Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

Občina Ankaran je dne 12. 2. 2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024. 

Vi informiamo che il 12 febbraio 2024 è stato pubblicato il Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano per l'anno 2024.

Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
1. Invito a presentare domanda
2. Pogoji in merila
2. Condizioni e criteri di selezione e valutazione
3.  Razpisni obrazci
4. Vzorec pogodbe
5. Obrazci za poročanje

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 26. 2. 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču Občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.

V pomoč in oporo prijaviteljem bo v sredo, 14. 2. 2024, ob 15.30 uri organizirana delavnica v prostorih Vrtca Ankaran (jedilnica).

La documentazione è disponibile cliccando ai collegamenti sopra elencati. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 26 febbraio 2024. Le domande si considerano consegnate in tempo se presentate l’ultimo giorno della scadenza stabilita a mezzo raccomandata o di persona presso l’ufficio protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci durante l’orario d’ufficio, il lunedì e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.