Pojdite na vsebino

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POPLAV

Občina Ankaran obvešča, da na podlagi Sklepa Uprave za zaščito in reševanje št. 844-33/2023-8 – DGZR z dne 8. 9. 2023 pričenja z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 22. septembra 2023.

Naloga Občine Ankaran oz. občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta s katerih bodo razvidne poškodbe. Priložite tudi kontaktne podatke (telefon, e-pošta) za morebitne dodatne informacije.

Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu, torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Natisnjene obrazce lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občina Ankaran, Regentova ulica 2, 6280 Ankaran-Ancarano v času uradnih ur:

Ponedeljek, petek:   8:00–12:00

sreda:                       8:00–12:00, 14:00–17:00

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: info@obcina-ankaran.si; z navedbo zadeve: »Prijava škode – Poplave avgust 2023«,
 • dostavite v vložišče Občine Ankaran ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran-Ancarano, z navedbo zadeve »Prijava škode – Poplave avgust 2023«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo na terenu ocenjevala občinska komisija za ocenjevanje škode. Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vam lahko pomagamo na Občini Ankaran

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.