Pojdite na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Rok prijave: 19. 7. 2021

Datum objave: 

Številka: 478-1/2021-12
Datum: 29. 6. 2021

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in Občina Anakaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-316/2020

S parc. št. 495/66, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 495/66), v izmeri 211 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Semedela. Na nepremičnini je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica na Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. do celote (1/1). Dejanske lastnice in prodajalke so občine ustanoviteljice na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Uradni list RS, št. 41/10). Poslovni delež Mestne občine Koper znaša 51,8700%.  Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjiženih 94  stvarnih služnosti, ki omejujejo lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine kot celote znaša 38.350,00 EUR brez 22% DDV. Vsaka občina soustanoviteljica prodaja svoj solastniški delež nepremičnine.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 19. 7. 2021:

  • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
  • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
  • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

Nova ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 40 0,00€, ter za izhodiščno vrednost od 15.001,00€ do 19.999,00€ znaša 600,00€.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Zaradi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1 (Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE)).

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.


Sklep