• Območja stanovanj
 • Območja centralnih dejavnost
 • Območja proizvodnih dejavnosti
 • Posebna območja
 • Območja zelenih površin
 • Območja prometne infrastrukture
 • Območja ostale infrastrukture
 • Območja za potrebe obrambe zunaj naselij
 • Površine razpršene poselitve
 • Kmetijska zemljišča
 • Gozdna zemljišča
 • Površinske vode
 • Območja vodne infrastrukture
 • Območja mineralnih surovin
 • Območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami