Uspešno izvedena prva delavnica za pripravo Celostne prometne strategije (CPS)

Na prvi delavnici v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Ankaran z naslovom »Kako promet vpliva na nas, kakovost bivanja in gospodarstvo«, 3. junija 2020, so se predstavniki različnih deležnikov v občini seznanili z izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi priprave CPS.

Neglede na spremenjen načrt letošnjega dela Občine Ankaran, ki je zaradi nove koronavirusne bolezni COVID-19 omejila organizirano družbeno in družabno življenje ter dogajanje v lokalni skupnosti, se sprejemanje občinskih strateških razvojnih načrtov in priprava vseh projektnih dokumentacij iz načrta razvojnih programov občine v letu 2020 ohranja in odvija po nespremenjeni časovnici. 

Med ključno načrtovanje sodi tudi priprava Celostne prometne strategije (CPS), ki se pripravlja v okviru priprave Dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka Občina.  Gre za strateški dokument, namenjen doseganju ciljev Občine na področju urejanja prometa, s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju Občina Ankaran oblikuje trajnostno strategijo tudi na področju prometa. Le-ta bo vplivala na povečanje varnosti v prometu, izboljšala bo učinkovitost javnega prometa, spodbujala pešačenje in kolesarjenje, posledično pa zmanjšala negativne vplive na okolje ter na onesnaženje zraka, s čimer bo pomembno izboljšala kakovost bivanja v občini. Strateški dokument, ki se pripravlja v sodelovanju z družbo PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., predstavlja podlago za dostop do sredstev Evropske skupnosti, saj pri njem sodelujeta tudi SID banka, d.d., in Evropska investicijska banka (European Investment Bank), ki bosta omogočili pridobivanje in koriščenje evropskih sredstev

Več o včerajšnji prvi delavnici v sklopu priprave analize stanja z naslovom »KAKO PROMET VPLIVA NA NAS, KAKOVOST BIVANJA IN GOSPODARSTVO«, ki je v prostorih občinske uprave potekala ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, je bila namenjena deležnikom, prepoznanim kot ključnim v fazi priprave strategije kot tudi o pripravi CPS si lahko preberete v sporočilu za javnost.  

V preteklih dneh so gospodinjstva v Občini Ankaran v svoje nabiralnike prejela tudi anketne vprašalnike z vsebino o prometu in javnih površinah, s katerimi želi Občina Ankaran glede prometa za potrebe priprave CPS pridobiti čim več mnenj, predlogov in pobud tudi neposredno od občanov. Anketni vprašalnik je objavljen tudi na spletni strani občine www.občina-ankaran.si in omogoča elektronsko izpolnjevanje. Informacije, pridobljene z anketami in delavnicami, bodo v največji možni meri upoštevane pri izdelavi kakovostne prometne strategije kraja, zato občina vse zainteresirane poziva k udeležbi v anketi in k podaji kakovostnih predlogov. 

Javna razprava v okviru projekta izdelave CPS bo 18. junija 2020 in bo v luči varovanja zdravja ter priporočil NIJZ potekala v elektronski obliki.