Začetek urejanja odnosov med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo

Ljubljana - Ankaran, 27. 11. 2020. Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta dosegla pomemben preboj pri urejanju odprtih zadev med državo in lokalno skupnostjo.

podpisom 5 nepremičninskih poslov in pisma o nameri sta se zavezala k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in  lokalno skupnostjo. 

Na območju Občine Ankaran se izvaja veliko pomembnih državnih dejavnosti in nalog, med katerimi je največja in najpomembnejša državna infrastruktura mednarodno pristanišče za tovorni promet. Preplet pomembne infrastrukture in različnih dejavnosti terja skupno urejanje in reševanje številnih vprašanj, glede katerih se država in občina morata dogovoriti na način, ki obema omogoča izvajanje svojih zakonskih nalog. Občina Ankaran je še pred konstituiranjem, intenzivneje pa vse od ustanovitve dalje, pozivala državo k skupnemu dogovoru in usklajevanju na skupnih področjih, vendar zaradi obsežnosti problematik, umeščenih v različna ministrstva, doslej z državo ni uspela doseči enotnega dogovora, ki bi uredil vsa odprta vprašanja. 

Pet pogodb in pismo o nameri izkazuje resen namen urejanja odnosov

Podpis pogodb med Občino Ankaran in Ministrstvom za infrastrukturo dne 27. 11. 2020 (foto: MZI)Večmesečna usklajevanja in dogovarjanja z Ministrstvom za infrastrukturo so pripeljala do pomembnih dogovorov med občino in državo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik sta podpisala 5 pogodb za pridobitev zemljišč za razvoj pristanišča in  pismo o nameri, s katerim sta se zavezala k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti. 

S podpisom petih nepremičninskih poslov sta Občina Ankaran in Ministrstvo za infrastrukturo omogočili:

  • Občini Ankaran pridobitev ključnih nepremičnin na območju Sv. Katarine v skupni površini 7.708 m2, potrebnih za ureditev lokalnega pristanišča (komunalnih privezov in spremljajočih objektov), za kar bo Občina Ankaran plačala 946.213,00 EUR. 
  • Republiki Sloveniji pridobitev nepremičnin za potrebe ureditve pristanišča na območju t.i. kasete 6A in 7A, kar je skladno z državnim prostorskim načrtom. Pogodbena vrednost kupoprodajne pogodbe za Kaseto 6A v skupni površini 66.034 m2 znaša 5.810.992,00 EUR, za Kaseto 7A v skupni površini 43.205 m2 pa 3.283.580,00 EUR. Skupno bo država Občini Ankaran za Kaseti 6A in 7A plačala 9.094.572,00 EUR. 
  • Republiki Sloveniji pridobitev nepremičnin za ureditev območja zunanjega kamionskega terminala (nepremičnine pod oziroma ob viaduktu), ki bo imel neposredni vstop iz avtoceste in bo s tem razbremenil lokalno Železniško cesto. Za parcele v skupni površini 3.300 m2 bo država Občini Ankaran plačala 214.974,70 EUR. 
  • Brezplačni prenos lastništva na črpališču depresijskih voda Ankaranske Bonifike iz Občine Ankaran na Republiko Slovenijo. S tem je Občina Ankaran Republiki Sloveniji brezplačno odsvojila nepremičnini v skupni površini 5.264 m2, ki v naravi predstavljata črpališče depresijskih voda in utrjen, odprt kanal, ki se steka v črpališče depresijskih voda; gre za prenos vodne in komunalne infrastrukture za odvodnjavanje tega območja na državo. Občina Ankaran se je razbremenila stroškov in morebitnih obveznosti glede tega območja, Republika Slovenija pa ustvarja pogoje za zagotavljanje poplavne varnosti javne vodne in komunalne infrastrukture, predvsem za zavarovanje obstoječih in nadaljnjih investicij v pristaniško infrastrukturo, namenjeno za javni promet (npr. kamionski terminal…). 

Od prodaje predmetnih nepremičnin bo Občina Ankaran v proračun s strani Republike Slovenije prejela približno 9,3 milijona EUR, za nakup nepremičnin na območju Sv. Katarine pa bo odštela približno 0,9 milijona EUR.

Sklenjene pogodbe predstavljajo pomemben korak naprej v sodelovanju države in občine ter pomenijo začetek urejanja odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran

»Današnji podpis dokumentov med Občino Ankaran in Ministrstvom za infrastrukturo pomeni začetek urejanja problemov, ki so se v več desetletjih nakopičili na relaciji med državo in lokalno skupnostjo Ankarana. Gre za postopke harmonizacije prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države in občine, torej državnega prostorskega načrta za pristanišče z nedavno sprejetim občinskim prostorskim načrtom Občine Ankaran, ter na podlagi tega za možnost izvedbe niza ključnih projektov, na eni strani za nadaljnji razvoj pristanišča, na drugi strani pa za potrebno infrastrukturo lokalnega pomena. Današnji dokumenti omogočajo širitev in izgradnjo kamionskega terminala z neposrednim dostopom do avtocestnega omrežja, kar bo razbremenilo lokalno cesto med Ankaranom in Koprom in izboljšalo pogoje življenja tudi v sosednji Mestni občini Koper. Dokumenti omogočajo začetek rekonstrukcije Železniške ceste, izgradnjo mostu preko obrobnega kanala, začetek urejanja državne Jadranske ceste, priključka iz Železniške ceste na Jadransko cesto z novim krožiščem. Pomenijo možnost urejanja dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov - za območje Športnega parka Sv. Katarina in za območje Športnega centra Sv. Katarina, za izgradnjo novega krajevnega pristanišča ter omogočajo pristop k umestitvi ostale infrastrukture na območje med vojašnico Slovenski pomorščaki vse do Železniške ceste,» je pomen dogovorov za Ankaran strnil župan Gregor Strmčnik. 

Podpis pogodb med Občino Ankaran in Ministrstvom za infrastrukturo dne 27. 11. 2020 (foto: MZI)

Pismo o nameri, zaveza k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti

Izjemen dosežek pogajanj predstavlja pismo o nameri, s katerim sta se podpisnika zavezala k prizadevanjem za sklenitev dogovorov za skupno izvajanje ukrepov na območju državnega prostorskega načrta za pristanišče ter za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča na okolje in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. Cilj je vzpostavitev ravnovesja med razvojem in širitvijo pristanišča na območje občine Ankaran ter zagotovitvijo kakovostnejšega življenja prebivalcev ankaranske občine. Hkrati si bosta podpisnika z imenovanjem delovne skupine prizadevala skleniti ustrezne dogovore oz. izvesti aktivnosti v zvezi z drugimi odprtimi vprašanji, ki so pomembna tako za razvoj pristanišča kot za razvoj lokalne skupnosti.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na tej povezavi, kjer so na ogled tudi grafike predmetnih nepremičnin.    

Izjava župana Gregorja Strmčnika po podpisu pogodb

Skupna izjava MZI in Občine Ankaran po podpisu pogodb