Varnost in zaščita

Medobčinska uprava Istre 

Medobčinska uprava Istre, na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran opravlja naloge medobčinskega inšpektorata, medobčinskega redarstva, medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja ter medobčinske notranje revizije.  

Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva na podlagi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost. Naloge inšpekcijskega nadzorstva izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Občinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

Medobčinsko redarstvo

Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva, kot jih določajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi občin ustanoviteljic. Naloge občinskega redarstva izvajajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških, za katere je pooblaščeno občinsko redarstvo.

Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja izvaja naloge varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (naloge civilne zaščite) ter naloge na področju požarne varnosti in varstva okolja na območju občin ustanoviteljic.

Medobčinska notranja revizija

Medobčinska notranja revizija opravlja naloge notranjega revidiranja za občine ustanoviteljice, njihove krajevne skupnosti, javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki so proračunski uporabniki.

Vodja medobčinske uprave – Ivan Koljesnikov

Kontakti MU Istra:

  • Brezplačna številka Medobčinske uprave Istre: 080 44 49
  • Telefonska številka tajništva MU Istra: 05 664 63 40
  • Elektronska pošta tajništva gp@muistra.si

Zaščita in reševanje

Civilna zaščita je del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje ter pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje ter pomoč. 

Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika ter članov Štaba civilne zaščite OA

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote ter službe civilne zaščite, in sicer:

  • enote za prvo pomoč, 
  • enote za prvo veterinarsko pomoč,
  • tehnične reševalne enote, 
  • enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
  • enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
  • službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč ter
  • službe za podporo. 

Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Temeljni dokumenti: