Spodbude za podjetnice začetnice

spodbudezapodjetnicefotopexels.com
Spodbude za podjetnice začetnice, Foto: Pexels.com

Javna agencija SPIRIT Slovenija je dne 24. 4. 2022 na svoji spletni strani objavila javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«.

Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.  

Pogoji za kandidiranje so: 

  1. Formalno pravni status - prijavitelji mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru od 1.1.2021 do najmanj en dan pred oddajo vloge in še ni prejel spodbude v natečaju za podjetnice začetnice v letu 2021.
  2. Račun upravičenca - prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transakcijski račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih računov) ali tuj račun, ki je prijavljen na Finančni upravi Republike Slovenije. 
  3. Uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjetništva - prijavitelj oziroma zakoniti zastopnik prijavitelja mora imeti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki ga je v obdobju med 1.2.2022 do 10.5.2022 izvajala ena od točk SPOT Svetovanje, oziroma uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki je bil s strani točk SPOT Svetovanje izvedeno v letu 2020 ali 2021.

Potrdila prijaviteljica pridobi na točki SPOT Svetovanje, na kateri je usposabljanje uspešno zaključil.

Prijavitelj mora imeti tudi poravnane vse zapadle davčne obveznosti ter imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge. Prav tako mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle morebitne finančne obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad). 

Prijaviteljica mora izpolniti vlogo, ki mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud

Rok za oddajo vloge je do vključno 20.5.2022, do 16.00 ure.

 Postopek ocenjevanja vlog poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji bosta ocenjena struktura in vsebina poslovnega modela, ki ga prijaviteljica priloži vlogi. Komisija bo vloge ocenjevala v skladu z merili, ki so opredeljeni v  7. točki javnega razpisa. Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 100.

 Za uvrstitev v drugo fazo postopka morajo biti točke dodeljene pri vsakem od posameznih meril. V drugo fazo postopka bo uvrščenih 100 najbolje ocenjenih vlog. Tem prijaviteljicam bo dodeljen poslovni mentor v obsegu   največ 2 uri, ki jim bo pomagal pri izboljšavi poslovnega modela ter pripravi končne predstavitve za ocenjevanje na 2. stopnji.

 Pogoj za ocenjevanje na drugi stopnji je predhodno oddana video predstavitev ter udeležba na osebni predstavitvi pred komisijo. Komisija bo v okviru druge stopnje prijavitelje ocenjevala na podlagi meril, določenih  v 7. točki javnega razpisa. Spodbude bodo dodeljene 100 najboljšim prijaviteljicam poslovnih modelov, na podlagi seštevka ocen v okviru obeh stopenj ocenjevanja. Za dodelitev spodbude je potrebno doseči prag 120 točk.

 Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.

Za dodatne informacije lahko podjetnice in potencialne podjetnice kontaktirate točko SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije na telefon: 05 662 58 34

Viri: SPIRIT Slovenija - https://www.spiritslovenia.si/razpis/387