Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

Občina Ankaran na podlagi Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2024 (Uradni list RS, št. 134/2023), Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Ur. l. št. 96/2022, v nadaljevanju: odlok) in Sklepa o določitvi podrobnih pogojev za pridobitev subvencije, višine subvencije, postopka ter obdobja upravičenosti do subvencije za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Spletna stran občine Ankaran, uradne objave), 

objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«. Namen financiranja je spodbujanje lastnikov nepremičnin k čimprejšnji priključitvi objektov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v obravnavani aglomeraciji. S tem se omogoči izpolnjevanje pogojev, ki so določeni za črpanje evropskih sredstev, s katerimi je financirana investicija izgradnje omrežja, in izboljšanje okoljskih standardov na tem območju.

 

 1. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNEGA RAZPISA

Sofinancira se izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje na območju aglomeracije Hrvatini (vključuje tudi območje občine Ankaran) v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«.

 

 1. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV NA JAVNEM RAZPISU 

 3.1. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe (gospodinjstva), ki so lastniki obstoječih individualnih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju aglomeracije Hrvatini (vključuje tudi območje občine Ankaran) v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«.

Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so upravičeni do subvencije samo v času gradnje novega javnega omrežja, in sicer:

 • za izgradnjo individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v roku 6 mesecev od poziva za priključitev na kanalizacijski sistem in
 • najkasneje do 30. 11. 2024.

3.2. SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IN OMEJITVE:

Upravičenec do sredstev mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:

 • individualni hišni priključek mora biti izveden v skladu z že izdelanim projektom priključevanja na javni kanalizacijski sistem in skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve na kanalizacijo odpadnih vod (PRILOGA 1 k pozivu za priključitev), kar se dokazuje z Zapisnikom pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo, ki so ga potrdile strokovne službe izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Javnega podjetja Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l. (v nadaljevanju: Marjetica Koper);
 • sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajene. Upravičenec mora vlogi priložiti izjavo, da je stavba zgrajena legalno (Priloga 2);
 • upravičenec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Ankaran, kar bo preverjeno pred izdajo sklepa o izbiri in pred nakazilom sredstev na podlagi pogodbe.
 1. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ankaran za leto 2024, na proračunski postavki 2440 Komunalna ureditev - kanalizacije, NRP OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki, v višini 90.000,00 EUR.

Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:

 • sofinanciranje izgradnje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje in znaša 80 (osemdeset) evrov za vsak t.i. tekoči meter priključka (hišni priključek padavinske kanalizacije ni predmet subvencije).
 1. VSEBINA VLOGE

Postopek dodelitve sredstev se prične na podlagi vloge, ki jo upravičenec pošlje na Občino Ankaran.

Obvezne sestavine vloge so:

 • izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu (vloga – priloga 1),
 • podpisana izjava (priloga 2),
 • Zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo, ki velja kot potrdilo Marjetice Koper o skladnosti priključka s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve na kanalizacijo odpadnih vod (PRILOGA 1 k pozivu za priključitev) in dolžini hišnega priključka,
 • parafiran osnutek pogodbe o dodelitvi sredstev med Občino Ankaran in upravičencem do sofinanciranja (priloga 3).

 

 1. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija vključno z vlogo bo od dneva objave javnega razpisa na razpolago na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si, v rubriki »Uradne objave») ali v sprejemni pisarni Občine Ankaran v času uradnih ur na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili:

- po pošti na naslov:

Občina Ankaran

Oddelek za razvoj in investicije

Jadranska cesta 66

6280 Ankaran

 • ali osebno v sprejemni pisarni med uradnimi urami, Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.

Rok za oddajo vloge je najkasneje do 30. 11. 2024.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v sprejemno pisarno Občine Ankaran, najkasneje do petka, 29. 11. 2024 do 12. ure.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV V SKLOPU PROJEKTA Č.K.A.«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja.

Upoštevane bodo popolne vloge, ki bodo pravočasno oddane do porabe sredstev.


 1. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE VLOG

Postopek bo vodil Oddelek za razvoj in investicije, ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do porabe proračunskih sredstev.

Če vloga ne bo formalno popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, vlogo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene.

Sredstva za sofinanciranje se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev, vendar v vsakem primeru najkasneje do 30. 11. 2024. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Občine Ankaran.

Na podlagi izvedenega postopka pristojni urad izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili upravnega postopka, in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta vlagatelj in Občina Ankaran pogodbo o sofinanciranju.

Če vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.


 1. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

Sredstva se vlagatelju izplačajo na podlagi obojestransko podpisane pogodbe na transakcijski račun upravičenca v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.


 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Občine Ankaran (https://www.obcina-ankaran.si, rubrika »Uradne objave«) ali v sprejemni pisarni Občine Ankaran v času uradnih ur na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.

Vlogo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je na voljo Oddelek za razvoj in investicije na elektronskem naslovu ori@obcina-ankaran.si ali telefonski št. 05 66 53 053.


 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravičenci, ki se bodo prijavili na javni razpis, posredujejo osebne podatke, ki jih občina obdeluje za namen izvedbe postopka in obravnavo posameznih vlog, z navedbo imena in priimka upravičenca in naslov objekta, ki se priključuje na kanalizacijski sistem. V primeru, da bo upravičencu odobrena vloga, se bodo zbrali in obdelovali tudi osebni podatki za namen sklenitve in izvedbe pogodbe.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, 05 66 53 000, info@obcina-ankaran.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: DATAINFO.SI d. o. o.,   telefon 02 620 43 00.

Vrsta osebnih podatkov za namen izvedbe razpisa (vloga): ime in priimek upravičenca, naslov, telefonska številka, davčna številka, EMŠO in elektronski naslov.

Dodatno se bodo za namen sklenitve pogodbe za izbrane upravičence zbirali in obdelovali še naslednji osebni podatki: EMŠO, davčna številka in številka računa (TRR).

Namen obdelave osebnih podatkov je izvedba razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev oz. obravnava vloge za pridobitev finančnih sredstev in sklenitev ter izvedba pogodbe (v primeru izbranega upravičenca).

Pravna podlaga: 6.1. c (GDPR), Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022), in 6.1.b (GDPR) v primeru, ko je vloga odobrena in se z izbranim upravičencem sklene pogodba.

Obdobje hrambe: 10 let.

Zunanji uporabniki: /

Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost: DA, gre za zakonsko obveznost, brez navedenih osebnih podatkov obravnava vloge ni možna.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev: NE.

Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU): NE.

Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa (omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora. Pravice uveljavlja preko pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Možnost vložitve pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.


Dokumenti: