Varnost in zaščita

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran opravljata inšpekcijske ter redarstvene naloge. 

Občinsko redarstvo opravlja dela in naloge na podlagi Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o pravilih cestnega prometa in občinskih odlokov ustanoviteljic o prometu.

Občinska inšpekcija opravlja dela in naloge na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in vseh odlokov občin ustanoviteljic, ki jo pooblaščajo za nadzor.

Vodja skupne uprave – inšpektor svetnik: Ivan Koljesnikov
E-pošta: ivan.koljesnikov@piran.si
Vodja občinskih redarjev: Ester Morato
E-pošta: ester.morato@piran.si
Dežurna telefonska številka redarstva: 080 10 55

Na območju Občine Ankaran je dežurni občinski redar dosegljiv med 07.00 in 15.00.

Centrala medobčinskega inšpektorata in redarstva je na voljo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 in ob petkih od 7.00 do 13.00, oglasili pa se vam bodo na številko 080 10 55.

Zaščita in reševanje

Civilna zaščita je del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje ter pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje ter pomoč. 

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote ter službe civilne zaščite, in sicer:

  • enote za prvo pomoč, 
  • enote za prvo veterinarsko pomoč,
  • tehnične reševalne enote, 
  • enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
  • enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
  • službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč ter
  • službe za podporo. 

Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč