Pojdite na vsebino

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ankaran v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ankaran poziva vse zainteresirane, da do 5. 7. 2023 do 12. ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika, ki bo v svetu zastopal interese občine in zagotavljal dobro komunikacijo med svetom in občino. Predlog mora biti podan na obrazcu,

Center za socialno delo Južna Primorska je Občini Ankaran posredoval dopis z zahtevo po imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska (v nadaljevanju svet), zaradi prenehanja mandata dosedanjemu predstavniku. V skladu s 15. členom sklepa o ustanoviti CSD Južna Primorska (Ur. l. RS, št. 30/2018) se mora imenovati nov predstavnik Sveta CSD Južna Primorska, saj je dosedanjemu potekel mandat dne 11. 6. 2023. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ankaran poziva vse zainteresirane, da do 5. 7. 2023 do 12. ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika, ki bo v svetu zastopal interese občine in zagotavljal dobro komunikacijo med svetom in občino. Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del poziva. Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oziroma imenovanjem.

Prosimo vas, da pisne predloge posredujete v zaprti ovojnici z označbo na prvi strani »IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD – NE ODPIRAJ« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Ankaran, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jadranska 66, 6280 Ankaran.  

Rok za oddajo je 5. 7. 2023 do 12. ure. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov občine do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če je poslana s priporočeno pošiljko in oddana na pošti najpozneje zadnji dan za prijavo. Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala. Pravočasne in popolne predloge bo komisija obravnavala in nato svoj predlog poslala občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo oziroma potrditev.

JAVNI POZIV S PREDLOGOM IN SOGLASJEM PREDLAGANEGA KANDIDATA

INVITO PUBBLICO, PROPOSTA E CONSENSO