Pojdite na vsebino

Urejanje odnosov z državo - menjalni posel z ministrstvom za obrambo

pridobljenaparcelazmenjalnimposlom
Na grafiki slika parcele, ki jo je Občina Ankaran pridobila z menjalnim poslom.

V aprilu 2021 je Občina Ankaran predlog menjave nepremičnega premoženja naslovila tudi na Ministrstvo za obrambo in Vojašnico Slovenskih pomorščakov. Po postopkih urejanja mej, parcelacij, izdelave cenitev in čiščenja zemljišč je bila v oktobru 2022 podpisana menjalna pogodba.

Po predlogu menjave bi občina pridobila v last nepremičnino par. št. 1224/1 k. o.  Oltra, ki je strateškega pomena za nadaljnji razvoj Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, v zameno za nepremičnino par. št. 729/1 k. o. Oltra, ki je po državnem prostorskem načrtu predvidena za potrebe Slovenske vojske ter potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po postopkih urejanja mej, parcelacij, izdelave cenitev in čiščenja zemljišč je bila v oktobru 2022 podpisana menjalna pogodba, s katero sta pridobili obe, tako država kot tudi lokalna skupnost. V načrtu je širjenje Športnorekreacijskega parka (ŠRP) Sv. Katarina, središča, ki bo bistveno izboljšalo kakovost življenje občank in občanov in zagotovilo boljše pogoje za širjenje športne in turistične dejavnosti. Vse to bo pripomoglo k napredku naše skupnosti in boljši urejenosti Ankarana.