Projekti in investicije

Občina Ankaran vsako leto za investicije, ki jih sooblikuje s pomočjo občanov, nameni okoli štiri milijone evrov. Na podlagi vsakoletnih pobud občanov občina dopolni Načrt razvojnih projektov (NRP) Občine Ankaran in jih umesti v letni proračun.

Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran 

Št.Naziv projektaStatus projekta1KnjižnicaZa potrebe delovanja Knjižnice Ankaran je urejen in opremljen prostor v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu, z računalniško in drugo opremo ter zagotovljena sredstva za osnovno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 enotami. Knjižnica je bila slavnostno odprta 24. 4. 2017. V letu 2022 je praznovala 5. obletnico obstoja in ima okvirno 900 aktivnih članov.Zaključeno
2Osnovna šola in vrtec Ankaran Pred začetkom šolskega leta 2016/2017 so bile izvedene izboljšave in redna investicijska vzdrževalna dela v prostorih ter na igrišču šole in vrtca. V letu 2017 sta bili obnovljeni in urejeni kuhinji šole in vrtca, kar omogoča kuhanje lastne hrane za šolske in vrtčevske otroke ter zunanje uporabnike. Vgrajena je nova toplotna črpalka za ogrevanje oz. hlajenje prostorov kuhinje in šolske telovadnice, izvedena so dodatna ureditvena dela na šolskem igrišču. V letu 2020 je za potrebe širjenja osnovne šole in vrtca Ankaran bila pripravljena projektna naloga. Izvedena je bila analiza pogrezanja severnega krila šole (prizidek dozidan v letih 2006/2007), ki je pokazala, da je šola na tem delu nepravilno temeljena. Stavba šole in njen prizidek se izkazujeta kot problematična. Prav tako se je izvedel monitoring zamakanja v vrtcu, ki je pokazal vrsto nepravilnosti pri izvedbi hidroizolacije in strojnih inštalacij. Maja 2021 je občina izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi razdeljenega terminskega plana na javno naročilo za sanacijo vrtca ni bilo odziva. Občina je pristopila k alternativnim možnostim terminske izvedbe sanacije, ki bo izvedena takoj, ko bodo zagotovljeni pogoji za tovrstno izvedbo sanacije.V izvajanju
3Predšolska vzgoja v italijanskem jezikuObnovljeni so prostori in zagotovljena oprema za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku za najmanj dva oddelka. Prostori in oprema so bili predani v uporabo 11. 10. 2017, enota vrtca Delfino Blu Ankaran je dejavnost začela izvajati 16. 10. 2017.
Na Bevkovi ulici se je konec leta 2021 uredilo novo otroško igrišče, ki ga vrtčevski otroci uporabljajo v dopoldanskem času. V letu 2022 je bilo na dvorišču vrtca Delfino Blu nameščeno novo senčilo.
Zaključeno
4Športno rekreacijski
park Sv. Katarina
Društvom je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo. Izvedena so večja ureditvena dela na sistemu za odvajanje padavinskih voda. Odstranjena je večina zapuščenih plovil. Preurejeno je makadamsko parkirišče in urejeno je postajališče za avtobus. Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogometnih igrišč. Vložena je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za sekundarni vodovod za območje Sv. Katarine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega črpališča za odpadne vode. Urejena so nova igrišča za odbojko na mivki ter slačilnice in spremljevalni tehnični objekti za potrebe nogometa. Poleg objekta so postavljene tudi javne sanitarije in tuši za ostala društva in uporabnike tega območja. V letu 2022 se je umestilo nov plavajoči pomol s pasarelo za potrebe kajak kanu klubov v mandraču Sv. Katarina. Uredila so se parkirna mesta za motorje in invalide, postavila so se stojala za kolesa. Uredili so se razsvetljava nogometnega igrišča, novo rekreativno balinišče, plato s fitnesom na prostem, tlakovana pešpot z javno razsvetljavo, ki vodi do lesenega mostovža in prenovljene so bile javne sanitarije. Odkupilo se je območje nekdanje Beograjske banke (družba Inan), ki bo namenjeno športno – rekreativno – razvedrilni dejavnosti in gostinstvu.
Vlada RS je Občini Ankaran izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru. Občina želi na delu območja načrtovati prostorske ureditve lokalnega pomena za začasno rabo, ki obsegajo začasne ureditve in objekte za potrebe športno-rekreacijskih dejavnosti (4. igrišče za odbojko na mivki, plato vodnih športov, pomožno nogometno igrišče, balinišče, kolesarski poligon, košarkarsko igrišče, itd.) in komunalnih privezov ter spremljajoče gospodarske javne infrastrukture.
V izvajanju
5Zdravstvena ambulanta AnkaranUrejeni so prostori za splošno in zobozdravstveno ambulanto. Splošna ambulanta Ankaran je začela delovati 24. 1. 2017, zobna ambulanta pa marca 2017.Zaključeno
6Skrb za starejšeSprejet je občinski program Skrb za starejše, ki je že začel z izvajanjem in vključuje: prevoz starejših občanov, financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti, financiranje Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na dom za starejše občane, plačilo institucionalnega varstva starejših, program pomoči na domu ter zagotavljanje izvajanja storitev varovanja starejših oseb na daljavo. Izvedeni so pogovori in načrtovanja vzpostavitev varovanih stanovanj in doma za starostnike v občini Ankaran ter predstavitev občanom.
V kraju že od leta 2018 v okviru programa Skrbi za starejše deluje program brezplačnih prevozov za starejše v sodelovanju z zavodom Sopotniki, ki omogoča večjo mobilnost starejših in lažji dostop do zdravstvenih storitev in drugih opravkov. V času epidemije je bila starejšim organizirana dostava živil in nujnih izdelkov. Od leta 2021 deluje tudi Info točka za pomoč starejšim.
V začetku leta 2022 je Občina Ankaran odkupila objekt na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 za namene vzpostavitve Medgeneracijskega središča Ankaran (MSA) ter izvedla investicijsko vzdrževalna dela za izvajanje načrtovanih vsebin. MSA je svoja vrata odprlo 18. oktobra.
V izvajanju
7Dom družbenih dejavnostiV celoti je urejen (prenovljen) objekt na Bevkovi ulici 1, namenjen družbenim dejavnostim (društva in druge kulturne vsebine). Trenutno v objektu delujejo: Knjižnica Ankaran, enota vrtca Delfino Blu, Rdeči križ Slovenije, program Petka, pouk klavirja v okviru Glasbene šole Koper. Po potrebi uporabljajo prostore tudi druga društva iz Ankarana. V letu 2021 je bila pripravljena vsa potrebna projektna dokumentacija in izbran izvajalec za ureditev otroškega igrišča ob Domu družbenih dejavnosti, ki je bilo dokončano konec leta. V letu 2022 je bila prenovljena obstoječa nadstrešnice.
V teku je razširjen energetski pregled objekta, ki bo podlaga za energetsko sanacijo stavbe. V načrtu je med drugim tudi namestitev solarnih panelov in zamenjava ogrevalne naprave.
V izvajanju
8Turistično - gostinski objektiZ namenom ureditve in vrnitve obale v javno uporabo ter za potrebe spremljevalnih dejavnosti kulturnih in športnih vsebin ob obali so urejeni gostinski lokali. V letu 2016 so bili vzpostavljeni gostinski lokali v Valdoltri, na Študentu in rtu Sv. Jerneja, v letu 2018 pa še gostinska lokala na Sv. Katarini in plaži Debeli rtič. Leta 2020 je znotraj občinskega Programa za mlade v sodelovanju z mladimi vzpostavljen lokal na Študentu. Neformalna skupina mladih Ankarančanov je pripravila program dela lokala, kjer so s prostovoljnim delom uredili tudi njegovo okolico, mu dodali nekaj elementov pohištva lastne izdelave in ponudbo prilagodili mlajši populaciji. Program je v dopolnjeni obliki potekal tudi v letu 2021, prostor pa je zaživel kot zbirališče mladih. V tem letu je bila odstranjena azbestna kritina, in uredila se je tudi nova ograja ob celotnem pomolu.
V letu 2022 se je vzpostavilo nov gostinski lokal na Sv. Katarini.
V izvajanju
9Javni potniški prometVečja subvencija javnemu avtobusnemu prevozu s strani občine je omogočila pogostejše vožnje medkrajevne avtobusne linije Lazaret–Koper. Redno je organiziran brezplačni prevoz potnikov na medkrajevni avtobusni liniji Lazaret – Koper v času Evropskega tedna mobilnosti.
Organiziran je šolski avtobusni prevoz za učence OŠV Ankaran, ki so do tega upravičeni. Za večjo prometno varnost in izboljšanje trajnostne mobilnosti je v poletnih mesecih v letu 2021 in 2022 bil ponovno organiziran brezplačni poletni avtobus po Ankaranu, ki ga v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 ni bilo. V letu 2021 je v okviru projekta CROSSMOBY (Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa), ki ga sofinancira EU, potekal potniški prevoz z ladjico na krožni relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. V začetku leta 2021 je bil sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran za obdobje 2021 - 2025, ki predvideva vrsto ukrepov s področja prometa (javni potniški in motorni promet, kolesarjenje, pešačenje). 
V izvajanju
10PokopališčeZemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano pokopališče, so spet občinska. V letu 2019 je bil izveden javni natečaj za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki je podlaga za težko pričakovano gradnjo pokopališča in ureditev celotnega območja. Za izbrani projekt izgradnje pokopališča Ankaran je bila pripravljena vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje in nadzora je bila pripravljena v letu 2011. Marca 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec, ki zaradi podražitev cen materialov in nestabilnih razmer zaradi vojne v Ukrajini pogodbe ni podpisal. Septembra je bilo izvedeno novo javno naročilo za izbiro izvajalca: postopek je še v teku.V izvajanju
11Komunalna ureditev območja Dolge njiveV letu 2020 je bila izdelana in vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt zajema ureditev komunalne infrastrukture dela območja zazidalnega načrta Dolge njive. Urejene bodo ceste in komunalne naprave (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacijsko omrežje) ter ekološki otoki. Konec 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Avgusta je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec del. Dela so se pričela v prvi polovici oktobra.V izvajanju
12Kanalizacija MZL Debeli rtič-LazaretOpravljen je bil pregled internega fekalnega omrežja MZL RKS Debeli rtič. V letu 2021 je bila pripravljena idejna zasnova za izgradnjo novega črpališča in tlačnega voda, pridobljeni so vsi projektni pogoji. Občina bo v nadaljevanju pristopila k izdelavi vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo potrebne infrastrukture.V izvajanju
13Kanalizacija Razgledna potKanalizacija v zgornjem delu Razgledne poti bo urejena v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki): Čisto za Koper in Ankaran«. Konec leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo in izbran izvajalec del. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila se je izvedba projekta zamaknila za dobrih 6 mesecev. Dela za ureditev kanalizacije na Razgledni poti so se pričela v septembru 2022.V izvajanju
14Kanalizacija Cesta na PrisojoKanalizacija bo urejena v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran. Konec leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo in izbran izvajalec. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila se je izvedba projekta zamaknila. Dela za ureditev kanalizacije za območje Kolombini so se pričela v oktobru 2022.V izvajanju
15Kanalizacija Vinogradniška potKanalizacija v zgornjem delu Vinogradniške poti bo urejena v sklopu rekonstrukcije ceste. Zaradi težav s pridobivanjem pravice graditi na celotnem odseku predvidene rekonstrukcije Vinogradniške poti, je bil projekt v letu 2021 razdeljen na dve fazi. Dela na Vinogradniški poti (faza 1) so se pričela oktobra 2022, medtem ko bo zgodnji del Vinogradniške poti, skupaj s kanalizacijo, izveden takoj, ko bodo pridobljene vse pravice graditi (faza 2).V izvajanju
16Ostala komunalna ureditevMed ostale komunalne ureditve sodijo: postavitev urbane opreme (klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa), postavitev kabelske kanalizacije za vzpostavitev optične povezave med objekti v javni rabi, vzdrževalna dela na območju tržnice, postavitev dodatnih ekoloških otokov, sanacija fekalnega omrežja na Pervanjevi ulici, priprava projektne dokumentacije za projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki).
Marca 2020 je bila na Upravno enoto Koper vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za ureditev tržnice, ki bo izvedena takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
V začetku leta 2020 je bil dokončan meteorni kanal za odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (v bližini Centra slovenske Istre Ankaran). V letu 2021 je bila izvedena rekonstrukcija vodovodnega omrežja v ulici Rudija Mahniča in obnovljena kanalizacija na območju kopališča Debeli rtič. V začetku leta 2021 je bilo izvedeno javno naročilo za nabavo urbane opreme (klopi, koši za smeti, koši za pasje iztrebke in stojala za kolesa) za obdobje 2021-2024, ki bo nameščena na območju občine Ankaran v sklopu investicijskih projektov. Postopoma se zamenjuje vsa stara in dotrajana urbana oprema.
Za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda iz območja pokopališča in dela Oljčne ter Pervanjeve ulice je bila izvedena hidrološko hidravlična (HH) študija pokritega odseka ankaranskega hudournika. Študija je pokazala, da bo za potrebe novih gradenj in ločevanje padavinske od fekalne kanalizacije potrebno na hudournikih v središču Ankarana in Valdoltri izvesti ukrepe zadrževanja vode. V pripravi je tudi hidrološko hidravlični elaborat širšega dela naselja Ankaran, ki bo v analizo zajel celotno naselje in območja za poselitev, kot predvideno z OPN. Elaborat bo podlaga za določitev smeri kanaliziranja padavinske vode in določitev potrebne infrastrukture, ki jo bo treba zgraditi za njeno pravilno odvodnjavanje.
Pripravljena je projektna dokumentacija za izgradnjo in vzpostavitev širokopasovnih povezav v širšem delu naselja Ankaran (optično omrežje).
V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran je bil izveden Zbirni fekalni kanal Kolomban – Ankaran na Poti na Brido, septembra so se pričela dela na objektu Kanalizacija Barižoni in Kanalizacija Kolombini.
Maja 2022 je bila izveden nov odsek meteorne kanalizacije za del Oljčne in Pervanjeve ulice v Ankaranu.
V izvajanju
17Javna kopališčaUrejena so kopališča v Valdoltri, na Debelem rtiču, Sv. Jerneju in Študentu, Ankaranska mestna plaža ter območje Lazareta. V Valdoltri sta v celoti urejena kamnita ploščad in ekološki otok, odstranjena je žičnata ograda, urejeno je odvodnjavanje padavinskih voda, delno preplaščeno cestišče, postavljene svetilke javne razsvetljave in leseni plato na kopalni ploščadi, urejena je zelenica pred gostinskim lokalom. Postavljen je skalomet v obliki tribun. Na kopališču Debeli rtič so urejene zelene površine, zgrajen je nov vodovodni priključek, del vodovodnega omrežja in tuši na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja je izvedena dodatna ozelenitev.
V letu 2021 je bila na Ankaranski mestni plaži obnovljena in obdelana celotna betonska ploščad, obstoječi betonski zid je bil ojačan s temeljem in novim zidom, ki ga je morje poškodovalo v ujmah decembra 2020. Prav tako so bili na brežini obnovljeni obstoječi podporni zidovi, zaključki zidov so zaključeni z uporabnimi kamnitimi policami. Obnovljen je bil tudi tuš, poleg njega je postavljen pitnik vode. Prenovljena je bila dostopna rampa v morje, kjer je bilo zamenjano držalo za roke (ograja v višini pasu), nameščene so bile nove dostopne stopnice za v morje, oboje iz nerjavečega jekla. Na kopališču v Valdoltri je bila izvedena sanacija skalometa v obliki tribun. Na vseh kopališčih so bile pred poletno sezono 2021 postavljene nove, lične preoblačilnice in koši za odpadke.
Spomladi 2022 so bila izvedena sanacijsko vzdrževalna dela na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič in temelja obalnega zidu. Na vzhodnem delu Študenta je bila izvedena sanacija betonske ploščadi. Na kopališču med Valdoltro in Študentom je bila zamenjana ograja na opornem zidu, saniran kamniti zid in utrjene so bile brežine na stopnišču. Med resortom Adria in Ankaransko mestno plažo se je z izgradnjo stopnic in ureditvijo poti uredil lažji prehod. Na kopališču Sv. Katarina se je uredila peščena plaža ter prenovile so se javne sanitarije.
V izvajanju
18Javna parkirišča in mirujoči prometUrejenih je 65 novih parkirnih mest ob bloku Regentova ulica 6–10, od tega dve parkirišči, namenjeni invalidom. Urejeno je parkirišče pri blokih na Cahovi ulici. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici 1, za katerega se pripravlja javni razpis za izbiro izvajalca del. Urejeno je makadamsko parkirišče v neposredni bližini plaže Debeli rtič. V Valdoltri so urejena parkirišča vzdolž dostopne poti do plaže. Občina je ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem omogočila brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce in zaposlene. Na Lazaretu je z vzpostavitvijo plačljivih parkirišč za avtomobile ter zagotavljanjem brezplačnega prevoza z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedena 1. faza vzpostavitve večjega parkirišča P + R.
V letu 2019 je obstoječe makadamsko parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« preurejeno v zaprt parkirni sistem, namenjen zgolj osebnim vozilom.
Občina Ankaran je julija 2020 uvedla javno službo upravljanja parkirišč na petih dodatnih parkiriščih, kar predstavlja prvi korak k urejanju mirujočega prometa v kraju. V letu 2021 je potekal pilotni projekt izvedenih ureditev mirujočega prometa. V začetku leta 2021 je bil sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran za obdobje 2021 - 2025, ki predvideva vrsto ukrepov s področja javnega potniškega in motornega prometa, pešačenja in kolesarjenja.
Avgusta 2022 so se pričela dela za ureditev dodatnih parkirišč in vkopanega ekološkega otoka za trgovino v centru Ankarana. V začetku leta 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za parkirišče Bevkova ulica. V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca del. Dela se bodo predvidoma pričela novembra 2022.
V izvajanju
19Javna pristanišča in
mandrači
Poglobljen in urejen je del mandrača v Valdoltri. Pripravljene so idejne zasnove za obnovo pomola  Valdoltra in Sv. Katarina. Na območju mandrača Sv. Katarina so bila izvedena vzdrževalna dela na lesenem mostovžu ter dodana dva lesena pilota za lažje pristajanje plovil pri drči za spust plovil v morje. Izvedena je bila delna sanacija pomola na kopališču med Valdoltro in Študentom in pomola v MZL Debeli rtič. Uprava RS za pomorstvo nadaljuje z odstranjevanjem nezakonitih privezov na morju izven območja krajevnih pristanišč. V letu 2021 je bil pripravljen projekt za izvedbo sanacije pohodnih površin pomola na Sv. Katarini; projekt je v fazi pridobivanja upravnih dovoljenj. Pridobljena so bila vsa upravna dovoljenja za projekt umestitve plavajočega pomola za potrebe kajak kanu klubov na območju mandrača Sv. Katarina. V letu 2021 so bila v mandraču Sv. Katarina izvedena dodatna vzdrževalna dela na lesenem mostovžu. Na zahtevo republiške gradbene inšpekcije je bila v letu 2021 odstranjena drča za spust plovil v morje. Občina je pri ustreznih državnih organih sprožila postopke za ureditev nadomestne drče. V letu 2022 je bila prenovljena ribiška lopa na korenu pomola v mandraču Sv. Katarina. V mandraču je postavljen plavajoči pomol s pasarelo za potrebe vodnih športov.V izvajanju
20Javne kolesarske poti in pešpotiObčina je pripravila Prometni načrt in z njim povezane načrte mrež kolesarskih in pešpoti. Urejena je pešpot med Kocjančičevo in Razgledno potjo, pešpot med peščenim parkiriščem in plažo Debeli rtič. Urejajo se ostale pešpoti. Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih povezavah z regionalno kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret). Pobuda je bila upoštevana in dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah 30. oktobra 2019. Kolesarska steza na tej relaciji bo urejena v sklopu celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) in rekonstrukcije Železniške ceste. Rekonstrukcija regionalne ceste R2-406/1407 se bo pričela z ureditvijo priključka Železniške ceste na Jadransko cesto, kjer se je v novembru 2021 začela izgradnja krožnega križišča. Novo krožno križišče zajema ureditev cestnih površin, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, pločnikov za pešce, kolesarske steze, kolesarskega postajališča, potrebne prometne signalizacije in hortikulturno ureditev. Sledila bo fazna rekonstrukcija celotne Jadranske cesta do državne meje, ob njej bodo umeščene naštete ureditve.  
Prenovljena je bila pešpot med Hrastovim gajem in Vlahovičevo ulico ter urejena razsvetljava na pešpoti do Ankaranske mestne plaže. V pripravi je projektna dokumentacija za umestitev manjkajočega pločnika za pešce med Valdoltro in zaselkom Gradis. Občina Ankaran z namenom prenove kolesarskih poti in oznak sodeluje tudi pri LAS projektu, financiranem iz EU sredstev.
V začetku leta 2022 se je v sklopu urejanja ankaranskega hudournika očistilo celotno območje struge in območje ob ograji OŠV Ankaran, ki sedaj v naravi omogoča prehod na tem območju. Območje se bo v prihodnje uredilo kot zelene površine z urbano opremo.
V izvajanju
21Klančine na javnih potehZ odstranitvijo arhitektonskih ovir je staršem z vozički in osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi omogočena mobilnost po vsej občini. V letu 2019 je Občina Ankaran pristopila k projektu Občina po meri invalidov in skladno s tem usmerja napore v zagotovitev pogojev, ki bodo vsem skupinam udeležencev, omogočali enake možnosti mobilnosti po občini.V izvajanju
22Prenova občinskih
objektov
Prenovljen je objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih dejavnosti. V letu 2019 je na objektu Lazaret 2 (nekdanji MTS Lazaret) bila sanirana streha. Pripravljena je projektna dokumentacija za prenovo občinskega objekta na Jadranski cesti 66. Urejeni so prostori na mejnem prehodu Lazaret.
V letu 2020 je Občina Ankaran pridobila prostore na naslovu Regentova ulice 4a, kjer je vzpostavila stalno pisarno turistično informacijskega centra (TIC). Leta 2021 so bili delno prenovljeni prostori kabineta župana na Jadranski cesti 66 in občinske uprave na Regentovi ulici 2. Izvedena je bila sanacija strehe objekta (stara hiša) na območju ŠRP Sv. Katarina na naslovu Jadranska cesta 15. V javnih stavbah velikosti nad 250m2 v lasti Občine Ankaran je bil uveden sistem energetskega knjigovodstva.
Leta 2021 je Občina Ankaran pridobila kompleks nekdanje t. i. »Beograjske banke« na Sv. Katarini in objekt Geaprodukt, v začetku leta 2022 pa še objekt na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1, ki je bil prenovljen v oktobru.
Urejen bo družabni prostor na Regentovi. V načrtu je zunanja ureditev objekta na Jadranski 66.
V izvajanju
23Sanacija državne ceste
(Jadranska cesta)
 
Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavljeni so talni utripalci in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce »Ankaranska plaža« in »priključek Hrvatinova«. Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je preplastila odsek od Moretinov do priključka Sončnega parka, odsek od krožišča Ankaran-center do priključka OB Valdoltra in odsek od krožišča Ankaran-center do odcepa za Oljčno pot. Krožišče Ankaran-center je preurejeno s fiksnimi elementi. Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je hkrati urejena varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča. Izvedena je sanacija pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka.
DRSI in Občina Ankaran načrtujeta ureditev Jadranske ceste z novim pločnikom in kolesarsko potjo od priključka Železniške na Jadransko cesto do Sončnega parka, nadalje skozi Ankaran do Ortopedske bolnišnice Valdoltra, nato pa še v etapah do mejnega prehoda Lazaret. Projekt rekonstrukcije je vključen v državni proračun in je v fazah podrobnega načrtovanja.
Pripravljen je projekt za izvedbo (PZI) za ureditev priključka LC 177405 (Železniška cesta) na državno cesto R2-406/1407 (Jadranska cesta) Škofije-Lazaret v km 2.170. V dogovoru z Občino Ankaran je DRSI julija 2021 objavila javno naročilo za novo krožno križišče in izbrala izvajalca del. Izgradnja krožnega križišča se je pričela v začetku leta 2022 in se je zaključila v oktobru 2022.
Izdelana je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 5.200 (križišče Valdoltra). V izdelavi je projekt za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.920 (Sončni park). Rekonstrukcija vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, pločnika za pešce, križišč, cestne razsvetljave, prehodov za pešce, prometne in obvestilne signalizacije, avtobusnih postajališč ter hortikulturno ureditev. Znotraj istega odseka bo prioritetno obravnavan odsek od priključka Železniške ceste do Sončnega parka.
V pripravi je idejni projekt rekonstrukcije odseka državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja) z umestitvijo kolesarske steze in hodnika za pešce.
Konec leta 2021 je bila izdelana PZI dokumentacija, v letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del za sanacijo opornega zidu nasproti spominskega parka v Ankaranu. Dela za obnovo zidu so se zaradi pritožbe neizbranega ponudnika zamaknila za vsaj šest mesecev, v začetek leta 2023.
V letu 2021 je bil preplaščen pločnik od Sončnega parka do središča Ankarana na levi strani ceste v smeri proti Lazaretu ter urejen priključek Razgledne poti na Jadransko cesto (nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra).
V izvajanju
24Sanacija Železniške cesteSočasno s pripravami na gradnjo krožnega križišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto potekajo pogovori o prenovi dotrajane Železniške ceste, ki bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in Luke Koper, d. d., v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za pristanišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce in cestne razsvetljave ter pripadajoče komunalne infrastrukture. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI), pripravljena je investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK), ki pa predvideva fazno urejanje. Najprej bo urejen most čez AOK na Železniški cesti, v nadaljevanju bo urejena sprehajalna pot na severni strani AOK, medtem ko se kolesarska pot ohrani po servisni poti ob ograji pristanišča. Tudi ta del projekta bosta sofinancirala Občina Ankaran in Luka Koper, d. d., pred začetkom pa je treba urediti še zadnja lastninska razmerja med državo, občino in pristaniščem ter pridobiti pravico graditi na zemljiščih v zasebni lasti.
Oktobra 2021 so Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Ankaran in Luka Koper podpisali tristranski sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega kanala (AOK) in Železniške ceste. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste je vezan na izgradnjo mostu čez AOK in navoznih ramp, za katerega mora Luka Koper v sodelovanju z Občino Ankaran pridobiti pravico graditi in gradbeno dovoljenje.
V izvajanju
25Sanacija Vinogradniške cesteIzdelana je projektna dokumentacija, sanacija je v fazi pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih potrebnih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne površine je Občina Ankaran v začetku leta 2019 interventno pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka ceste. Iz istega razloga je bil v letu 2021 projekt razdeljen na dve fazi. Oktobra 2022 se je začela rekonstrukcija spodnjega dela ceste, kjer je cesta v najslabšem stanju (faza 1), po pridobitvi preostalih pravic graditi pa še rekonstrukcija zgornjega dela ceste (faza 2). Pripravljena je idejna zasnova za sanacijo podora brežine in dela ceste ob stanovanjskem objektu na naslovu Vinogradniška cesta 23. Na delu Vinogradniške poti je bila aprila nameščena nova javna razsvetljava.V izvajanju
26Sanacija Oljčne poti z
gradnjo pločnika
Preplaščen je del Oljčne poti v bližini Oljčne poti 23, 11, 12a. Pripravljena je idejna zasnova za umestitev nove navezovalne ceste do župnišča in pokopališča ter območja pod cerkvijo. S tem bosta zagotovljena boljša dostopnost (z vozili in peš) omenjenega območja in razbremenjena bo Oljčna pot. Konec leta 2021 je bila izdelana dopolnjena idejna zasnova rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva ureditev ceste, pločnika za pešce, javne razsvetljave in gospodarske javne infrastrukture, predvidene s projektnimi pogoji (meteorna in fekalna kanalizacija, kabelska kanalizacija, javni vodovod). Za potrebe odvodnjavanja padavinskih vod s širšega območja Oljčne poti bo treba urediti dodatno meteorno kanalizacijo, ki se bo priključila na odprti del ankaranskega hudournika na območju Adrie. V drugi polovici leta 2022 se bo pristopilo k izdelavi vse potrebne projektne dokumentacije, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijske dokumentacije. Skladno s katastrskim elaboratom bo potrebno pridobiti pravico graditi za rekonstrukcijo Oljčne poti in nove meteorne kanalizacije.V izvajanju
27Sanacija cest in ulic na RožnikuObčina Ankaran je junija 2019 zaključila sanacijska dela na občinskih cestah zaselka Rožnik. Urejena je meteorna kanalizacija, prestavljeni so zračni vodi (za elektriko, telekomunikacije in javno razsvetljavo) v cestno telo.Zaključeno
28Sanacija Srebrničeve ceste
in dela Regentove ulice
Izvedena je ureditev šolskih prehodov za pešce preko Regentove in Srebrničeve ulice. Zgrajena je trapezna ploščad s prehodom za pešce. Urejena je dodatna prometna signalizacija. V letu 2021 je bila pripravljena projektna naloga za sanacijo, ki predvideva preplastitev obeh cest, pločnikov za pešce, postavitev urbane opreme, prenovo obcestnih opornih zidov in javne razsvetljave ter ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Projekt je vezan na pripravo Hidrološko hidravličnega elaborata za odvodnjavanje padavinskih voda iz zgornjega dela naselja. Poleg odvajanja padavinskih voda iz območij, predvidenih za poselitev, je treba upoštevati tudi ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije, ki se sedaj steka v mešan kanalizacijski sistem. Konec leta 2021 je bila naročena idejna zasnova in projekt za izvedbo rekonstrukcije Srebrničeve in dela Regentove ulice.V izvajanju
29Sanacija Razgledne potiPreplaščen je najbolj kritičen odsek ceste. Zgrajene so bankine na odseku od priključka na Jadransko cesto do Barižonov. Del Razgledne poti bo urejen v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije Hrvatini (področje Barižoni). V letu 2021 je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, na podlagi katere je bil pred poletno sezono urejen priključek na Jadransko cesto. V sklopu priprave podlag za OPPN Ankaran Hrib je bila v letu 2021 izvedena prometna študija območja. Na podlagi že pridobljenega geodetskega načrta in prometne študije se bo pristopilo k izdelavi vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za celovito rekonstrukcijo Razgledne poti.V izvajanju
30Sanacija ostalih cestSanirane so poškodbe na dostopni poti do stanovanjskih hiš na naslovu Jadranska cesta 20, 22, 22a in 22d. Cesta bo prenovljena v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran«. Dela so se začela izvajati v septembru 2022.  V okviru projekta bo preplaščena tudi Cesta na Prisojo.
V začetku letu 2022 je bila izvedena ureditev priključka dostopne poti na regionalni cesti R2-406 (Jadranska cesta 59, 59A, 59B in 59C) pri Debelem rtiču v km 6,737, t. i. zaselek Grižoni. V sklopu ureditve sta bila urejena odsek javnega vodovoda, meteorna kanalizacija in ekološki otok.
V izvajanju
31Ulične table in signalizacijaPostavljen je nov merilnik hitrosti pred križiščem v Valdoltri, merilnik hitrosti na Regentovi ulici je prestavljen na Srebrničevo ulico, dodan je merilnik na enosmerni cesti, ki vodi v središče Ankarana, ter merilnik hitrosti na Jadranski cesti pred Sončnim parkom v smeri Ankarana. Izvedeno je barvanje horizontalne prometne signalizacije, v zgornjem delu naselja sta urejena dodatna prehoda za pešce.
Izvedena je sprememba prometne signalizacije na križišču Frenkove in Srebrničeve ulice, po kateri Frenkova ulica ni več prednostna smer glede na povezavo s Srebrničevo ulico. V Frenkovi ulici je za namene testiranja umirjanja prometa postavljena cestna grbina. V letu 2021 so bili na prometne znake na Srebrničevi in Regentovi ulici nameščeni osmerokotni odsevniki, zagotovljeno je vzdrževanje in postavljanje novih tabel, oznak in prometnih znakov. V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) je predvidena ureditev turistično obvestilne signalizacije. Načrtovana je izvedba grbine s prehodom za pešce na Vlahovičevi.
V izvajanju
32Javna razsvetljavaDodana je javna razsvetljava na delu Jadranske ceste, Oljčni poti, na pešpoti Jadranska cesta - Kocjančičeva ulica, na pešpoti Kocjančičeva ulica – Razgledna pot, na Regentovi ulici in na območju kopališča Valdoltra. V sklopu sanacije cest na Rožniku je prenovljena in dodana dodatna javna razsvetljava tudi na tem območju. Urejena je javna razsvetljava v Spominskem parku v Ankaranu in na pešpoti od peščenega parkirišča na Debelem rtiču do plaže Debeli rtič. V sklopu sanacije pešpoti Vlahovičeva ulica – Hrastov gaj je bila v letu 2020 urejena tudi javna razsvetljava. V letu 2021 je bila nameščena dodatna svetilka javne razsvetljave na stopnišču pri OŠV Ankaran, dodana je bila nova veja javne razsvetljave ob večstanovanjskem bloku na Cahovi ulici 14, na dostopni poti do plaže Ankarančani, med kopališčem in mandračem v Valdoltri, na pešpoti Bevkova - Vlahovičeva ulica in na Logu. V začetku letu 2022 je bila vzpostavljena javna razsvetljava na pešpoti med Bevkovo in Kocjančičevo ulico, na odseku Vinogradniške poti, ob igrišču v Valdoltri ter na pešpoti do kopališča med Valdoltro in Študentom. V pripravi je projekt javne razsvetljave Miloki.V izvajanju
33Javna obala s pešpotjo ob morjuV začetku leta 2022 je bila urejena obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in naseljem Ankaran. V sklopu projekta je bilo vzpostavljeno 230 m tlakovane pešpoti z lokalnim kamnom peščenjakom, 600 m lesenega mostovža, fitnes na prostem, javna razsvetljava, urbana oprema in informativno obvestilne table. Na pešpoti v Krajinskem parku Debeli rtič so bile v jeseni postavljene učno-didaktične table.V izvajanju
34Klif Debeli rtičProjekt sanacije plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je zaključen. Izvedena je tudi zasaditev klifa.Zaključeno
35Sredozemski botanični vrt "ADRIANA"Izvedena je revitalizacija zelenega pasu na robu klifa, kar bo obnovilo in izboljšalo vrstno sestavo gozdne združbe ter zaščitilo območje pred nadaljnjo erozijo tal in zasipavanjem habitatov. Izvedena je ureditev in zasaditev brežine pasu nad njo, po izvedbi sanacije plazu in skalnega podora na kopališču mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.
Izvedena je nadomestna zasaditev dreves na makadamskem parkirišču ob vhodu v vinograde.
S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in SGP Koper potekajo pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 – Ankaran, park ob objektu MORS.
V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora je izdelana strategija varstva in razvoja zelenih površin.
V letu 2021 so bile očiščene in urejene zelene površine pod Jadransko cesto na območju ŠRP Sv. Katarina in na območju pod spominskim parkom.
V letu 2022 se je v sodelovanju z Direkcijo za vode uredilo strugo Ankaranskega hudournika in njenega širšega območja. Območje bo v prihodnje urejeno s pešpotjo in urbano opremo.
V izvajanju
36Javna otroška igriščaPrenovljena so bila igrala na Bevkovi 1, ki so v uporabi vrtca Delfino Blu, v popoldanskem času pa na voljo vsem občanom. Prenovljena so bila tudi igrala na Regentovi, kjer je bila dodatno postavljena zaščitna guma na tleh. V letu 2018 je bilo urejeno igrišče v Valdoltri. V letu 2021 se je prenovilo otroško igrišče na Bevkovi ulici 1. Za ureditev Hrastovega gaja je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v fazi pridobivanja soglasij mnenjedajalcev. Na igrišču v Valdoltri so se uredili podporni zid in tribune, izvedena je bila osvetlitev igrišča ter postavljen je bil pitnik. V pripravi je izvedba ureditve otroškega igrišča pri vrtcu na Regentovi.
V izvajanju
37Občinski prostorski načrt  (OPN) Občine AnkaranNa podlagi izvedenih delavnic z različnimi skupinami občanov, deležnikov, gospodarskih subjektov in prejetih pobud je pripravljen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN). Med 17. 6. 2019 in 19. 7. 2019 je potekala javna razgrnitev, v okviru katere je bilo oddanih 128 predlogov oz. pripomb. Na temo predstavitve OPN je bil dne 27. 6. 2019 izveden tudi zbor občanov. Občina Ankaran je stališča do pripomb objavila 21. 1. 2020. Na podlagi upoštevanih pripomb je občina pripravila spremembe dopolnjenega osnutka OPN ter med 27. 1. 2020 in 27. 2. 2020 izvedla drugo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN. Občina je na ponovno razgrnjen dokument prejela dodatnih 30 pripomb, ki so se nanašale na vsebino druge javne razgrnitve OPN, in do katerih je zavzela stališče (objava 14. 4. 2020). Sledila je priprava predloga OPN in pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Zadnje izmed pozitivnih drugih mnenj je Občina Ankaran prejela 29. 9. 2020 ter nato 14. 9. 2020 Ministrstvu za okolje in prostor podala vlogo za sprejem odločitve o sprejemljivosti načrta za okolje. Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 27. 10. 2020, so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran. OPN Občine Ankaran je oktobra 2021 prejel prvo nagrado: Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor. Sprejeti prostorski akt bo v prihodnje mogoče še nadgraditi in izboljšati
Zaključeno
38Izgradnja večnamenske dvoraneObčina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice v neposredno bližino osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča, ki bi se zamaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova, ki je pokazala pomanjkljivosti predvidene lokacije. V nadaljevanju je bila pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Zaradi ugotovljenih težav in pomanjkljivosti je lokacijo za novo telovadnico ob šoli in v neposredni bližini stanovanjskega blokov na Regentovi ulici 6-10, potrebno ponovno preveriti. Občina Ankaran pripravlja alternativne rešitve umestitve šolske telovadnice.  
V izvajanju
39Monitoring okoljaAvgusta 2017 je izvedeno vzorčenje morske vode na treh lokacijah v Valdoltri. Izvedene so meritve sevanja bazne postaje mobilne telefonije v središču Ankarana, pridobljeno je strokovno mnenje o vplivu neioniziranih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na zdravje ljudi. V teku je projekt merjenja hrupa koprskega pristanišča..V izvajanju
40Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. Več o projektuZaključeno
41Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin. Več o projektuZaključeno
42Oživimo podeželjeNamen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture. Več o projektu

Zaključeno
43Čez slani travnikNamen operacije je ureditev prehoda čez območje slanega travnika na Sv. Nikolaju, ki je del obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria. Ureditev je doprinesla k varnosti in privlačnosti tega dela poti kot tudi odprla mejo med obalo in urbanim delom občine.
Več o projektu
Zaključeno