Pojdite na vsebino

Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2022

Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru.

Priznanje vsebuje:

  • pisno listino in
  • denarno nagrado. Višina denarne nagrade znaša 4.000,00 EUR.

Predlagatelji kandidatov (posamezniki, skupine, društva, zavodi in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo pisno soglasje kandidata za kandidaturo (soglasje za uporabo osebnih podatkov), podatke o predlagatelju, podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju umetniškega ustvarjanja, raziskovanja, oblikovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre (utemeljitev predloga). K razpisni dokumentaciji je priložen prijavni obrazec za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2022.

Za resničnost in točnost podatkov odgovarjajo pobudniki.

Komisija bo pri izboru kandidata upoštevala merila iz 12. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, in sicer:

  • da je kandidat državljan Republike Slovenije;
  • uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre ter njeni prepoznavnosti v širšem prostoru;
  • prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja;
  • uveljavljenost kandidata v Istri in širšem prostoru.

Rok za predložitev predlogov je vključno do 31. 12. 2022.

Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletnih straneh vseh štirih občin. Obvestilo o objavi javnega razpisa bo objavljen tudi v časniku Primorske novice.

Za pravočasne se bodo šteli vsi predlogi, ki bodo prispeli do 31. 12. 2022 oziroma bodo ta dan oddani po pošti kot priporočene pošiljke.

Predlog mora biti izpolnjen na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Ovojnica mora biti čitljivo izpisana s podatki o pošiljatelju in obvezno opremljena s pripisom na sprednji strani »NE ODPIRAJ – PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS ZA NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA ZA LETO 2022«.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov, naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).

Postopek javnega razpisa vodi komisija. Pred odločitvijo lahko komisija zbere še dodatne podatke o kandidatih in njihovem delu, lahko pa si priskrbi mnenje priznanih strokovnjakov. Med predlaganimi kandidati komisija z večino glasov vseh članov izbere prejemnika priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Odločitev komisije mora biti obrazložena.

Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2022 najkasneje v štirinajstih dneh od obravnave popolnih vlog.

Delo komisije je neodvisno in avtonomno. Odločitev komisije je dokončna.

Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2022 in razpisni obrazec sta objavljena na spletni strani:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure), in sicer pri kontaktni osebi: Milka Bauer, telefon: 05/ 66 00 321, e-pošta: milka.bauer@izola.si.


1. Razpisna dokumentacija

1. Bando di concorso

2. Prijavni obrazec

2. Modulo di partecipazione