Pojdite na vsebino

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023. Vlogo je možno oddati (tudi) osebno v pisarni za štipendije v Domu družbenih dejavnosti. Rok za oddajo vloge je 9. 9. 2022. Razpis za študente bo konec meseca septembra.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023 

Štipenditor: OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO

Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

tel.: 05 66 53 000

matična številka: 2482851000

davčna številka: SI71620176

Objava razpisa: 24. 8. 2022 na spletni strani Občine Ankaran

Rok prijave: od 24. 8. 2022 do vključno 9. 9. 2022. Vloge, oddane pred začetkom roka oziroma po izteku roka za prijavo, bodo zavržene.

Skupna vrednost razpisanih štipendij: do 150.000,00 EUR 

Višina osnovne štipendije za dijake: 10 TZŠ*

Vrednost 1 TZŠ = 1 EUR

*TZŠ je točka za štipendijo

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dijakov iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023.

S ciljem spodbujanja izobraževanja, povečanja dostopnosti in doseganja višje ravni izobrazbe, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnega vključevanja mladih v lokalno okolje se razpisujejo:

- štipendije za dijake iz občine Ankaran od vključno prvega letnika dalje za šolanje na srednjih  
  šolah v Republiki Sloveniji ali tujini, ki so prvič vpisani v letnik;

- štipendije za dijake, ki ponavljajo letnik zaradi:

 • starševstva,
 • opravičljivih zdravstvenih razlogov,
 • izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
 • neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile.

Dokumentacija, ki jo mora dijaki predložiti za prijavo za dodelitev štipendije:

OBRAZEC 1: VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
OBRAZEC 2: PRILOGE - DOKAZILA
OBRAZEC 3 (samo za branje): MERILA
 • izpolnjena in podpisana Vloga za štipendijo (OBRAZEC 1),
 • Dokazila in priloge (OBRAZEC 2) o izpolnjevanju pogojev za pridobitev osnovne štipendije in za korekcijske količnike glede na dodatna merila za izboljševanje višine štipendije: 
  • POTRDILO O VPISU oziroma O POGOJNEM VPISU* dijaka za šolsko leto 2022/2023 (dijaki, ki se šolajo v tujini, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik), iz katerega je razviden kraj šolanja,
  • KOPIJA SPRIČEVALA PREDHODNEGA RAZREDA OZ. LETNIKA, iz katerega so razvidne posamezne ocene (za izračun povprečja) in učni uspeh dijaka v preteklem šolskem letu (dijaki, ki se šolajo v tujini, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik),
  • KOPIJA obeh strani BANČNE KARTICE dijaka, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji, na katerega se bo nakazovala štipendija (številka kartice in koda CVC/CVV – koda za validacijo kartice, naj bosta prekriti),
  • KOPIJA dokumenta, iz katerega je razvidna davčna številka dijaka,
  • KOPIJA dokumenta, iz katerega je razviden EMŠO dijaka,
  • KOPIJA odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali odločbe o usmeritvi v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo dijaki s posebnimi potrebami), 
  • DOKAZILA o izjemnih dosežkih in priznanjih na posameznem področju, izdana s strani institucije oziroma odgovorne osebe, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o uspehu pri NPZ v 9. razredu, dokazila o dokončanju razredov v enem šolskem letu,
  • POTRDILO nevladne organizacije ali druge pravne osebe o opravljenem prostovoljskem delu skupaj s številom opravljenih ur, 
  • POTRDILO o krvodajalstvu (najmanj dvakrat v enem letu), o aktivnem delovanju v gasilstvu, oziroma drugem opravljenem družbeno koristnem delu skupaj s številom opravljenih ur,
  • KOPIJA NASTANITVENE POGODBE Z DIJAŠKIM DOMOM oziroma NAJEMNE POGODBE, iz katere je razvidno, da bo dijak med šolskim letom 2022/23 prebival v nastanitvi, ki je od naslova stalnega bivanja oddaljena več kot 70 km

* V primeru predložitve POTRDILA O POGOJNEM VPISU se pogodba o štipendiranju sklene ob izpolnitvi pogojev za redni vpis.

Pogoji in merila za dodelitev štipendij:

Štipendijo lahko pridobi oseba s statusom dijaka, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022) in:

 • ima na dan objave razpisa za dodelitev štipendije in ves čas prejemanja štipendije stalno prebivališče v občini Ankaran,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • v času vložitve vloge še ni dopolnil 22 let,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pogoj stalnega prebivališča v občini Ankaran izpolnjuje dijak oziroma štipendist, če na naslovu stalnega prebivališča v občini Ankaran stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov.

Merila za dodelitev višin štipendij dijaku so: učni uspeh predhodnega letnika oziroma razreda izobraževanja, izjemni dosežki, deficitarnost poklicev, za katero se šola ali smeri izobraževanja, družbena angažiranost, kraj šolanja in vrsta nastanitve. Vsako merilo za ocenjevanje uspeha in dosežkov je ovrednoteno s korekcijskim količnikom. (OBRAZEC 3)

Komisija lahko od dijaka zahteva v predložitev dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma doseganju meril. 

V primeru, da se dijak izobražuje na programih deficitarnih področij, lahko pridobi dodatni korekcijski količnik.  

Deficitarna področja za štipendiranje dijakov za šolsko leto 2022/2023 so:

 • gastronomske in hotelske storitve
 • gradbeništvo
 • logistika
 • zdravstveni tehnik
 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar–polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku.

Deficitarna področja za štipendiranje dijakov za šolsko leto 2022/2023 so ovrednotena s korekcijskim količnikom 4.

Način oddaje vlog: 

- osebno v Domu družbenih dejavnosti, Bevkova 1, 6280 Ankaran, soba 5 (1. nadstropje), od ponedeljka do četrtka med 9. in 16. uro in ob petkih med 9. in 14. uro; 

- po elektronski pošti na naslov stipendije@obcina-ankaran.si. OPOMBA: Vloga preko elektronske pošte je ustrezna le, če so vsi obrazci ustrezno izpolnjeni, podpisani in skenirani ter posredovani v enotnem sporočilu (mailu). Vloga bo štela za pravočasno le, če bo prispela na navedeni elektronski naslov najkasneje 9. 9. 2022 do 23.59 ure.

- s priporočeno pošto na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, s pripisom »za JR za štipendiranje dijakov iz občine Ankaran za šolsko leto 2022/2023«. Vloga bo štela za pravočasno le, če bo oddana na pošto najkasneje 9. 9. 2022.

Obveščanje o izidu javnega razpisa:   

Dijaki bodo o izidu JR obveščeni z odločbo direktorja občinske uprave ali z njegove strani pooblaščene osebe v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi. Z upravičenci do štipendije bo župan občine podpisal pogodbe o štipendiranju za leto 2022/2023.

Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije v zvezi z razpisom dijaki dobijo v pisarni za štipendiranje na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721.

Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si). Zainteresirani dijaki jo v tem roku lahko prevzamejo tudi v pisarni za štipendije v 1. nadstropju Doma družbenih dejavnosti, Bevkova 1, Ankaran, soba 5, od ponedeljka do četrtka med 9. in 16. uro in ob petkih med 9. in 14. uro.

Informacija o dostopnosti do Odloka s pogoji in merili:

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2406.