Občinski prostorski načrt

Občina Ankaran je nastala zaradi želje prebivalcev po soodločanju o razvoju lokalne skupnosti, zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja in varovanju naravnih danosti.

Prvi občinski prostorski načrt (OPN) je občina pripravila v sodelovanju z občani. 

S ciljem doseganja bolj uravnotežen razvoj, OPN varuje tudi naravne danosti ankaranske občine in dragoceni obmorski pas pred pozidavo. Na območju Občine Ankaran so številna območja naravnih vrednot lokalnega ali državnega pomena (Debeli rtič, park ob objektu MORS, obrežno močvirje pri sv. Nikolaju, trstišča v zalivu sv. Jerneja, ankaranska Bonifika, park Ortopedske bolnišnice Valdoltra, reka Rižana). Območje Debelega rtiča in obrežno močvirje pri sv. Nikolaju sta zaščitena v okviru evropskega omrežja ekološko pomembnih območij Natura 2000.  

Občinski prostorski načrt občine Ankaran je bil sprejet na seji občinskega sveta Občine Ankaran dne 27. 10. 2020. 

Prostorski portal občine Ankaran