Pojdite na vsebino

Ključni podatki o lokacijski informaciji

ankaran-panoramsko-foto-jakaivancic1
Ankaran z zraka, foto: Jaka Ivančič

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti.

1. Lokacijska informacija z osnovnimi podatki se izda za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

2. Lokacijska informacija v razširjeni obliki pa investitorja nameravane gradnje seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na določenem zemljišču, v prvi vrsti s pogoji, ki jih je treba upoštevati pri gradnji, pa tudi drugimi relevantnimi podatki o javno-pravnih režimih na tem zemljišču.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. 

 Pridobitev lokacijske informacije predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o:

 • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
 • namenski rabi prostora,
 • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede na namen,
 • območjih varovanj in omejitev po področnih predpisih (npr. varstvo narave, kulturne dediščine),
 • omejitvah in pogojih iz naslova ukrepov zemljiške politike (obveznost pridobitve soglasja za spremembo meje parcele, območje predkupne pravice občine),
 • omejitvah iz naslova zavarovanja prostorskega načrtovanja (prepoved gradenj, parcelacij, pravnega prometa itd),
 • spremembah in dopolnitvah oz. pripravi novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

 Vloga za izdajo lokacijske informacije

 Zakon o urejanju prostora določa, da ima lokacijska informacija naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse.

 Možni načini oddaje:

 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

 Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja. Praviloma se izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.
 

 Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na:

 • parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe, za katera veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oz. ležijo v območju, ki se ureja z enim samim izvedbenim prostorskim aktom,
 • objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in  le- te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alineje.

Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijske informacija za vsak objekt.

 

IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE Z OSNOVNIMI PODATKI (NEKDANJE POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA)

Foto: Jaka Ivančič

 Opis postopka:

 Vlagatelj odda pisno zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo, objavljeno na spletni strani Občine Ankaran, na vložišču Občine Ankaran, Regentova 2, Ankaran ali po elektronski pošti.

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki vsebuje podatek o namenski rabi prostora, prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi, o začasnih ukrepih, o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države. Ob oddaji vloge za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki, lahko vlagatelj zaprosi za izsek grafičnega dela prostorskega akta. Kot obvezno prilogo pa mora vlagatelj priložiti potrdilo o plačilu upravne takse.

Posamezna zahteva za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj iste katastrske občine.  Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna razmejitev med posameznimi namenskimi rabami.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Če se za zemljišče, na katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta, je to v potrdilu posebej navedeno.


Pristojni:

Oddelek za okolje in prostor
Občina Ankaran, Vložišče, Regentova 2, Občina Ankaran
Elektronska pošta: info@obcina-ankaran.si
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 279. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21)

Stroški v postopku:

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

Upravna taksa: Po tarif. št. 37 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l RS št. 106/10, 14/2015 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20) znaša upravna taksa 22,70 EUR za vsako lokacijsko informacijo. Posamezna vloga za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj iste katastrske občine.

Upravna taksa:

Word ali pdf vloga: 22,70 EUR
E-vloga (z dig. potrdilom): 22,70 EUR


IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE Z RAZŠIRJENIMI PODATKI (ZA POTREBE GRADNJE)

Foto: Pexels.com

Opis postopka:

Vlagatelj odda pisno zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo, objavljeno na spletni strani Občine Ankaran, na vložišču Občine Ankaran, Regentova 2, Ankaran.

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki vsebuje podatek o namenski rabi prostora, podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča, podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi, podatek o začasnih ukrepih, podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, podatek o pravnih režimih in podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Če se za zemljišče, na katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta, je to v lokacijski informaciji posebej navedeno.

Ob oddaji vloge lahko vlagatelj zaprosi tudi za izsek grafičnega dela prostorskega akta in/ali podatek o prostorskih izvedbenih pogojih. Kot obvezno prilogo pri oddaji vloge pa mora vlagatelj priložiti potrdilo o plačilu upravne takse. Posamezna zahteva za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj iste katastrske občine.

Pristojni:

Oddelek za okolje in prostor
Občina Ankaran, Vložišče, Regentova 2, Občina Ankaran
Elektronska pošta: info@obcina-ankaran.si
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 279. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21)

Stroški v postopku:

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

Upravna taksa: Po tarif. št. 36 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l RS št. 106/10, 14/2015 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20) znaša upravna taksa 35,00 EUR za vsako lokacijsko informacijo. Posamezna vloga za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj iste katastrske občine.

Upravna taksa:

Word ali pdf vloga: 35,00 EUR
E-vloga (z dig. potrdilom): 35,00 EUR