Pojdite na vsebino

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovna mesta: Občinski redar pripravnik

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, PDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), Župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo osmih prostih uradniških delovnih mest: Občinski redar pripravnik 

Informacije o javnem natečaju in vsi pogoji za zasedbo delovnega mesta so objavljeni na spletni povezavi.