Medobčinska uprava Istra

S 1.9.2021 je pričela delovati skupna medobčinska uprava Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki jo sestavljajo medobčinski inšpektorat, medobčinsko redarstvo, Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja ter Medobčinska notranja revizija.

Občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Ankaran so z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria ustanovile skupno medobčinsko upravo, imenovano Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria. Prednosti povezovanja vseh štirih občin v Medobčinsko upravo Istre so predvsem v aktivnejšem sodelovanju in povezovanju na skupnih točkah, izboljšanju servisa za občane, večji strokovnosti in učinkovitosti pri opravljanju nalog, izmenjavi znanj in izkušenj, nadomeščanju in sodelovanju pri povečanem obsegu dela. Občine so skupno občinsko upravo ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite, požarnega varstva, notranje revizije in varstva okolja.

MU Istra opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področij dela skupne medobčinske uprave, za katere je bila ustanovljena in za katere jo je vsaka izmed občin ustanoviteljic pooblastila.

Pri izvrševanju upravnih nalog in drugih javnih pooblastil nastopa skupna občinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Pri opravljanju svojih nalog je skupna medobčinska uprava dolžna upoštevati usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge ter za katero jo je občina soustanoviteljica pooblastila. Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja je skupna medobčinska uprava dolžna ravnati po skupnih usmeritvah vseh občin ustanoviteljic.

Sedež MU Istra:

Medobčinska uprava Istre
Cankarjeva ulica 1
 6000 Koper

Vodja:  Ivan Koljesnikov, vodja Medobčinske uprave Istra – po pooblastilu

MU Istra pasica_splet Kontakti MU Istra:

  • Brezplačna številka Medobčinske uprave Istre: 080 44 49
  • Telefonska številka tajništva MU Istra: 05 664 63 40
  • Elektronska pošta tajništva tajnistvo.MUI@muistra.si

Občinsko redarstvo opravlja dela in naloge na podlagi Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o pravilih cestnega prometa in občinskih odlokov ustanoviteljic o prometu. 

Občinska inšpekcija opravlja dela in naloge na podlagi Zakona o inšpekcijskem nazoru ter vseh odlokov občin ustanoviteljic, ki jo pooblaščajo za nadzor.

Spletna stran Medobčinske uprave Istra