Pojdite na vsebino

Rebalans proračuna občine kot odziv na spremenjene okoliščine

Na 27. redni seji Občinskega sveta je bil sprejet rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2022, ki je nastal kot posledica spremenjenih okoliščin poslovanja – zamika udejanjanja načrta menjav zemljišč Občine Ankaran z Republiko Slovenijo, spremenjenih cen gradbenega materiala in energetske krize.

Ankaran panoramsko (Foto: Jaka Ivančič)

Na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so se občinski svetniki seznanili s Poročilom o pregledu stanovanjskega fonda in stanovanjske politike v Občini Ankaran ter Poročilom o razpolaganju z nepremičninskim premoženjem v Občini Ankaran v letu 2020, ki ga je podal Nadzorni odbor Občine Ankaran. V nadaljevanju so obravnavali in podali soglasje k predlogoma sistemizacije delovnih mest in oddelkov ter financiranje nadstandardnega programa za Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, Vrtec Ankaran, ter sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Giardino d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran, za šolsko leto 2022/2023. 

Občinski svetniki so potrdili predlog Odloka o rebalansu Občine Ankaran za leto 2022, ki je sprejet zaradi uravnovešenja prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna, nastal pa je kot odziv na posledice spremenjenih okoliščin poslovanja v letu 2022. Zaradi neusklajenosti, pomanjkanja poenotenih navodil in očitne pomanjkljive komunikacije med upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije na območju Občine Ankaran je prišlo v letu 2022 do več nepotrebnih zapletov in do delnega zastoja pri načrtovanih menjalnih poslih z državo. Zaradi okrnjene izvedbe programa menjav nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, nato tudi zaradi menjave Vlade Republike Slovenije, je prišlo do časovnega zamika pri udejanjanju Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran. Zaradi navedenega je bilo posledično v proračunu Občine Ankaran treba spremeniti prikaz načrtovanih finančnih transakcij, ki se izkazujeta tako na strani prihodkov kot tudi na strani odhodkov. Drugi razlog za rebalans letošnjega proračuna je vpliv sprememb cen v gradbeništvu, ki so nastale kot posledica globalne draginje gradbenih materialov, in energetske krize kot posledice ukrajinske krize. Močno spremenjene okoliščine vplivajo na zamik izvajanja posameznih projektov iz Načrta razvojnih programov, s čimer se soočajo tudi druga okolja in trgi. 

Po rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022 so prihodki predvideni v višini 8.872.312,09 EUR, kar znaša 14.244.906,36 EUR manj glede na sprejeti proračun. Glede na sprejeti/veljavni proračun se po rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022 znižajo tudi investicijski in tekoči odhodki; predvideni odhodki Občine Ankaran v letu 2022 znašajo 17.445.634,51 EUR, kar znaša 13.688.283,94 EUR manj glede na sprejeti proračun. Za pokritje razlike med prihodki leta 2022 in odhodki 2022 ima Občina Ankaran zagotovljena sredstva iz prihrankov neporabljenih sredstev iz leta 2021, ki so ostala neporabljena na računu občine.

V nadaljevanju je občinski svet potrdil predlog imenovanja nadomestnih članov občinske volilne in posebne občinske volilne komisije.

Občinski svet je obravnaval tudi predlog za spremembo Statuta Občine Ankaran v delu, ki se nanaša na nagrajevanje občinskih svetnikov tako, da bi se članom Občinskega sveta začela izplačevati sejnina. Do predloga se je uradno opredelil župan Gregor Strmčnik, ki je v odzivu, ki so ga v pisni obliki prejeli vsi člani občinskega sveta, pojasnil, zakaj predloga ne podpira. Stališče župana je v priponki.

Opredelitev župana do predloga spremembe statuta - izplačevanje sejnin