Prijava obratovalnega časa

obratovalničas
Prijava obratovalnega časa. Foto: Pexels.com

Ob izteku leta vas želimo spomniti, da bo treba v prihodnjem letu znova obnoviti dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času, ki ga določi skladno s predpisi in ga prijavi občinskemu organu, ki je pristojen za to področje.

Ločimo redni in podaljšani obratovalni čas 

Redni obratovalni čas pomeni obratovanje med 6. in 22. uro, obratovanje izven tega časa pa se šteje za podaljšani obratovalni čas.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

Ne glede na določilo prve alineje gostincu, ki prijavi samo redni obratovalni čas in ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu (naziv, sedež ...).

 Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pa je treba pri pristojnem organu vložiti vlogo, ki je dostopna na spletni strani občine: Dostop do vloge <<

 Vlogo s prilogami je treba oddati najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja v podaljšanem obratovalnem času, in sicer v sprejemni pisarni občine (osebno, po pošti ali po elektronski pošti).

 V skladu s 17. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) lahko gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine.