Pojdite na vsebino

Sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

Kanalizacija ČKA 01
Vlogo za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje je treba oddati najkasneje do 30. novembra.

Občina Ankaran je v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran« objavila javni razpis za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe (gospodinjstva), ki so lastniki obstoječih individualnih stanovanjskih objektov na območju aglomeracije Hrvatini (vključuje tudi območje občine Ankaran) v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«. Do subvencije za izgradnjo individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov so lastniki objektov upravičeni samo v času gradnje novega javnega omrežja, in sicer v roku šestih mesecev od poziva za priključitev na kanalizacijski sistem in najkasneje do 30. novembra 2024.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ankaran za leto 2024 v višini 90.000,00 EUR.

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija vključno z vlogo je na voljo na spletni strani Občine Ankaran v rubriki Uradne objave ali v sprejemni pisarni Občine Ankaran v času uradnih ur na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran. Rok za oddajo vloge je najkasneje do 30. novembra 2024.

Namen financiranja je spodbujanje lastnikov nepremičnin k čimprejšnji priključitvi objektov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v obravnavani aglomeraciji. S tem se omogoči izpolnjevanje pogojev, ki so določeni za črpanje evropskih sredstev, s katerimi je financirana investicija izgradnje omrežja, in izboljšanje okoljskih standardov na tem območju.