Koordinacija varnostnega sosveta

5. maja je potekala redna koordinacija Varnostnega sosveta, na kateri so bila poleg rednih priprav na turistično sezono obravnavana tudi aktualna varnostna vprašanja, vezana na delovanje begunskega centra Debeli rtič.

V poletnih mesecih se na območju občine Ankaran obisk izrazito okrepi, kar poveča varnostna tveganja za obiskovalce, begunce in občane, zato je ključna vzpostavitev sistema za zmanjšanje varnostnih tveganj z večjo prisotnostjo in usklajenim delovanjem različnih služb. Občina bo k splošni varnosti v poletnem času pripomogla z večjo prisotnostjo redarjev, varnostne službe, reševalcev iz vode in rediteljev, obenem pa bo k zagotavljanju večje varnosti prispevala policija ter Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov z ustreznim informiranjem beguncev o varnostnim tveganjih, v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami.

V zadnjem letu se je sodelovanje med službami, ki delujejo na področju varnosti v Občini Ankaran, okrepilo. Septembra 2021 je pričela delovati Medobčinska uprava Istra (MUI), znotraj katere deluje Medobčinsko redarstvo (MR). V okviru MR je pričela delovati izpostava redarjev Občine Ankaran, kar omogoča prisotnost redarjev v dveh izmenah vse dni v letu. Podpisan je Protokol o sodelovanju MUI in PU Koper, ki opredeljuje izvajanje skupnega patruljiranja. Boljši sta izraba (omejenih) kadrovskih resursov s področja varnosti ter medsebojna izmenjava informacij.

V poletnih mesecih se bomo ponovno soočali z izzivi z ureditvijo mirujočega prometa. Pri tem poleg centra naselja največji izziv predstavlja državna Jadranska cesta na odseku Valdoltra – Lazaret. Kljub temu, da gre za cesto v upravljanju države, je Občina v sodelovanju z Republiko Slovenijo izvedla nekaj preventivnih ukrepov za povečanje varnosti. Celostne ureditve tega dela Jadranske ceste še nekaj časa ne bo, zato so prizadevanja usmerjena v zagotavljanje varnosti vseh udeležencev prometa in pretočnosti slednjega, zlasti za potrebe intervencijskih vozil. Tudi v letošnji poletni sezoni bodo mirujoči promet pomagali nadzirati oz. urejati dijaki in študentje, ki bodo vezni člen med varnostno službo, naravovarstvenimi nadzorniki ter redarji, ki bodo po potrebi k ukrepanju pozvali policijo. 

V poletnih mesecih se v Ankaranu poveča število kršitev javnega reda in miru, predvsem nezakonitega prenočevanja, tatvin in žal tudi ropov, zato bodo uvedeni preventivni ukrepi za zmanjšanje teh tveganj. Občina bo tudi letos občane prek občinskega glasila Amfora osveščala o ustreznem varovanju nepremičnin in ostale lastnine. Večji nadzor bo na področjih, kjer je bilo v preteklosti  največ kršitev (Krajinski park Debeli rtič, Ankaranska bonifika) v nočnem času izvajala varnostna služba v sodelovanju z ostalimi varnostnimi strukturami. Na dogodkih, kjer se pričakuje večje število udeležencev, bo lokalna skupnost zagotovila primerno število varnostnikov, po potrebi tudi redarjev in policije. Redarji in varnostniki bodo izvajali redne obhode po Ankaranu, kjer je koncentracija prebivalstva največja. V poletni sezoni se bodo okrepile skupne patrulje redarjev in policistov, tudi na plažah. Podporo jim bodo nudili zaposleni v gostinstvu, reševalci in reditelji.

Koordinacija Varnostnega sosveta, 5. maj 2022. (Foto: Občina Ankaran)

Varnostni sosvet je organ v Kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, načelnik in pomočnik načelnika Policijske postaje Koper, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito Občine Ankaran in Vodja Medobčinske uprave Istra ter drugi vabljeni, glede na obravnavane vsebine. Na tokratni koordinaciji so po vsebinski plati med drugimi sodelovali tudi predstavniki Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.


Glavni nameni in cilji varnostnega sosveta so: preprečevanje in reševanje varnostnih težav; vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika v splošni in osebni varnosti in vlogi policije; partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi ter neformalnimi organizacijami; medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah; odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov; povečevanje učinkovitosti dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča; zmanjševanje števila varnostnih težav v lokalnih skupnosti in povečevanje občutka varnosti.