Pojdite na vsebino

Depresijsko črpališče Ankaran – Bertoki - poziv lastnikom

Med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo in Luko Koper d.d. je na podlagi Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/1721/18 –ZNOrg, 31/18 –ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) in Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18, 62/19, 51/21) sklenjena Koncesijska pogodba za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča št. 2411-08-800011 z dne 8. 9. 2008. 
Znotraj koprskega tovornega pristanišča oziroma v koncesijskem območju sta z dnem 3. 4. 2021 tudi nepremičnini s parc. št. 878/63 in 878/19, obe k.o. 2594 – Ankaran, ki v naravi predstavljata depresijsko črpališče Ankaran – Bertoki.  

Vse lastnike ali upravljavce nepremičnin/-e, ki v naravi predstavlja/-jo kanal, jašek idr., po katerem se meteorne vode stekajo do depresijskega črpališča Ankaran, pozivamo, da redno odstranjujejo prekomerne zarasti na bregovih, redno odstranjujejo plavje, odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete in snovi oziroma opravijo vsa druga potrebna dela in aktivnosti, v izogib možnosti nastanka škode na depresijskem črpališču Ankaran na območju, kjer le-to preprečuje negativne vplive voda. 

V kolikor dela ne bodo pravočasno in primerno izvedena, ter bi opustitev lahko povzročila nastanek škode na depresijskem črpališču Ankaran, bo Luka Koper d.d. za morebitne poškodbe in dodatne stroške čiščenja/košnje bremenila lastnika, drugega posestnika ali upravljavca nepremičnine ter o tem obvestila pristojno lokalno skupnost. Naprošamo za takojšnjo izvedbo zgoraj zaprošenih del.


Luka Koper, d.d.

Področje investicij