Pojdite na vsebino

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, NPB1, 78/23 – ZORR in NPB2 v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), 13., 14. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 32. člena statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran - nepremičnina z ID znakom: parcela 2592 1760/5, v izmeri 667 m2.

Podrobnosti nepremičnine ter vsi pogoji javne dražbe so objavljeni v priloženih dokumentih:  

- javna dražba

priloge (pogodba, izjava)
 

Javna dražba bo potekala 31. 5. 2024 v večnamenskem prostoru Občine Ankaran na naslovu: Regentova ulica 2, 6280 Ankaran z začetkom ob 9. uri

Dokumentacijo lahko interesenti dostavijo na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si, pošljejo po pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280  Ankaran (s pripisom »za javno dražbo«) ali po predhodnem dogovoru osebno dostavijo. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe in predmetom javne dražbe lahko interesenti pridobijo v času uradnih ur pri Matjažu Slaku, na el. naslov: matjaz.slak@obcina-ankaran.si, tel. 05/6653 042 in Patriciji Fabijančič Močibob na el. naslov: patricija.fabijancic.mocibob@obcina-ankaran.si, tel. 05/6653 044.