Predstavitev izgradnje kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Čisto Koper in Ankaran

zborobčanov
Zborovanje stanovalcev v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran. Foto: Občina Ankaran

V četrtek, 9. junija, je Občina Ankaran v okviru izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki spada v medobčinski projekt Čisto za Koper in Ankaran organizirala zbor stanovalcev Ceste na Prisojo, stanovalcev dela Ivančičeve ceste in Razgledne poti, ki jim je bilo predstavljeno priključevanje na omrežje.

Zbrane je najprej nagovoril župan Gregor Strmčnik, ki je osvetlil pomen varovanja okolja in medobčinskega sodelovanja, med drugim pa izpostavil, da se s tem projektom prične dosledno ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije v Ankaranu. V okviru projekta bo do naslednjega leta v občini zgrajene skupno 2,5 km meteorne in slab kilometer fekalne kanalizacije. Na kanalizacijsko omrežje bo dodatno priklopljenih 49 objektov in 177 občanov. Občina poleg ostalih sredstev, ki jih namenja kot partnerica, dodatnih 200.000 EUR namenja tudi vzporedni meteorni kanalizaciji.         

V nadaljevanju so občinske strokovne službe predstavile informacije o projektu. V občini Ankaran so dela potekala na treh gradbiščih; Zbirni kanal Kolomban – Ankaran, Kanalizacija Kolombini in Kanalizacija Barižoni. Na prvih dveh so dela že zaključena, Kanalizacija Barižoni, katere del poteka v Mestni občini Koper, pa bo končana predvidoma marca prihodnje leto. Ponazorili so tudi primer postopka priključitve na novozgrajeno omrežje.

Strokovni sodelavci občinske uprave so predstavili tudi predlog Odloka o subvencioniranju hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, ki je bil nato sprejet 13. junija na redni seji občinskega sveta Občine Ankaran. Zaključni del predstavitve je bil namenjen tudi vprašanjem stanovalcev.

Občina Ankaran in Mestna občina Koper v okviru naložbe gradita 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. 


S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem. 


Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra sredstev državnega proračuna, razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili sami (koprska 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra).


Občini sta za projekt, ki traja dobri dve leti, pridobili 14 gradbenih dovoljenj, dela izvaja na razpisu izbrano gradbeno podjetje Ginex International, d. o. o. v skupnem nastopu z GMW, d. o. o. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.