Zadržano in previdno v skromnejše poletje 2020, povečanje sredstev za socialne pomoči in ukrepe za blažitev posledic epidemije

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran je bil sprejet nov občinski Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči, Odlok o blaženju posledic epidemije COVID-19 ter 1. rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2020, ki upošteva omenjena odloka ter sprejete ukrepe za blaženje posledic epidemije.

Z novima odlokoma do obsežnejših socialnih pomoči in blaženja posledic epidemije COVID-19 

Občinski svetniki Občine Ankaran so na 9. redni seji sprejeli Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči Občine Ankaran. Z mislijo na socialno najbolj ogrožene nov odlok Občine Ankaran o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran širi nabor možnih socialnih pomoči in prinaša možnost tudi večkratne uveljavitve določenih socialnih pomoči. Vsebina odloka je bolj življenjska, pri dodeljevanju pa se Center za socialno delo lahko posvetuje z Občino Ankaran in v večji meri lahko upošteva trenutne okoliščine za posamezen primer. 

Občina je sprejela odlok o blaženju posledic epidemije Covid-19 (Foto: Pexels.com)Sprejet je bil tudi Odlok o blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19, ki ga je Občina Ankaran pripravila v sklopu prvega paketa ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19, namenjenega občanom in gospodarstvu, skladno s predhodno potrjenimi smernicami občinskega sveta z dne 31. 3. 2020. Odlok se nanaša na kritje stroškov za izredne denarne pomoči, programe dodatne pomoči na domu, oprostitev plačila stroškov predšolske vzgoje, oprostitve ali delne oprostitve plačil občinskih dajatev in taks ter nadomestil in najemnin za javne občinske prostore. Kljub številnim sprejetim ukrepom Vlade RS za blaženje negativnih posledic epidemije COVID-19, so namreč določene skupine občanov zaradi epidemije bolj prizadete, kar lahko pomembno vpliva na njihovo trenutno zmožnost kritja stroškov za preživljanje. Poleg tega določenim javnim zavodom, ki ne smejo opravljati svoje dejavnosti, nastajajo stroški, ki ne morejo bremeniti zgolj uporabnikov. Tudi druge subjekte, ki zaradi ukrepov iz naslova epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti, še vedno bremenijo določene občinske davščine, ki jih trenutno ne morejo plačati oz. jih ne bi bilo pravično obračunati. Iz navedenih razlogov je Občina Ankaran v okviru svojih pristojnosti za svoje občane sprejela dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije.

1. rebalans zaradi posledic epidemije COVID-19 in ukrepov za blažitev njenih posledic 

V nadaljevanju so svetniki potrdili predlog Odloka o 1. rebalansu Občine Ankaran za leto 2020, ki vsebuje tako finančne učinke posledic epidemije COVID-19 (pričakovano zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse, izpad prihodkov od najemnin, izpad prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter zmanjšanje prihodkov od prodaje blaga in storitev, kot posledice epidemije COVID-19) kot tudi finančne učinke sprejetih novih odlokov o dodeljevanju socialnih pomoči in o blaženju posledic epidemije COVID-19. Celotni proračun občine za leto 2020 je po prvem rebalansu za 1.225.674,57 EUR nižji od prvotnega proračuna. 

Skromnejše poletje 2020

Po prvi sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 je pričakovati skorajšnja nova sproščanja, a letošnje poletje v Ankaranu bo drugačno. Občina Ankaran je letošnji načrt dela prilagodila razmeram epidemije; omejuje se organizirano družbeno in družabno življenje ter dogajanje v lokalni skupnosti. 

Plaža Debeli rtič (foto: Manuel Kalman)Občinski gostinski obrati na kopališčih bodo zaprti do 30. 6. 2020. Javna kopališča bodo letošnje poletje urejana skromneje. Manj bo združevanj ljudi - kulturnih in športnih ter ostalih prireditev, druženja bodo predvsem bolj zadržana in previdna. Tradicionalna festivala »Poletje v Ankaranu« in »December v Ankaranu« sta odpovedana, dopušča se možnost njune izvedbe na alternativni način in v skromnejšem obsegu, upoštevajoč prihodnji razvoj trajanja oz. posledic epidemije. Poletnega avtobusa in poletne turistične ladjice ne bo, parkirišča ob kopališčih z vzpostavljenim sistemom za obračunavanje parkirnine bodo plačljiva. Zaradi okrnjenega programa dela številnih društev bosta ustrezno skromnejša tudi občinska razpisa za sofinanciranje družbenih, kulturnih in športnih društev ter financiranje izven-šolskih dejavnosti in programov za mladino. Aprilska in junijska številka občinskega glasila »Amfora« ne bosta izšli, za zagotavljanje informacij občanom pa v času epidemije izhaja izredno glasilo »Varujmo zdravje!«.

Sprejemanje občinskih strateških razvojnih načrtov in priprava vseh projektnih dokumentacij iz načrta razvojnih programov občine pa se v letu 2020 ohranjajo in odvijajo po nespremenjeni časovnici.

Epidemija za seboj pušča velike spremembe na družbenem, družabnem in gospodarskem področju, žal pa tudi na socialnem. Zato je prva skrb Občine Ankaran v letu 2020 pomagati občanom in ostalim skupinam pomoči potrebnih, ob tem pa nadaljevati dosledno izvajanje ukrepov za omejevanje širjenja epidemije COVID-19. 

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so bili vsi sklepi sprejeti soglasno.

Seja je bila izpeljana z upoštevanjem varnostnih priporočil NIJZ – varna razdalja, razkuževanje in uporaba zaščitnih mask.