Projekti in investicije

Občina Ankaran vsako leto za investicije, ki jih sooblikuje s pomočjo občanov, nameni okoli štiri milijone evrov. Na podlagi vsakoletnih pobud občanov občina dopolni Načrt razvojnih projektov (NRP) Občine Ankaran in jih umesti v letni proračun.

Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran 

Št.
Naziv projekta
Status projekta
1
Knjižnica
Za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran je urejen in opremljen prostor v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu, nabavljena računalniška in druga oprema ter zagotovljena sredstva za temeljno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 enotami. Knjižnica je bila slavnostno odprta 24. 4. 2017.
Zaključeno
2
Osnovna šola in vrtec Ankaran
Pred začetkom šolskega leta 2016/2017 so bile izvedene izboljšave in redna investicijska vzdrževalna dela v prostorih in na igrišču šole in vrtca. V letu 2017 sta bili obnovljeni in urejeni kuhinji šole in vrtca, kar omogoča kuhanje lastne hrane za šolske in vrtčevske otroke ter zunanje uporabnike. Vgrajena je bila nova toplotna črpalka za ogrevanje oz. hlajenje prostorov kuhinje in šolske telovadnice ter izvedena so bila dodatna ureditvena dela na šolskem igrišču.
Zaključeno
3
Predšolska vzgoja v italijanskem jeziku
Obnovljeni so prostori in zagotovljena oprema za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku za najmanj dva oddelka. Prostori in oprema so predani v uporabo 11. 10. 2017, enota vrtca Delfino blu Ankaran je dejavnost začela izvajati 16. 10. 2017.
Zaključeno
4
Športno rekreacijski
park Sv. Katarina
Društvom je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo. Izvedena so večja ureditvena dela na obstoječih igriščih na mivki ter na sistemu za odvajanje padavinskih voda. Odstranjena je večina zapuščenih plovil. Preurejeno je makadamsko parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogometnih igrišč. V pripravi je projektna dokumentacija za izgradnjo novega črpališča za odpadne vode, ureditev območja za vodne športe z dostopno potjo do pristanišča. Uredila so se nova igrišča za odbojko na mivki. Urejene so slačilnice in spremljevalni tehnični objekti za potrebe nogometa. Poleg objekta so postavljene tudi javne sanitarije in tuši za ostala društva in uporabnike tega območja. Za namene kajak kanu klubov se ureja ustreznejši plavajoči pomol.
V izvajanju
5
Zdravstvena ambulanta Ankaran
Urejeni prostori za splošno in zobozdravstveno ambulanto. Ambulanta Ankaran je začela delovati 24. 1. 2017, zobna ambulanta pa marca 2017.
Zaključeno
6
Skrb za starejše
Sprejet je Občinski program skrbi za starejše, ki je že začel z izvajanjem. Le-ta vključuje: prevoz starejših občanov, financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti, financiranje Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na dom za starejše občane, plačilo institucionalnega varstva starejših, program pomoči na domu ter zagotavljanje izvajanja storitev varovanja starejših oseb na daljavo. Izvedeni pogovori in načrtovanja za vzpostavitev varovanih stanovanj in doma za starostnike v Občini Ankaran ter predstavitev občanom.
V izvajanju
7
Dom družbenih dejavnosti
V celoti je urejen (prenovljen) objekt na Bevkovi ulici 1, namenjen družbenim dejavnostim (društva, druge kulturne vsebine). Trenutno v objektu deluje Knjižnica Ankaran, vrtec (enota vrtca Delfino Blu), Rdeči križ Slovenije, program Petka, program klavirja Glasbene šole Koper, po potrebi uporabljajo prostore različna društva iz Ankarana. Obnovljeno je otroško igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki je v času izven delovanj enote vrtca Delfino blu dostopno vsem občanom.
Zaključeno
8
Turistično - gostinski objekti
Z namenom ureditve obale, vrnitev obale v javno uporabo in za potrebe spremljevalnih dejavnosti kulturnih in športnih vsebin ob obali, so bili urejeni gostinski lokali. V letu 2016 so bili vzpostavljeni gostinski lokali v Valdoltri, na Študentu in na rtu Sv. Jerneja. V letu 2018 sta odprta še gostinska lokala na Sv. Katarini in na plaži Debeli rtič.
Zaključeno
9
Javni potniški promet
Povečanje subvencije javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza s strani občine, kar je imelo za posledico povečanje pogostost voženj medkrajevne avtobusne linije Lazaret – Koper. Brezplačen prevoz potnikov ob dnevu spomina na mrtve, do pokopališča Lovran in Sv. Brida.
Organiziran šolski avtobusni prevoz za učence OŠV Ankaran, ki so do tega upravičeni. Za izboljšanje mobilnosti in večjo prometno varnost je v poletnih mesecih organiziran brezplačni avtobusni prevoz po celotnem Ankaranu. V času sklopa prireditev December v Ankaranu je organiziran brezplačni javni prevoz na relaciji Ankaran Center – Dom družbenih dejavnosti, Bevkova ulica 1 – Regentova ulica 2.
V poletnih mesecih je organiziran javni pomorski potniški promet.
V izvajanju
10
Pokopališče
Zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano pokopališče, so spet občinska. V letu 2019 je izveden javni natečaj za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki bo podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in v končni fazi za težko pričakovano gradnjo pokopališča in ureditev celotnega območja.
V izvajanju
11
Komunalna ureditev območja Dolge njive
Pripravljena je idejna zasnova in pridobljeni so projektni pogoji. Izvajajo se aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2019 se bo predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje in izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca komunalnega opremljanja. Projektna dokumentacija obravnava ceste in komunalne naprave dela območja zazidalnega načrta Dolge njive, vključno z obnovo odseka lokalne ceste Pot na Brido.
V izvajanju
12
Kanalizacija MZL Debeli rtič-Lazaret
Opravljen je bil pregled internega fekalnega omrežja MZL RKS Debeli rtič. V nadaljevanju je treba opraviti pregled tlačnega voda do javnega kanalizacijskega omrežja in pripraviti projektno dokumentacijo za njihovo sanacijo ter vključitev v javno kanalizacijsko omrežje.
V izvajanju
13
Kanalizacija Razgledna pot
Kanalizacija bo urejena v sklopu aglomeracije Hrvatini (področje Barižoni).
V izvajanju
14
Kanalizacija Cesta na Prisojo
Kanalizacija bo urejena v sklopu aglomeracije Hrvatini (področje Kolombini).
V izvajanju
15
Kanalizacija Vinogradniška pot
Del kanalizacije bo urejen v sklopu rekonstrukcije Vinogradniške
ceste.
V izvajanju
16
Ostala komunalna ureditev
Med ostale komunalne ureditve sodijo postavitev urbane opreme (klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa), postavitev kabelske kanalizacije za vzpostavitev optične povezave med objekti v javni rabi, vzdrževalna dela na območju tržnice, postavitev dodatnih ekoloških otokov, sanacija fekalnega omrežja na Pervanjevi ulici, priprava projektne dokumentacije za komunalno opremljanje območja Kolombini in Razgledne poti v sklopu aglomeracije Barižoni. Pripravljene so idejne zasnove ureditve tržnice in njenega širšega območja, Hrastovega gaja ter zelenih površin ob objektu na Bevkovi 1.
Pripravljena je projektna dokumentacija za obnova vodovodnega omrežja na Ulici Rudija Mahniča. Dela se bodo izvedla v letu 2019.
V izvajanju
17
Javna kopališča
Urejena so kopališča v Valdoltri, na Debelem rtiču, na Sv.Jerneju, na Študentu, Ankaranska plaža (˝pri Kranjčanih˝) ter območje Lazareta. Izvedena so dodatna ureditvena dela na kopališčih Valdoltra, Študent in Sv. Jernej ter na območju Lazareta. V Valdoltri je v celoti urejena kamnita ploščad, odstranjena žičnata ograda, urejeno odvodnjavanje padavinskih voda, delno preplaščeno cestišče, postavljene svetilke javne razsvetljave in leseni plato na kopalni ploščadi. Urejena je zelenica pred gostinskim lokalom. Postavljen je skalomet v obliki tribun. Na kopališču Debeli rtič so urejene zelene površine, zgrajen je nov vodovodni priključek, del vodovodnega omrežja in tuši na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja je izvedena dodatna ozelenitev. Na ankaranski plaži je znova vzpostavljen tuš, postavljene so nove klopi in slačilnica. Odstranjeni so betonski bloki iz morja.
V izvajanju
18
Javna parkirišča in mirujoči promet
Urejeno je 65 novih parkirnih mest za stanovalce Regentove ulice 6–10, od tega dve parkirišči namenjeni invalidom. Parkirišče je predano v uporabo 17. 3. 2017. Urejeno je parkirišče pri blokih na Cahovi ulici. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici 1 je potrebno pridobiti v občinsko last le še eno zemljišče. Urejeno je makadamsko parkirišče v neposredni bližini plaže Debeli rtič. V Valdoltri so urejena parkirišča vzdolž dostopne poti do plaže. Občina je ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem omogočila brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce in zaposlene. Na Lazaretu se je s vzpostavitvijo plačljivih parkirišča za avtodome in avtomobile ter zagotavljanjem brezplačnim prevozom z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedlo 1. fazo vzpostavitve večjega parkirišča P + R.
V izvajanju
19
Javna pristanišča in
mandrači
Poglobljen in urejen je del mandrača v Valdoltri. V poletnem času se uredijo koridorji za poletno plovilo. Pripravljene so idejne zasnove za obnovo pomola Valdoltra in Sv. Katarina. Na območju mandrača Sv.Katarina so bila izvedena vzdrževalna dela na lesenem mostovžu.
V izvajanju
20
Javne kolesarske poti in pešpoti
Občina je pripravila Prometni načrt in z njim povezane načrte mrež kolesarskih in pešpoti. Urejena je pešpot med Kocjančičevo in Razgledno potjo, pešpot med plažo Valdoltra in plažo Študent. Urejajo se ostale obstoječe pešpoti.
V izvajanju
21
Klančine na javnih poteh
Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je staršem z vozički in osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi omogočeno brezskrbno premikanje po vsej občini.
V izvajanju
22
Prenova občinskih
objektov
Prenovljen je objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih dejavnosti. Pripravlja se projektna dokumentacija za prenovo občinskega objekta na Jadranski cesti 66 in Lazaret 2 (nekdanji MTS Lazaret). Urejeni so prostori na mejnem prehodu Lazaret.
V izvajanju
23
Sanacija državne ceste
(Jadranska cesta)
Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavitev talnih utripalcev in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce »Ankaranska plaža« in »priključek Hrvatinova«. DRSI je preplastila odsek od Moretinov do priključka Sončnega parka in odsek od krožišča Ankaran-center do priključka OB Valdoltra. Krožišče Ankaran-center je preurejeno s fiksnimi elementi. Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je hkrati urejena varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča. Izvedena je sanacija pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka.
V izvajanju
24
Sanacija Železniške ceste
Občina se usklajuje z  izvedbo mostu čez ankaranski obrobni kanal, kjer je investitor Luka Koper. Dela bodo trajala približno pot leta, zato bosta izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste sočasna. Cesta bo tako zaprta le enkrat. To območje sicer ureja državni prostorski načrt, kar otežuje in omejuje redno opravljanje nalog občine.
V izvajanju
25
Sanacija Vinogradniške ceste
Projektna dokumentacija je izdelana, v fazi pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne površine bo Občina Ankaran v vmesnem času interventno pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka ceste. V novembru je predviden začetek postopka izbora izvajalca del, ki bo dela predvidoma začel v decembru 2018.
Projekt celovite rekonstrukcije ceste in ureditve manjkajočega odseka fekalne kanalizacije bo stekel po pridobitvi potrebnih nepremičnin.
V izvajanju
26
Sanacija Oljčne poti z
gradnjo pločnika
Preplaščen je bil del Oljčne poti v bližini Oljčne poti 23, 11, 12a Pripravljena je idejna zasnova za umestitev nova navezovalna cesta do župnišča in pokopališča ter območja Pod cerkvijo. S teme se bo zagotovila boljša dostopnost (z vozili in peš) omenjenega območja in razbremenilo Oljčno pot.
V izvajanju
27
Sanacija cest in ulic na Rožniku
Projektna dokumentacija je pripravljena. Izvedeno je javno naročilo za izbor izvajalca. Sanacije cest na Rožniku je pričela v januarju 2019. Pričetek sanacije se je nekoliko zamaknil, ker so tam živeči krajani izrazili željo po vzpostaviti kabelske kanalizacije za elektro in telekomunikacijske vode ter dodatno javno razsvetljavo.
V izvajanju
28
Sanacija Srebrničeve ceste
in dela Regentove ulice
Izvedena je bila ureditev šolskih prehodov za pešce preko Regentove in Srebrničeve ulice. Zgrajena je bila trapezna ploščad s prehodom za pešce. Urejena je bila dodatna prometna signalizacija.
V izvajanju
29
Sanacija Razgledne poti
Preplaščen je najbolj kritičen odsek ceste. Zgrajene so bankine na odseku od priključka na Jadransko cesto do Barižonov. Večji del Razgledne poti bo urejen v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije Hrvatini (področje Barižoni).
V izvajanju
30
Sanacija ostalih cest
Sanirane so poškodbe na dostopni poti do stanovanjskih hiš Jadranska c. 20, 22, 22a in 22d. Cesta bo v celoti prenovljena v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije Kolombini.
Pripravljena je idejna zasnova za izgradnjo nove navezovalne ceste do območja pod cerkvijo. Zasnova celovite prometne ureditve tega območja bo pridobljena preko javnega natečaja za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki bo podlaga za občinski podrobni prostorski načrt.
V izvajanju
31
Ulične table in signalizacija
Postavljen je nov merilnik hitrosti pred križiščem v Valdoltri, merilnik hitrosti na Regentovi ulici je prestavljen na Srebrničevo ulico, dodan je merilnik na enosmerni cesti, ki vodi v center Ankarana. Izvedeno je barvanje horizontalne prometne signalizacije, v zgornjem delu naselja sta urejena dodatna prehoda za pešce.
V izvajanju
32
Javna razsvetljava
Dodana je bila javna razsvetljava na delu Jadranske ceste, Oljčni poti, na pešpoti od Jadranske ceste do Kocjančičeve ulice, na pešpoti Kocjančičeva ulica – Razgledna pot, na Regentovi ulici in na območju kopališča Valdoltra. V sklopu sanacije cest Rožnik bo prenovljena in dodana dodatna javna razsvetljava tudi na tem območju.
V izvajanju
33
Javna obala s pešpotjo ob morju
Urejena je pešpot ob obali med Valdoltro in Gradisom. Ureja se pešpot med Sv. Katarino in Adrio. V pripravi je projektna dokumentacija za revitalizacijo Slanega travnika, v sklopu katerega bodo urejene dodatne pešpoti. V teku so aktivnosti za zagotovitev prostega prehoda vzdolž celotne obale.
V izvajanju
34
Klif Debeli rtič
Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo zaključena v decembru 2019. Zasaditev klifa bo izvedena pred pričetkom pomladi.
Zaključen
35
Sredozemski botanični vrt "ADRIANA"
Pripravljen je elaborat za ozelenitev gozda in zgornjega roba klifa oziroma revitalizacija zelenega pasu na robu klifa, kar bo obnovilo in izboljšalo vrstno sestavo gozdne združbe ter zaščitilo območje pred nadaljnjo erozijo tal in zasipavanjem habitatov. Pripravljen je zasaditveni načrt za ureditev in zasaditev brežine ter pasu nad le to po izvedbi sanacije plazu in skalnega podora na kopališču mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.
Izvedena je bila nadomestna zasaditev dreves na makadamskem parkirišču ob vhodu v vinograde.
S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in SGP Koper potekajo pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 - Ankaran - park ob objektu MORS.
V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora je bila izdelana strategija varstva in razvoja zelenih površin.
V izvajanju
36
Javna otroška igrišča
Prenovljena so igrala na Bevkovi 1, ki so v uporabi vrtca Delfino Blu, v popoldanskem času pa na voljo vsem občanom. Prenavljajo se igrala na Regentovi, kjer bo postavljena tudi zaščitna guma na tleh. Pripravljena je idejna zasnova ureditve Hrastovega gaja, dodatne ureditve igral na Bevkovi 1 in ureditve velikega parka v centru, ki prav tako predvideva javna igrala.
V izvajanju
37
Občinski prostorski načrt  (OPN) Občine Ankaran
Na podlagi izvedenih delavnic z različnimi skupinami občanov, deležnikov v kraju, gospodarskimi subjekti v kraju in prejetih pobud, je pripravljen osnutek OPN, ki je v fazi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora (pristojna ministrstva in drugi državni organi, ki morajo podati mnenje na predlog) in izdelave predloga dopolnjenega osnutka OPN.
V izvajanju
38
Izgradnja večnamenske dvorane
Pripravlja se idejni projekt za telovadnico za osnovno šolo oziroma novo večnamensko športno dvorano.
V izvajanju
39
Monitoring okolja
Avgusta 2017 je izvedeno vzorčenje morske vode na treh lokacijah v Valdoltri. Izvedene so meritve sevanja bazne postaje mobilne telefonije v središču Ankarana in pridobljeno strokovno mnenje o vplivu neionizirnih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na zdravje ljudi.
V izvajanju
40Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)
Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. Več o projektu
V izvajanju
41Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)
Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin. Več o projektu
V izvajanju