini leta 2014 je ta osvojila 9 od 13 sedežev v občinskem svetu in s tem statutarno večino. Ob 70-odstotni volilni udeležbi je bil kot neodvisni kandidat z 68 % prejetih glasov izvoljen za prvega župana Občine Ankaran. Na drugih lokalnih volitvah leta 2018 je lista »Radi imamo Ankaran« osvojila še en sedež več, ob 56,9-odstotni volilni udeležbi je bil za župana izvoljen z 74,21 % glasov.