Pojdite na vsebino

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, NPB1, 78/23 – ZORR in NPB2 v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), 13., 14. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 32. člena statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran - nepremičnina z ID znakom: parc. št. 2592 1996/18 v izmeri 355 m2. 

Podrobnosti nepremičnine ter vsi pogoji javne dražbe so objavljeni v priloženih dokumentih: 

Javna dražba bo potekala 17. 5. 2024 ob 9. uri v večnamenskem prostoru Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran. 

Dokumentacijo interesenti lahko dostavijo na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si, pošljejo po pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran (s pripisom »za javno dražbo«) ali po predhodnem dogovoru osebno dostavijo. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe in predmetom javne dražbe lahko interesenti pridobijo v času uradnih ur v Oddelku za okolje in prostor Občine Ankaran, Matjaž Slak, elektronski naslov matjaz.slak@obcina-ankaran.si ali telefon 05/6653 042 in Patriciji Fabijančič Močibob na elektronskem naslovu patricija.fabijancic.mocibob@obcina-ankaran.si ali telefonski številki 05/6653 044.